Senast publicerat 08-12-2020 11:19

Riksdagens svar RSv 187/2020 rd RP 188/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande

Riksdagen
RP 188/2020 rd
ShUB 41/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande (RP 188/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 41/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring av lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  fogas till lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande (695/2019) en ny 31 a § som följer: 
  31 a § 
  Studenternas hälsovårdsstiftelses rätt att få uppgifter 
  Studenternas hälsovårdsstiftelse har rätt att på begäran avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna av de personuppgiftsansvariga för högskolornas riksomfattande datalager få de uppgifter som är nödvändiga för att säkerställa tillgången till studerandehälsovårdstjänster och tjänsternas tillgänglighet och för att i tillräcklig grad identifiera de studerande. 
  Om den studerande inte har en finsk personbeteckning, får Studenternas hälsovårdsstiftelse i stället för personbeteckningen, utöver de uppgifter som avses i 1 mom., begära uppgift om den studerandes födelsetid och könstillhörighet för att skapa en tillfällig identifikationskod för honom eller henne. Den tillfälliga identifikationskoden får användas endast när den studerandes uppgifter behandlas inom studerandehälsovården. 
  Studenternas hälsovårdsstiftelse har för ordnande av hälsoundersökning rätt att utöver de uppgifter som nämns i 1 och 2 mom. få information om huruvida en högskolestuderande är en första årets studerande. Studenternas hälsovårdsstiftelse har också rätt att på begäran avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna få kontaktuppgifter till sådana studerande som är berättigade till hälsoundersökning, för att de i tillräcklig utsträckning ska kunna informeras om undersökningen. Sådana uppgifter är antingen den studerandes personliga telefonnummer eller, om han eller hon inte har ett eget telefonnummer eller det inte är tillgängligt, hans eller hennes hemadress. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 7.12.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare