Senast publicerat 30-11-2022 09:09

Riksdagens svar RSv 177/2022 rd RP 118/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen (RP 118/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 25/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lagen om ändring av polisförvaltningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till polisförvaltningslagen (110/1992) en ny 12 a §, i stället för den 12 a § som upphävts genom lag 69/2005, och en ny 13 a § som följer: 
12 a § 
Tillsättning av vissa tjänster vid centralkriminalpolisen och den lokala polisen 
En sådan tjänst eller ett sådant tjänsteförhållande vid centralkriminalpolisen eller den lokala polisen som omfattar uppgifter inom användning av informationskällor, bevisprovokation genom köp, täckoperationer eller vittnesskydd, eller chefs- eller stöduppgifter som direkt anknyter till dessa uppgifter, får tillsättas utan att tjänsten eller tjänsteförhållandet ledigförklaras, om uppgifternas art nödvändigt kräver det. Vid bedömningen av nödvändigheten ska hänsyn tas till 
1) polisens personalsäkerhet och organisationssäkerhet, 
2) uppgiften i fråga och de hot som är förknippade med den, 
3) behovet av att skydda hemligt inhämtande av information eller 
4) andra synnerligen viktiga allmänna eller enskilda intressen. 
När en tjänst eller ett tjänsteförhållande som avses i 1 mom. tillsätts genom ett ansökningsförfarande, kan centralkriminalpolisen och den lokala polisen låta bli att meddela dem som sökt tjänsten eller tjänsteförhållandet namnen på de andra sökandena och namnet på den som har utnämnts, om uppgiftens art nödvändigt kräver det på det sätt som avses i 1 mom. Sökandena ska dock underrättas om att tjänsten eller tjänsteförhållandet har tillsatts, och i utnämningsbeslutet ska nämnas den tjänst eller det tjänsteförhållande som tillsätts, vilken myndighet som har fattat beslutet samt datum för utnämningen. 
13 a § 
Tillsättning av tjänster vid skyddspolisen 
En tjänst eller ett tjänsteförhållande vid skyddspolisen får tillsättas utan att tjänsten eller tjänsteförhållandet ledigförklaras, om uppgiftens art nödvändigt kräver det. Vid bedömningen av nödvändigheten ska hänsyn tas till 
1) skyddspolisens personalsäkerhet och organisationssäkerhet, 
2) uppgiften i fråga och de hot som är förknippade med den, 
3) skyddet av den civila underrättelseinhämtningen eller 
4) andra synnerligen viktiga allmänna eller enskilda intressen. 
Följande tjänster eller tjänsteförhållanden ledigförklaras dock i enlighet med statstjänstemannalagen: biträdande chef, avdelningschef och enhetschef samt tjänster och tjänsteförhållanden som med hänsyn till uppgifterna är på motsvarande nivå. 
När tjänster eller tjänsteförhållanden som avses i 1 mom. tillsätts genom ett ansökningsförfarande, kan skyddspolisen låta bli att meddela dem som sökt tjänsten eller tjänsteförhållandet namnen på de andra sökandena och namnet på den som har utnämnts, om uppgiftens art nödvändigt kräver det på det sätt som avses i 1 mom. Sökandena ska dock underrättas om att tjänsten eller tjänsteförhållandet har tillsatts, och i utnämningsbeslutet ska nämnas den tjänst eller det tjänsteförhållande som tillsätts, vilken myndighet som har fattat beslutet samt datum för utnämningen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 25.11.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare