Senast publicerat 09-12-2020 12:07

Riksdagens svar RSv 186/2020 rd RP 174/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning och till lagar som hänför sig till den

Riksdagen
RP 174/2020 rd
KuUB 13/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning och till lagar som hänför sig till den (RP 174/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 13/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  upphävs i lagen om yrkesutbildning (531/2017) 107 § 5 mom. och 117 §, samt 
  ändras 23 § 2 mom., 77 § 1 mom., rubriken för 107 § och 107 § 3 och 4 mom., 111—113 §, 114 § 1 mom. och 120 § 3 mom. 1 punkten som följer: 
  23 § 
  Examina och utbildning som ska anges i anordnartillståndet 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Ett anordnartillstånd kan innehålla bestämmelser om rätten att ordna i 8 § 2 punkten avsedd utbildning som förbereder för en yrkesuppgift eller om rätten att vara ett i 35 § i lagen om transportservice (320/2017) avsett utbildningscentrum för utbildning för grundläggande yrkeskompetens eller utbildningscentrum som ger fortbildning. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  77 § 
  Tillämpning av lagstiftningen om arbetstagare och tjänsteinnehavare 
  På läroavtal tillämpas den lagstiftning som tillämpas på arbetsavtalsförhållanden och tjänsteförhållanden. Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på läroavtal som grundar sig på arbetsavtal dock inte 1 kap. 3 och 8 §, 2 kap. 4 och 5 §, 4 kap. 4 och 5 §, 6 kap. 1, 1 a, 2—4, 4 a, 5 och 6 §, 7 kap. 1—5 och 7—11 §, 9 och 10 kap. samt 13 kap. 3 och 4 § i arbetsavtalslagen. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  107 § 
  Behandling av uppgifter om hälsotillstånd och domar i brottmål 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Utbildningsanordnaren ska definiera de uppgifter som innebär hantering av uppgifter enligt 1 och 2 mom. 
  Utbildningsanordnaren ska förvara de uppgifter som avses 1 och 2 mom. separat från övriga personuppgifter. Uppgifterna ska avföras ur registret omedelbart när det inte längre finns någon grund för att bevara dem för de lagstadgade uppdragen, dock senast fyra år från det att uppgifterna fördes in i registret. 
  111 § 
  Begäran om omprövning 
  Om inte något annat föreskrivs i denna lag får omprövning av ett sådant beslut av en utbildningsanordnare som avses i denna lag begäras hos regionförvaltningsverket, om beslutet gäller 
  1) i 11 § avsedd tid för genomförande av handledande utbildning, 
  2) i 43 § avsedd antagning som studerande, 
  3) i 64 § avsett särskilt stöd eller i 2 mom. i den paragrafen avsedd anpassning av bedömningen av kunnandet, 
  4) i 66 § avsedd avvikelse från kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet, 
  5) i 84 § avsedd skyldighet att visa upp ett intyg över narkotikatest, 
  6) i 96 § 3 mom. avsedd rätt för den studerande att tillfälligt avbryta sina studier, 
  7) i 97 § avsedda situationer då en studerande ska anses ha avgått. 
  Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
  112 § 
  Sökande av ändring i förvaltningsdomstol 
  I beslut med anledning av begäran om omprövning och i andra beslut som fattats med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs i denna lag. 
  113 § 
  Sökande av ändring hos rättsskyddsnämnden för studerande 
  Ett sådant beslut av en utbildningsanordnare som avses i denna lag och som gäller indragning eller återställande av studierätten får överklagas genom besvär hos rättsskyddsnämnden för studerande. Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut av rättsskyddsnämnden för studerande finns i lagen om rättsskyddsnämnden för studerande (956/2011). 
  114 § 
  Tid för sökande av ändring 
  Omprövning av ett beslut i ett ärende som avses i 111 § ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Besvär i förvaltningsdomstol över ett beslut med anledning av en begäran om omprövning enligt 111 § samt besvär över ett beslut som gäller skriftlig varning till en studerande, avstängning för viss tid, uppsägning från internatboende, avhållande från studierna eller indragning eller återställande av studierätten ska anföras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  120 § 
  Arbetslivskommissionernas uppgifter 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Utbildningsstyrelsen ålägger de arbetslivskommissioner som den utser att utöver de uppgifter som avses i 2 mom. eller med avvikelse från arbetsfördelningen enligt examina 
  1) svara för ordnande och övervakning av prov som avses i 193 § 2 mom. i lagen om transportservice och för utfärdandet av intyg och betyg som avses i 31 § 3 mom. och 32 § 4 mom. i den lagen, 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 256 och 257 § i lagen om transportservice 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om transportservice (320/2017) 257 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1505/2019, och 
  fogas till 256 §, sådan den lyder i lag 1505/2019, ett nytt 6 mom. som följer: 
  256 § 
  Begäran om omprövning 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  När grundläggande yrkeskompetens avläggs som en del av yrkesutbildningen, tillämpas vad som i 55 § i lagen om yrkesutbildning föreskrivs om kontroll och rättelse av bedömningen. 
  257 § 
  Ändringssökande i förvaltningsdomstol 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  I ett i 256 § 6 mom. i denna lag avsett beslut som arbetslivskommissionen meddelat med anledning av begäran om rättelse får ändring inte sökas genom besvär. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 32 a § 1 mom., 32 g § och 49 § 2 mom. sådana de lyder i lag 532/2017, som följer: 
  32 a § 
  Finansieringsandelar 
  Basfinansieringens andel är 70 procent, den prestationsbaserade finansieringens andel 20 procent och genomslagsfinansieringens andel 10 procent av det belopp som man får när man från anslaget för yrkesutbildning drar av det belopp för i budgeten fastställda tidsbundna tillägg som beviljas som i 32 e § avsedd höjning av basfinansieringen efter prövning samt det belopp för strategifinansiering som avses i 32 h §. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  32 g § 
  Genomslagsfinansiering 
  Genomslagsfinansieringen bestäms på följande grunder: 
  1) sysselsättning och övergång till fortsatta studier i fråga om dem som avlagt examen eller examensdelar, 
  2) studeranderespons, 
  3) arbetslivsrespons från utbildningsavtals- och läroavtalsarbetsplatserna. 
  Vid beräkning av examen och examensdelar som prestation för utbildningsanordnaren tillämpas 32 f § 4 mom. 
  Närmare bestämmelser om bestämmande och beräkning av grunderna för genomslagsfinansieringen samt om insamling av den respons som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten utfärdas genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet. 
  Utbildningsstyrelsen svarar för den automatiska insamlingen av studerande- och arbetslivsresponsen. 
  49 § 
  Fastställande av antalet prestationer som används vid beräkning av finansieringen 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  I fråga om yrkesutbildningen fastställer undervisnings- och kulturministeriet för det följande finansåret viktkoefficienten för basfinansieringen som bestäms enligt 32 d § 2 mom., antalet prestationer som används som grund för prestations- och genomslagsfinansieringen samt beloppet av de ersättningar för mervärdesskatt som avses i 32 i § 1 mom. utifrån de uppgifter som utbildningsanordnarna har lämnat med stöd av 58 §. De studerandeår, examina, examensdelar och andra prestationer som inte har anmälts inom utsatt tid kan lämnas obeaktade som grund för finansieringen. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20. Lagen tillämpas första gången vid beviljande av finansiering för finansåret 2021. 
  Med avvikelse från vad som föreskrivs i 32 g § 1 mom. används inte arbetslivsrespons som grund för bestämmande av genomslagsfinansieringen under finansåren 2021 och 2022. Under finansåret 2021 används inte heller sysselsättning och övergång till fortsatta studier i fråga om dem som avlagt examensdelar som grund för bestämmande av genomslagsfinansieringen. 
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) 4 § 2 mom., 5 §, 9 § 1 mom. 4 punkten och 11 § 2 mom., 
  av dem 5 §, 9 § 1 mom. 4 punkten och 11 § 2 mom. sådana de lyder i lag 568/2019, samt 
  fogas till 9 § 1 mom., sådant det lyder i lag 568/2019, en ny 5 punkt, till 9 § 4 mom., sådant det lyder i lag 568/2019, en ny 1 a-punkt och till 9 §, sådan den lyder i lag 568/2019, ett nytt 6 mom. som följer: 
  4 § 
  Ändamålet med informationsresursen 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  De uppgifter som förts in i informationsresursen används dessutom för beviljande av finansiering för undervisning och utbildning enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). De kontaktuppgifter som avses i 9 § 1 mom. 5 punkten i denna lag används för att samla in den studeranderespons som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och de kontaktuppgifter som avses i 9 § 4 mom. 1 a-punkten används för att samla in den arbetslivsrespons som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  5 § 
  De gemensamt personuppgiftsansvariga för informationsresursen samt ansvarsfördelningen mellan dem 
  Utbildningsanordnarna och i 9 § 6 mom. avsedda aktörer samt Utbildningsstyrelsen är gemensamt personuppgiftsansvariga för informationsresursen. Utbildningsstyrelsen ska svara för informationsresursens allmänna funktion och för den tekniska anslutning som behövs för att föra in, behandla och lämna ut uppgifter. 
  Utbildningsanordnarna och i 9 § 6 mom. avsedda aktörer ska i fråga om de uppgifter som de fört in svara för korrektheten enligt artikel 5.1 d och för den registrerades rätt till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan den allmänna dataskyddsförordningen. Utbildningsstyrelsen ska svara för den personuppgiftsansvariges övriga skyldigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen. 
  Om verksamheten hos en utbildningsanordnare eller hos en i 9 § 6 mom. avsedd aktör läggs ner och den personuppgiftsansvariges uppgifter inte överförs på någon annan juridisk person, blir Utbildningsstyrelsen personuppgiftsansvarig för de berörda uppgifterna i informationsresursen. 
  9 § 
  Uppgifter om yrkesutbildning 
  En utbildningsanordnare enligt lagen om yrkesutbildning ska för varje studerande som den ger utbildning i enlighet med lagen om yrkesutbildning föra in följande uppgifter i informationsresursen: 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  4) uppgifter som behövs vid beräkningen av de studerandeår som avses i 32 b § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt uppgifter som används som viktningsgrund för den basfinansiering och den prestationsfinansiering som avses i den lagen, 
  5) de kontaktuppgifter för studerande inom examensutbildningen som behövs för att samla in studeranderespons enligt 32 g § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Om den studerandes förvärvande av kunnande ordnas på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter som läroavtalsutbildning eller i form av utbildning som grundar sig på utbildningsavtal, införs dessutom 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  1 a) de kontaktuppgifter för den studerandes ansvariga arbetsplatshandledare som behövs för att samla in arbetslivsrespons enligt 32 g § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  En i 22 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildning avsedd aktör som med stöd av ett fördrag som Finland ingått ordnar examina och utbildning som avses i den lagen ska föra in de uppgifter som avses i 1 mom. 1—3 punkten i denna paragraf. 
  11 § 
  Tid för bevarande av uppgifterna i informationsresursen 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  De uppgifter som gäller tillfälligt avbrytande av studierna, uppgifter som ingår i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet och uppgifter som har förts in med tanke på beviljandet av finansiering för undervisning och utbildning ska dock bevaras i endast fem år från det att studierna avslutades eller examen avlades. De kontaktuppgifter för den studerande som avses i 9 § 1 mom. 5 punkten ska bevaras i tre månader från det att studierna avslutades och de kontaktuppgifter för den ansvariga arbetsplatshandledaren som avses i 9 § 4 mom. 1 a-punkten ska bevaras i tre månader från det att läro- eller utbildningsavtalet avslutades. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
  Skyldigheten att införa kontaktuppgifter enligt 9 § 1 mom. 5 punkten tillämpas inte om den studerandes studier avslutas före den 1 juli 2021. Utbildningsanordnaren får dock införa kontaktuppgifterna även i ett sådant fall. Om den studerande har inlett sina studier före ikraftträdandet av denna lag ska utbildningsanordnaren införa de kontaktuppgifter som avses i nämnda punkt senast den 30 april 2021. 
  Skyldigheten att införa kontaktuppgifter enligt 9 § 4 mom. 1 a-punkten tillämpas inte på läro- eller utbildningsavtal som avslutas före den 1 juli 2021. Utbildningsanordnaren får dock införa kontaktuppgifterna även i ett sådant fall. Om läro- eller utbildningsavtalet har börjat före ikraftträdandet av denna lag ska utbildningsanordnaren införa de kontaktuppgifter som avses i nämnda punkt senast den 30 april 2021. 
  De uppgifter som avses i 9 § 6 mom. införs i fråga om personer som vid denna lags ikraftträdande är studerande vid en i det momentet avsedd aktörs läroanstalt, inklusive de examens- och utbildningsdelar samt de delområden av gemensamma examensdelar som avlagts inom utbildningen i fråga före lagens ikraftträdande. De uppgifter som avses i detta moment ska föras in i informationsresursen senast den 30 april 2021. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 7.12.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare