Senast publicerat 08-12-2021 15:21

Riksdagens svar RSv 198/2021 rd RP 145/2021 rd  RP 218/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagenRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen (RP 145/2021 rd)

RP 145/2021 rd
RP 218/2021 rd
FiUB 26/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen (RP 145/2021 rd). 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen (RP 145/2021 rd) (RP 218/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet har i ärendena lämnat ett gemensamt betänkande (FiUB 26/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lotteriskattelagen (552/1992) 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1315/2011, som följer: 
4 § 
Skattegrunden och skattesatsen 
Lotteriskatten för ett lotteri som anordnas med ensamrätt är 3,4 procent av avkastningen 2022 och 5,0 procent av avkastningen 2023. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till utgången av 2023. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 7.12.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare