Senast publicerat 14-12-2020 10:22

Riksdagens svar RSv 204/2020 rd RP 214/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19

Riksdagen
RP 214/2020 rd
FiUB 35/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19 (RP 214/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 35/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19 

  I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
  1 § 
  Tillämpningsområde 
  Denna lag innehåller bestämmelser om statsgaranti (försäkringsgaranti) som beviljas för försäkring av personskador som orsakas av vacciner som ges i Finland och förebygger insjuknande i covid-19. 
  2 § 
  Försäkringsgarantiobjekt 
  Statsrådet kan på de villkor som det fastställer och utan krav på motsäkerhet bevilja försäkringsgaranti för en personförsäkring som tillhandahålls av ett försäkringsbolag till den del som försäkringen ersätter personskador i enlighet med 1 §. 
  Försäkringsgaranti kan ställas endast om det inte finns någon återförsäkring som är lämplig med hänsyn till rådande förhållanden. 
  3 § 
  Försäkringsgarantins varaktighet och maximibelopp 
  Försäkringsgaranti kan ställas för högst ett kalenderår åt gången. 
  Beloppet av statens ansvar på basis av den försäkringsgaranti som beviljas ett försäkringsbolag kan uppgå till högst 30 miljoner euro per kalenderår. Summan av ansvaret för beviljade försäkringsgarantier får vid varje given tidpunkt uppgå till högst 300 miljoner euro. 
  4 § 
  Ansökan om försäkringsgaranti 
  Försäkringsgaranti söks hos social- och hälsovårdsministeriet. 
  5 § 
  Garantiavgift 
  För försäkringsgarantin tas det ut en garantiavgift, vars storlek bestäms i proportion till risken och med beaktande av kostnaderna för behandlingen av ärendet. Garantiavgiften kan nedsättas med beaktande av spridningen av covid-19 och hur allvarlig sjukdomen är och betydelsen av försäkringsgarantin för de försäkrade och försäkringstagaren samt andra rådande förhållanden. 
  6 § 
  Administration och tillsyn i fråga om statsgarantin 
  Statskontoret ansvarar för administration och tillsyn i fråga om försäkringsgarantin. Statskontoret har rätt att av försäkringsbolaget få de upplysningar och utredningar som behövs för tillsynen över iakttagandet av villkoren för garantin vid den tidpunkt som Statskontoret fastställer. 
  7 § 
  Statskontorets och Finansinspektionens tillsynssamarbete 
  Statskontoret och Finansinspektionen ska samarbeta på ändamålsenligt sätt i frågor som gäller tillsynen över försäkringsgarantin. 
  Statskontoret och Finansinspektionen har trots sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser som begränsar utbyte av information rätt att lämna ut sådana uppgifter till varandra som är nödvändiga för skötseln av den tillsynsuppgift som avses i 1 mom. 
  8 § 
  Förhållande till annan lagstiftning 
  För statsgaranti gäller utöver bestämmelserna i denna lag i övrigt vad som i lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988) föreskrivs om statsgaranti. 
  9 § 
  Bemyndigande att utfärda förordning 
  Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om 
  1) ansökan om försäkringsgaranti hos social- och hälsovårdsministeriet samt innehållet i ansökan, 
  2) ansökan om ersättningar som betalas på basis av försäkringsgarantin hos Statskontoret, tidpunkten för utbetalning av ersättningar och närmare villkor för ansökan, 
  3) fastställande av garantiavgiften och tidpunkten för betalning av den. 
  10 § 
  Ikraftträdande 
  Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 11.12.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare