Senast publicerat 09-12-2020 15:21

Riksdagens svar RSv 192/2020 rd RP 229/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och ikraftträdandebestämmelsen i vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Riksdagen
RP 229/2020 rd
AjUB 15/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och ikraftträdandebestämmelsen i vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (RP 229/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (AjUB 15/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (172/2020) ikraftträdandebestämmelsen, sådan den lyder i lag 492/2020, som följer: 
   
  Denna lag träder i kraft den 1 april 2020 och gäller till och med den 31 december 2021. 
  Denna lag tillämpas från och med den 16 mars 2020. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (192/2020) ikraftträdandebestämmelsen, sådan den lyder i lag 493/2020, som följer: 
   
  Denna lag träder i kraft den 8 april 2020 och gäller till och med den 31 mars 2021. 
  Lagen tillämpas på arbetsmarknadsstöd som betalas för tiden från och med den 16 mars 2020 till och med den 31 mars 2021. 
  Om en arbetssökandes jobbsökning vid arbets- och näringsbyrån har inletts senast den 15 april 2020, har han eller hon rätt till arbetsmarknadsstöd för tiden innan jobbsökningen inleddes, oberoende av vad som i 2 kap. 1 § föreskrivs om att vara arbetssökande. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 11 kap. 4 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 11 kap. 4 b §, sådan den lyder i lagarna 172/2020 och 494/2020, som följer: 
  11 kap. 
  Bestämmelser om verkställighet 
  4 b § 
  Temporär tillämpning av lagen på permitterade 
  På en arbetssökandes rätt att få arbetslöshetsförmåner för permitteringstiden tillämpas inte 2 kap. 10 och 11 § om permitteringen har börjat den 16 mars 2020 eller därefter. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 2 och 8 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om temporär ändring av 2 och 8 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (295/2020) ikraftträdandebestämmelsen, sådan den lyder i lag 495/2020, som följer: 
   
  Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020. Bestämmelserna i 2 kap. 1 § 4 mom. gäller till och med den 31 december 2020. Bestämmelserna i 2 kap. 4 § gäller till och med den 31 januari 2021. Bestämmelserna i 8 kap. 1 § 1 mom. gäller till och med den 31 december 2021. 
  Bestämmelsen i 2 kap. 1 § 4 mom. i denna lag tillämpas på begäran av en person på giltigheten av personens jobbsökning från och med den 16 mars 2020. Bestämmelserna i 8 kap. 1 § 1 mom. tillämpas på de mottagare av startpeng som har inlett företagsverksamhet på heltid senast den 31 december 2020. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 2 a kap. 13 § och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om temporär ändring av 2 a kap. 13 § och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (296/2020) ikraftträdandebestämmelsen, sådan den lyder i lag 497/2020, som följer: 
   
  Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020 och gäller till och med den 31 december 2020. Bestämmelsen i 11 kap. 4 e § gäller dock till och med den 31 januari 2021. 
  Lagen tillämpas på den arbetssökandes rätt att få arbetslöshetsförmåner från och med den 16 mars 2020. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 7.12.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare