Senast publicerat 07-12-2020 10:10

Riksdagens svar RSv 177/2020 rd RP 169/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen

Riksdagen
RP 169/2020 rd
FiUB 28/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen (RP 169/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 28/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i fastighetsskattelagen (654/1992) 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1164/2004, som följer: 
  3 § 
  Fastigheter som är helt eller delvis befriade från skatt  
  Fastighetsskatt ska inte betalas för 
  1) skog eller jordbruksjord, 
  2) ödekyrkor, slott, fästningar eller kloster, 
  3) byggnader eller konstruktioner som används för övervakning av Finlands territorium eller för andra fastigheter till den del de används för Försvarsmaktens behov som fästningsverk, militär-, flyg- eller flottbas, forsknings- eller försöksanstalt, förråd eller depå, 
  4) områden som skyddats med stöd av 24 § i naturvårdslagen (1096/1996), med undantag för byggnader och konstruktioner som finns på området och dessa byggnaders och konstruktioners byggplatser, 
  5) vattenområden. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
  Denna lag tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2021. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 4.12.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare