Senast publicerat 07-12-2020 10:31

Riksdagens svar RSv 180/2020 rd RP 193/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen

Riksdagen
RP 193/2020 rd
FvUB 23/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen (RP 193/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 23/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen (657/1989) 4 § 2 mom., 8—10 § och 13 § 2 mom., sådana de lyder i lag 925/2010, som följer: 
  4 § 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Månadsersättningens belopp är 50 euro för varje år. 
  8 § 
  Särskild ersättning beviljas och utbetalas av Keva. Ansökan om ersättning ska göras skriftligen på en blankett vars formulär fastställts av Keva. Till ansökan ska fogas utredning av utrikesministeriet om det boende som avses i 1 § och annan utredning som Keva bestämmer. Keva betalar ut ersättningen varje månad på de utbetalningsdagar som Keva fastställer. 
  9 § 
  Ändring i Kevas beslut i ärenden som gäller särskild ersättning får sökas på det sätt som gäller för sökande av ändring i Kevas beslut om pensionsansökningar. Beslut med anledning av ändringssökande får överklagas genom besvär hos försäkringsdomstolen i enlighet med bestämmelserna i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
  10 § 
  Om Keva har gjort en framställning om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut om särskild ersättning, kan Keva till dess ärendet avgjorts avbryta utbetalningen av ersättningen eller betala ut ersättningen till det belopp som enligt framställningen om undanröjande ska anses vara det riktiga. 
  13 § 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Beloppet i 4 § 2 mom. motsvarar värdet 1,446 år 2020 för den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
  Det höjda beloppet av särskild ersättning enligt 4 § 2 mom. i denna lag tillämpas från det att lagen träder i kraft även på särskilda ersättningar som vid tidpunkten för lagens ikraftträdande betalas ut. Höjningen av de särskilda ersättningarna i fråga genomförs så att de särskilda ersättningar som betalas ut den 1 januari 2021 höjs med 29 procent. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 4.12.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare