Senast publicerat 11-12-2020 14:55

Riksdagens svar RSv 200/2020 rd RP 228/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Riksdagen
RP 228/2020 rd
JsUB 12/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (RP 228/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 12/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om ändring av 3 § i lagen om temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas vid ordnande av förrättningssammanträden i enlighet med fastighetsbildningslagen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas vid ordnande av förrättningssammanträden i enlighet med fastighetsbildningslagen (302/2020) 3 § 1 mom. som följer: 
  3 § 
  Ikraftträdande 
  Denna lag träder i kraft den 4 maj 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 3 i lagen om temporärt ordnande av stämmor och möten inom delägarlag i enlighet med lagen om samfällda skogar och lagen om samfälligheter och av vissa stämmor och möten i enlighet med renskötsellagen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om temporärt ordnande av stämmor och möten inom delägarlag i enlighet med lagen om samfällda skogar och lagen om samfälligheter och av vissa stämmor och möten i enlighet med renskötsellagen (301/2020) 3 § 1 mom. som följer: 
  3 § 
  Ikraftträdande 
  Denna lag träder i kraft den 4 maj 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 11.12.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare