Senast publicerat 10-05-2021 20:32

Riksdagens svar RSv 184/2020 rd RP 224/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster

RP 224/2020 rd
ShUB 40/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster (RP 224/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 40/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:  
1 § 
Överlåtelsefullmakt och det bolag som ska bildas 
Statsrådet bemyndigas att överlåta den egendom för produktion av kommersiella vaccinforskningstjänster som innehas av Institutet för hälsa och välfärd inom social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde och den verksamhet som hänför sig till institutets kommersiella vaccinforskningstjänster till ett aktiebolag som ska bildas, vars verksamhetsområde vid bolagsbildningen är medicinsk forskning och utveckling. 
Staten tecknar majoriteten av aktierna i aktiebolaget vid bolagsbildningen.  
2 § 
Överlåtelsevillkor 
Statsrådet bestämmer vilken statlig egendom som ska överlåtas och dess värde samt överlåtelsevillkoren. Statsrådet bestämmer också om övriga arrangemang som gäller överlåtelsen av statens egendom och beslutar för statens del om arrangemangen som gäller bildandet av aktiebolaget. 
Statsrådet bestämmer vilken del av statens egendom som ska överlåtas mot aktier i aktiebolaget. 
3 § 
Beskattning 
Vid inkomstbeskattningen av det aktiebolag som bildas iakttas i tillämpliga delar bestämmelserna om verksamhetsöverlåtelse i 52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968). 
4 § 
Ansvar för förbindelser 
Det aktiebolag som bildas svarar för de kredit-, forsknings-, service-, anskaffnings- och leveransavtal samt andra liknande förbindelser som Institutet för hälsa och välfärd har ingått på statens vägnar och som gäller den egendom som överlåtits till aktiebolaget och den verksamhet inom kommersiella vaccinforskningstjänster som överförs till bolaget. 
Staten har sekundärt ansvar för de förpliktelser som enligt 1 mom. övergår på det aktiebolag som bildas, om motparten inte godkänner att ansvaret övergår på bolaget. Bolaget är skyldigt att ersätta staten för det som staten har betalat enligt detta moment. 
5 § 
Personalens anställningsförhållanden  
Institutet för hälsa och välfärd överför den personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande som när denna lag träder i kraft arbetar vid Institutet för hälsa och välfärd i uppgifter inom kommersiella vaccinforskningstjänster till det aktiebolag som bildas i arbetsavtalsförhållande. Tjänsterna för de tjänstemän som överförs från Institutet för hälsa och välfärd till aktiebolaget dras in och upphör utan uppsägning när personen övergår till bolaget. 
Personal som anställts i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande för viss tid för uppgifter inom kommersiella vaccinforskningstjänster vid Institutet för hälsa och välfärd övergår till aktiebolaget i arbetsavtalsförhållande för den tid som återstår av deras anställning hos institutet vid övergångstidpunkten. 
På anställningsvillkoren i de uppgifter i arbetsavtalsförhållande vid aktiebolaget som den berörda personen övergår till enligt 1 mom. tillämpas vad som har överenskommits i ett kollektivavtal som är bindande för bolaget eller vad som föreskrivs i lag eller föreskrivs eller bestäms med stöd av lag.  
Det pensionsskydd som den personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande som övergår i aktiebolagets tjänst har tjänat in vid övergångstidpunkten täcks med bolagets tilläggspensionsarrangemang. 
6 §  
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 7.12.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare