Senast publicerat 09-12-2021 11:18

Riksdagens svar RSv 200/2021 rd RP 170/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen

RP 170/2021 rd
ShUB 34/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen (RP 170/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 34/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att regeringen följer upp och utvärderar konsekvenserna av personaldimensioneringen inom barnskyddet, dels för tillgången till och tillhandahållandet av barnskyddstjänster och andra socialvårdstjänster, dels för tillgodoseendet av barnets bästa samt att det utifrån utvärderingen i förekommande fall vidtas åtgärder för att ändra lagstiftningen 

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 13 b § i barnskyddslagen (417/2007), sådan paragrafen lyder i lag 297/2016, ett nytt 2 mom. som följer: 
13 b § 
Socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter får ha högst 30 barn som sina klienter. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Det som föreskrivs i 13 b § 2 mom. i denna lag om högsta antalet klienter för en socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter tillämpas från och med den 1 januari 2024. Till dess får en socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter ha högst 35 barn som sina klienter. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 7.12.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare