Senast publicerat 11-12-2020 11:01

Riksdagens svar RSv 196/2020 rd RP 167/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Riksdagen
RP 167/2020 rd
FiUB 31/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om energibeskattning (RP 167/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 31/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

  Riksdagen förutsätter att regeringen noggrant följer hur den graderade nedskärningen av skatteåterbäringen enligt 8 a § i lagförslag 2 påverkar de energiintensiva industriföretagens konkurrenskraft i det osäkra konjunkturläget och för att trygga sysselsättningen och fortsatt produktion vidtar behövliga åtgärder inom ramen för utsläppsminskningsåtagandena. 

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) 4 § 1—4 mom., 9 a § 1 mom., 10 b § 1 mom. och bilagan, 
  sådana de lyder, 4 § 1 och 4 mom. samt 9 a § 1 mom. i lag 1399/2010, 4 § 2 mom. i lag 1225/2018, 4 § 3 mom. i lag 395/2013, 10 b § 1 mom. i lag 1169/2002 och bilagan i lag 886/2020, som följer: 
  4 § 
  Punktskatt och försörjningsberedskapsavgift ska betalas enligt skattetabellerna i bilagan till lagen. 
  Sänkt skatt enligt skattetabell 2 tillämpas på bränslen som används i kombinerad el- och värmeproduktion. 
  Vad som i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen föreskrivs eller vad som med stöd av den föreskrivs eller bestäms om avfall, restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel eller material som innehåller både cellulosa och lignin ska iakttas när skattetabeller tillämpas på produktgrupper som markeras med förkortningen T. 
  Skatterna i skattetabellerna tillämpas på flytande bränslen som används som sådana eller blandade med annat flytande bränsle eller annat motsvarande motor- eller uppvärmningsbränsle. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  9 a § 
  Den sänkning av skatten som avses i 4 § 2 mom. samt den skattefrihet som avses i 9 § 2, 3 och 5 punkten genomförs så att skatten på produkterna återbärs till användaren på ansökan, om bränslet har använts av någon annan än en godkänd upplagshavare, för skattefritt ändamål eller för ett ändamål som ger rätt till sänkning av skatt. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  10 b § 
  Om elström produceras vid kombinerad produktion av el och värme betalas skatt på de bränslen som används för produktion av värme enligt skattetabell 2 på basis av den till förbrukning överlåtna värmen. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Bilaga 

  SKATTETABELL 1 A 

  Tillämpas 1.1—31.12.2021 

  Produkt 

  Produkt- 

  grupp 

  Energiinnehållsskatt 

  Koldioxidskatt 

  Försörjningsberedskaps-avgift 

  Sammanlagt 

  Motorbensin cent/l 
  10 
  53,79 
  21,49 
  0,68 
  75,96 
  Bensin för små motorer cent/l 
  11 
  33,79 
  21,49 
  0,68 
  55,96 
  Bioetanol cent/l 
  20 
  35,30 
  14,10 
  0,68 
  50,08 
  Bioetanol R cent/l 
  21 
  35,30 
  7,05 
  0,68 
  43,03 
  Bioetanol T cent/l 
  22 
  35,30 
  0,00 
  0,68 
  35,98 
  MTBE cent/l 
  23 
  43,71 
  17,46 
  0,68 
  61,85 
  MTBE R cent/l 
  24 
  43,71 
  15,54 
  0,68 
  59,93 
  MTBE T cent/l 
  25 
  43,71 
  13,62 
  0,68 
  58,01 
  TAME cent/l 
  26 
  47,07 
  18,80 
  0,68 
  66,55 
  TAME R cent/l 
  27 
  47,07 
  17,11 
  0,68 
  64,86 
  TAME T cent/l 
  28 
  47,07 
  15,42 
  0,68 
  63,17 
  ETBE cent/l 
  29 
  45,39 
  18,13 
  0,68 
  64,20 
  ETBE R cent/l 
  30 
  45,39 
  14,78 
  0,68 
  60,85 
  ETBE T cent/l 
  31 
  45,39 
  11,42 
  0,68 
  57,49 
  TAEE cent/l 
  32 
  48,75 
  19,47 
  0,68 
  68,90 
  TAEE R cent/l 
  33 
  48,75 
  16,65 
  0,68 
  66,08 
  TAEE T cent/l 
  34 
  48,75 
  13,82 
  0,68 
  63,25 
  Biobensin cent/l 
  38 
  53,79 
  21,49 
  0,68 
  75,96 
  Biobensin R cent/l 
  39 
  53,79 
  10,74 
  0,68 
  65,21 
  Biobensin T cent/l 
  40 
  53,79 
  0,00 
  0,68 
  54,47 
  Etanoldiesel cent/l 
  47 
  20,23 
  14,38 
  0,35 
  34,96 
  Etanoldiesel R cent/l  
  48 
  20,23 
  7,90 
  0,35 
  28,48 
  Etanoldiesel T cent/l  
  49 
  20,23 
  1,42 
  0,35 
  22,00 
  Dieselolja cent/l 
  50 
  34,57 
  24,56 
  0,35 
  59,48 
  Dieselolja para cent/l 
  51 
  28,65 
  23,20 
  0,35 
  52,20 
  Biodieselolja cent/l 
  52 
  31,69 
  22,51 
  0,35 
  54,55 
  Biodieselolja R cent/l 
  53 
  31,69 
  11,26 
  0,35 
  43,30 
  Biodieselolja T cent/l 
  54 
  31,69 
  0,00 
  0,35 
  32,04 
  Biodieselolja P cent/l 
  55 
  28,65 
  23,20 
  0,35 
  52,20 
  Biodieselolja P R cent/l 
  56 
  28,65 
  11,60 
  0,35 
  40,60 
  Biodieselolja P T cent/l 
  57 
  28,65 
  0,00 
  0,35 
  29,00 
  Lätt brännolja cent/l 
  60 
  12,98 
  16,90 
  0,35 
  30,23 
  Lätt brännolja, svavelfri cent/l 
  61 
  10,33 
  16,90 
  0,35 
  27,58 
  Biobrännolja cent/l 
  62 
  10,33 
  16,90 
  0,35 
  27,58 
  Biobrännolja R cent/l 
  63 
  10,33 
  8,45 
  0,35 
  19,13 
  Biobrännolja T cent/l 
  64 
  10,33 
  0,00 
  0,35 
  10,68 
  Tung brännolja cent/kg 
  71 
  11,59 
  18,67 
  0,28 
  30,54 
  Flygpetroleum cent/l 
  81 
  57,49 
  23,33 
  0,35 
  81,17 
  Flygbensin cent/l 
  91 
  52,11 
  20,81 
  0,68 
  73,60 
  Metanol cent/l 
  100 
  26,90 
  10,74 
  0,68 
  38,32 
  Metanol R cent/l 
  101 
  26,90 
  5,37 
  0,68 
  32,95 
  Metanol T cent/l 
  102 
  26,90 
  0,00 
  0,68 
  27,58 
  Flytgas cent/kg 
  110 
  13,29 
  18,09 
  0,11 
  31,49 
  Bioflytgas cent/kg 
  111 
  13,29 
  18,09 
  0,11 
  31,49 
  Bioflytgas R cent/kg 
  112 
  13,29 
  9,04 
  0,11 
  22,44 
  Bioflytgas T cent/kg 
  113 
  13,29 
  0,00 
  0,11 
  13,40 

  SKATTETABELL 1 B 

  Tillämpas 1.1—31.12.2022 

  Produkt 

  Produkt- 

  grupp 

  Energiinnehållsskatt 

  Koldioxidskatt 

  Försörjningsberedskaps-avgift 

  Sammanlagt 

  Motorbensin cent/l 
  10 
  53,79 
  21,49 
  0,68 
  75,96 
  Bensin för små motorer cent/l 
  11 
  33,79 
  21,49 
  0,68 
  55,96 
  Bioetanol cent/l 
  20 
  35,30 
  14,10 
  0,68 
  50,08 
  Bioetanol R cent/l 
  21 
  35,30 
  7,05 
  0,68 
  43,03 
  Bioetanol T cent/l 
  22 
  35,30 
  0,00 
  0,68 
  35,98 
  MTBE cent/l 
  23 
  43,71 
  17,46 
  0,68 
  61,85 
  MTBE R cent/l 
  24 
  43,71 
  15,54 
  0,68 
  59,93 
  MTBE T cent/l 
  25 
  43,71 
  13,62 
  0,68 
  58,01 
  TAME cent/l 
  26 
  47,07 
  18,80 
  0,68 
  66,55 
  TAME R cent/l 
  27 
  47,07 
  17,11 
  0,68 
  64,86 
  TAME T cent/l 
  28 
  47,07 
  15,42 
  0,68 
  63,17 
  ETBE cent/l 
  29 
  45,39 
  18,13 
  0,68 
  64,20 
  ETBE R cent/l 
  30 
  45,39 
  14,78 
  0,68 
  60,85 
  ETBE T cent/l 
  31 
  45,39 
  11,42 
  0,68 
  57,49 
  TAEE cent/l 
  32 
  48,75 
  19,47 
  0,68 
  68,90 
  TAEE R cent/l 
  33 
  48,75 
  16,65 
  0,68 
  66,08 
  TAEE T cent/l 
  34 
  48,75 
  13,82 
  0,68 
  63,25 
  Biobensin cent/l 
  38 
  53,79 
  21,49 
  0,68 
  75,96 
  Biobensin R cent/l 
  39 
  53,79 
  10,74 
  0,68 
  65,21 
  Biobensin T cent/l 
  40 
  53,79 
  0,00 
  0,68 
  54,47 
  Etanoldiesel cent/l 
  47 
  20,23 
  14,38 
  0,35 
  34,96 
  Etanoldiesel R cent/l  
  48 
  20,23 
  7,90 
  0,35 
  28,48 
  Etanoldiesel T cent/l  
  49 
  20,23 
  1,42 
  0,35 
  22,00 
  Dieselolja cent/l 
  50 
  34,57 
  24,56 
  0,35 
  59,48 
  Dieselolja para cent/l 
  51 
  30,65 
  23,20 
  0,35 
  54,20 
  Biodieselolja cent/l 
  52 
  31,69 
  22,51 
  0,35 
  54,55 
  Biodieselolja R cent/l 
  53 
  31,69 
  11,26 
  0,35 
  43,30 
  Biodieselolja T cent/l 
  54 
  31,69 
  0,00 
  0,35 
  32,04 
  Biodieselolja P cent/l 
  55 
  30,65 
  23,20 
  0,35 
  54,20 
  Biodieselolja P R cent/l 
  56 
  30,65 
  11,60 
  0,35 
  42,60 
  Biodieselolja P T cent/l 
  57 
  30,65 
  0,00 
  0,35 
  31,00 
  Lätt brännolja cent/l 
  60 
  12,98 
  16,90 
  0,35 
  30,23 
  Lätt brännolja, svavelfri cent/l 
  61 
  10,33 
  16,90 
  0,35 
  27,58 
  Biobrännolja cent/l 
  62 
  10,33 
  16,90 
  0,35 
  27,58 
  Biobrännolja R cent/l 
  63 
  10,33 
  8,45 
  0,35 
  19,13 
  Biobrännolja T cent/l 
  64 
  10,33 
  0,00 
  0,35 
  10,68 
  Tung brännolja cent/kg 
  71 
  11,59 
  18,67 
  0,28 
  30,54 
  Flygpetroleum cent/l 
  81 
  57,49 
  23,33 
  0,35 
  81,17 
  Flygbensin cent/l 
  91 
  52,11 
  20,81 
  0,68 
  73,60 
  Metanol cent/l 
  100 
  26,90 
  10,74 
  0,68 
  38,32 
  Metanol R cent/l 
  101 
  26,90 
  5,37 
  0,68 
  32,95 
  Metanol T cent/l 
  102 
  26,90 
  0,00 
  0,68 
  27,58 
  Flytgas cent/kg 
  110 
  13,29 
  18,09 
  0,11 
  31,49 
  Bioflytgas cent/kg 
  111 
  13,29 
  18,09 
  0,11 
  31,49 
  Bioflytgas R cent/kg 
  112 
  13,29 
  9,04 
  0,11 
  22,44 
  Bioflytgas T cent/kg 
  113 
  13,29 
  0,00 
  0,11 
  13,40 

  SKATTETABELL 1 C 

  Tillämpas fr.o.m. 1.1.2023 

  Produkt 

  Produkt- 

  grupp 

  Energiinnehållsskatt 

  Koldioxidskatt 

  Försörjningsberedskaps-avgift 

  Sammanlagt 

  Motorbensin cent/l 
  10 
  53,79 
  21,49 
  0,68 
  75,96 
  Bensin för små motorer cent/l 
  11 
  33,79 
  21,49 
  0,68 
  55,96 
  Bioetanol cent/l 
  20 
  35,30 
  14,10 
  0,68 
  50,08 
  Bioetanol R cent/l 
  21 
  35,30 
  7,05 
  0,68 
  43,03 
  Bioetanol T cent/l 
  22 
  35,30 
  0,00 
  0,68 
  35,98 
  MTBE cent/l 
  23 
  43,71 
  17,46 
  0,68 
  61,85 
  MTBE R cent/l 
  24 
  43,71 
  15,54 
  0,68 
  59,93 
  MTBE T cent/l 
  25 
  43,71 
  13,62 
  0,68 
  58,01 
  TAME cent/l 
  26 
  47,07 
  18,80 
  0,68 
  66,55 
  TAME R cent/l 
  27 
  47,07 
  17,11 
  0,68 
  64,86 
  TAME T cent/l 
  28 
  47,07 
  15,42 
  0,68 
  63,17 
  ETBE cent/l 
  29 
  45,39 
  18,13 
  0,68 
  64,20 
  ETBE R cent/l 
  30 
  45,39 
  14,78 
  0,68 
  60,85 
  ETBE T cent/l 
  31 
  45,39 
  11,42 
  0,68 
  57,49 
  TAEE cent/l 
  32 
  48,75 
  19,47 
  0,68 
  68,90 
  TAEE R cent/l 
  33 
  48,75 
  16,65 
  0,68 
  66,08 
  TAEE T cent/l 
  34 
  48,75 
  13,82 
  0,68 
  63,25 
  Biobensin cent/l 
  38 
  53,79 
  21,49 
  0,68 
  75,96 
  Biobensin R cent/l 
  39 
  53,79 
  10,74 
  0,68 
  65,21 
  Biobensin T cent/l 
  40 
  53,79 
  0,00 
  0,68 
  54,47 
  Etanoldiesel cent/l 
  47 
  20,23 
  14,38 
  0,35 
  34,96 
  Etanoldiesel R cent/l  
  48 
  20,23 
  7,90 
  0,35 
  28,48 
  Etanoldiesel T cent/l  
  49 
  20,23 
  1,42 
  0,35 
  22,00 
  Dieselolja cent/l 
  50 
  34,57 
  24,56 
  0,35 
  59,48 
  Dieselolja para cent/l 
  51 
  32,65 
  23,20 
  0,35 
  56,20 
  Biodieselolja cent/l 
  52 
  31,69 
  22,51 
  0,35 
  54,55 
  Biodieselolja R cent/l 
  53 
  31,69 
  11,26 
  0,35 
  43,30 
  Biodieselolja T cent/l 
  54 
  31,69 
  0,00 
  0,35 
  32,04 
  Biodieselolja P cent/l 
  55 
  32,65 
  23,20 
  0,35 
  56,20 
  Biodieselolja P R cent/l 
  56 
  32,65 
  11,60 
  0,35 
  44,60 
  Biodieselolja P T cent/l 
  57 
  32,65 
  0,00 
  0,35 
  33,00 
  Lätt brännolja cent/l 
  60 
  12,98 
  16,90 
  0,35 
  30,23 
  Lätt brännolja, svavelfri cent/l 
  61 
  10,33 
  16,90 
  0,35 
  27,58 
  Biobrännolja cent/l 
  62 
  10,33 
  16,90 
  0,35 
  27,58 
  Biobrännolja R cent/l 
  63 
  10,33 
  8,45 
  0,35 
  19,13 
  Biobrännolja T cent/l 
  64 
  10,33 
  0,00 
  0,35 
  10,68 
  Tung brännolja cent/kg 
  71 
  11,59 
  18,67 
  0,28 
  30,54 
  Flygpetroleum cent/l 
  81 
  57,49 
  23,33 
  0,35 
  81,17 
  Flygbensin cent/l 
  91 
  52,11 
  20,81 
  0,68 
  73,60 
  Metanol cent/l 
  100 
  26,90 
  10,74 
  0,68 
  38,32 
  Metanol R cent/l 
  101 
  26,90 
  5,37 
  0,68 
  32,95 
  Metanol T cent/l 
  102 
  26,90 
  0,00 
  0,68 
  27,58 
  Flytgas cent/kg 
  110 
  13,29 
  18,09 
  0,11 
  31,49 
  Bioflytgas cent/kg 
  111 
  13,29 
  18,09 
  0,11 
  31,49 
  Bioflytgas R cent/kg 
  112 
  13,29 
  9,04 
  0,11 
  22,44 
  Bioflytgas T cent/kg 
  113 
  13,29 
  0,00 
  0,11 
  13,40 
  SKATTETABELL 2 KOMBINERAD EL- OCH VÄRMEPRODUKTION 

  Produkt 

  Produkt- 

  grupp 

  Energiinnehållsskatt 

  Koldioxidskatt 

  Försörjnings- 

  beredskaps- 

  avgift 

  Sammanlagt 

  Lätt brännolja cent/l 
  60a 
  5,35 
  16,90 
  0,35 
  22,60 
  Lätt brännolja, svavelfri cent/l 
  61a 
  2,70 
  16,90 
  0,35 
  19,95 
  Biobrännolja cent/l 
  62a 
  2,70 
  16,90 
  0,35 
  19,95 
  Biobrännolja R cent/l 
  63a 
  2,70 
  8,45 
  0,35 
  11,50 
  Biobrännolja T cent/l 
  64a 
  2,70 
  0,00 
  0,35 
  3,05 
  Tung brännolja cent/kg 
  71a 
  3,03 
  18,67 
  0,28 
  21,98 
  Flytgas cent/kg 
  110a 
  3,47 
  18,09 
  0,11 
  21,67 
  Bioflytgas cent/kg 
  111a 
  3,47 
  18,09 
  0,11 
  21,67 
  Bioflytgas R cent/kg 
  112a 
  3,47 
  9,04 
  0,11 
  12,62 
  Bioflytgas T cent/kg 
  113a 
  3,47 
  0,00 
  0,11 
  3,58 

  Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) 4 § 1 och 3 mom., 8 a § 1 mom., 10 § 1 mom. och bilagan, 
  sådana de lyder, 4 § 1 mom. i lag 1400/2010, 4 § 3 mom. och bilagan i lag 1226/2018, 8 a § 1 mom. i lag 1185/2014 och 10 § 1 mom. i lag 1168/2002, och 
  fogas till 8 a §, sådan den lyder i lagarna 1168/2002, 1185/2014, 1180/2016 och 768/2020, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2—5 mom. blir 3—6 mom., som följer: 
  4 § 
  Punktskatt och försörjningsberedskapsavgift ska betalas enligt skattetabellerna i bilagan till lagen. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Sänkt skatt enligt skattetabell 3 tillämpas på stenkol och naturgas som används i kombinerad el- och värmeproduktion. 
  8 a § 
  När de punktskatter som ett företag under räkenskapsperioden betalat för i denna lag avsedda produkter, för lätt och tung brännolja, biobrännolja och flytgas som används inom industrin för annat ändamål än som motorbränsle eller de punktskatter som ingått i anskaffningspriset för dessa produkter (beloppet av betalda punktskatter
  1) utgör mer än 0,5 procent av företagets förädlingsvärde år 2020, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 85 procent av de punktskatter som betalts ska återbäras, 
  2) utgör mer än 1,0 procent av företagets förädlingsvärde år 2021, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 85 procent av de punktskatter som betalts ska återbäras, 
  3) utgör mer än 1,7 procent av företagets förädlingsvärde år 2022, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 85 procent av de punktskatter som betalts ska återbäras, 
  4) utgör mer än 3,7 procent av företagets förädlingsvärde år 2023, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 85 procent av de punktskatter som betalts ska återbäras, 
  5) utgör mer än 3,7 procent av företagets förädlingsvärde år 2024, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 45 procent av de punktskatter som betalts ska återbäras från och med 2025 har företag inte rätt till skatteåterbäring. 
  Det förädlingsvärde som används vid beräkningen av skatteåterbäringen ska vara noll eller högre. Av den i 1 mom. avsedda skatteåterbäringen betalas dock endast den andel som överstiger 50 000 euro. Vid tillämpningen av 1 mom. 2—5 punkten räknas skatt som betalats på elström inte in i beloppet av betalda punktskatter.Vid beräkningen av beloppet av betalda punktskatter kan företaget beakta punktskatter på i mom. 1 avsedda produkter som ingår i fjärrvärme och processånga som anskaffats av företaget, om det kan lägga fram en tillförlitlig utredning om dessa. Punktskatter som ingår i köpvärme bestäms utifrån medeltalet av de punktskatter som ingår i den värmeproducerande anläggningens värmeproduktion under skatteperioden. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  10 § 
  Om elström produceras vid kombinerad produktion av el och värme betalas skatt på de bränslen som används för produktion av värme enligt skattetabell 3 i bilagan på basis av den till förbrukning överlåtna värmen. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Bilaga 

  SKATTETABELL 1 

  Produkt 

  Produkt- 

  grupp 

  Energi- 

  innehålls-skatt 

  Koldioxid- 

  skatt 

  Försörjnings- 

  beredskaps- 

  avgift 

  Sammanlagt 

  Stenkol, stenkolsbriketter, fasta bränslen av stenkol euro/t 
  71,45 
  147,81 
  1,18 
  220,44 
  Naturgas, euro/MWh 
  10,33 
  12,94 
  0,084 
  23,354 

  SKATTETABELL 2 

  Produkt 

  Produkt- 

  grupp 

  Energiskatt 

  Försörjningsberedskapsavgift 

  Sammanlagt 

  Elström cent/kWh 
   
   
   
    
  – skatteklass I 
  2,24 
  0,013 
  2,253 
  – skatteklass II 
  0,05 
  0,013 
  0,063 
  Tallolja cent/kg 
  30,54 
  0,00 
  30,54 
  Bränntorv euro/MWh 
  5,70 
  0,00 
  5,70 

  SKATTETABELL 3 KOMBINERAD EL- OCH VÄRMEPRODUKTION 

   

  Produkt 

  Produktgrupp 

  Energi- 

  skatt 

  Energi- 

  innehålls-skatt 

  Koldioxid- 

  skatt 

  Försörjnings- 

  beredskaps- 

  avgift 

  Sammanlagt 

  Stenkol, stenkolsbriketter, fasta bränslen av stenkol euro/t 
  1a 
  0,00 
  18,68 
  147,81 
  1,18 
  167,67 
  Naturgas, euro/MWh 
  2a 
  0,00 
  2,70 
  12,94 
  0,084 
  15,724 
  Tallolja cent/kg 
  3a 
  30,54 
  0,00 
  0,00 
  0,00 
  30,54 
  Bränntorv euro/MWh 
  4a 
  5,70 
  0,00 
  0,00 
  0,00 
  5,70 

  Lag om ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1186/2014, som följer: 
  4 § 
  Skatteåterbäringens belopp 
  För lätt brännolja, tung brännolja och biobrännolja som under skatteåret använts i jordbruket och beskattats i Finland, återbärs punktskatt till sökanden i enlighet med vad som i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) föreskrivs om energiinnehållsskatt på svavelfri lätt brännolja, tung brännolja och biobrännolja. När det gäller biobrännolja med förkortningen T enligt 2 § 27 punkten underpunkt b i den lagen återbärs 2,1 cent per liter för den överskjutande andelen av energiinnehållsskatten. För el återbärs punktskatt 2,19 cent per kilowattimme. Återbäring betalas enligt det återbäringsbelopp som gäller vid tidpunkten för konsumtionen av brännoljan eller elen. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 9.12.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare