Senast publicerat 11-12-2020 15:16

Riksdagens svar RSv 202/2020 rd RP 166/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen

Riksdagen
RP 166/2020 rd
FvUB 25/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen (RP 166/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 25/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring av polislagen 

  I enlighet med riksdagens beslut  
  ändras i polislagen (872/2011) 5 kap. 18 § 1 mom., 26 § 2 mom., 51 §, 58 § 2 mom. och 61 § 1 mom., av dem 58 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1168/2013, som följer: 
  5 kap. 
  Hemliga metoder för inhämtande av information 
  18 § 
  Beslut om teknisk avlyssning 
  Beslut om teknisk avlyssning som riktas mot en person som berövats sin frihet på grund av brott ska fattas av domstolen på yrkande av en anhållningsberättigad polisman eller en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  26 § 
  Installation och avinstallation av anordningar, metoder eller programvara 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Anordningar, metoder och programvara som används för teknisk observation får installeras i utrymmen som används för stadigvarande boende endast om domstolen har gett tillstånd till det på yrkande av en anhållningsberättigad polisman eller en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen eller om installationen är nödvändig i sådana fall som avses i 17 § 5 mom., 19 § 5 mom. eller 21 § 4 mom. 
  51 § 
  Granskning av upptagningar och handlingar 
  En anhållningsberättigad polisman, en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen eller en tjänsteman som förordnats av någon av dessa ska utan ogrundat dröjsmål granska de upptagningar och handlingar som uppkommit vid användningen av hemligt inhämtande av information. 
  58 § 
  Underrättelse om hemligt inhämtande av information 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  På yrkande av en anhållningsberättigad polisman eller en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen får domstolen besluta att underrättelsen enligt 1 mom. till den som varit föremål för åtgärden får skjutas upp med högst två år åt gången, om det är motiverat för att trygga pågående inhämtning av information, trygga statens säkerhet eller skydda liv eller hälsa. Domstolen får besluta att underrättelsen ska utebli, om det är nödvändigt för att trygga statens säkerhet eller skydda liv eller hälsa. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  61 § 
  Teleföretags skyldighet att biträda samt tillträde till vissa utrymmen 
  Ett teleföretag ska utan ogrundat dröjsmål göra de kopplingar i ett telenät som behövs för teleavlyssning och teleövervakning samt tillhandahålla polismyndigheten de uppgifter och redskap samt den personal som behövs för utförande av teleavlyssningen. Detsamma gäller de situationer där polismyndigheten genomför teleavlyssning eller teleövervakning med hjälp av tekniska anordningar. Teleföretaget ska dessutom ge en anhållningsberättigad polisman eller en polisman som hör till befälet vid skyddspolisen sådana uppgifter som företaget har i sin besittning och som behövs för teknisk spårning. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 11.12.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare