Senast publicerat 08-12-2021 14:39

Riksdagens svar RSv 206/2021 rd RP 177/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om informationsresursen för forskningsdata

RP 177/2021 rd
KuUB 16/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om informationsresursen för forskningsdata (RP 177/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 16/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om informationsresursen för forskningsdata 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Informationsresursen för forskningsdata 
För insamling och förmedling av data om forskning som bedrivs i Finland finns vid undervisnings- och kulturministeriet en informationsresurs för forskningsdata. 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) forskningsaktörer undervisnings- och kulturministeriet, organisationer som bedriver forskning samt organisationer som finansierar och stöder forskning, 
2) profiltjänst för forskare en tjänst i anslutning till informationsresursen för forskningsdata där forskaren genom att logga in sig kan skapa sig en profil, välja vilka uppgifter som ska ingå i den samt administrera synligheten för och utlämnande av dessa till tredje parter. 
3 § 
Innehållet i informationsresursen för forskningsdata 
Informationsresursen för forskningsdata innehåller uppgifter om forskning som bedrivs av finländska forskningsaktörer och andra organisationer som bedriver forskning samt om forskning som bedrivs av forskare som är knutna till dessa. 
I informationsresursen för forskningsdata kan lagras 
1) metadata om och sammanfattningar av publikationer och andra forskningsresultat, 
2) metadata om och beskrivningar av forskningsmaterial, 
3) data som hänför sig till forskningsinfrastruktur, 
4) uppgifter om forskningsaktörer, 
5) metadata och sammanfattningar om forskningsprojekt och forskningsfinansiering, 
6) forskarnas uppgifter om sig själva, sina forskningsaktiviteter och sina meriter. 
4 § 
Överlämnande av uppgifter till informationsresursen för forskningsdata 
Forskningsaktörerna får lämna uppgifter som avses i 3 § 2 mom. till informationsresursen för forskningsdata. 
Forskningsaktörerna ska se till att de uppgifter som de lämnar till informationsresursen är korrekta innan de lagras där. 
5 § 
Behandling av uppgifter i informationsresursen för forskningsdata 
Undervisnings- och kulturministeriet får bearbeta och samköra uppgifter som lagrats i informationsresursen för forskningsdata i syfte att förbättra uppgifternas kvalitet och användbarhet. 
Forskningsaktörerna har rätt att med hjälp av ett tekniskt gränssnitt få uppgifter enligt 3 § 2 mom. 1—5 punkten ur informationsresursen för utförande av sina lagstadgade eller i en stiftelses stadgar fastslagna grundläggande forskningsrelaterade uppgifter. 
En forskare kan i profiltjänsten ge sitt samtycke till att sådana uppgifter enligt 3 § 2 mom. som gäller forskaren själv lämnas ut till tredje parter med hjälp av ett tekniskt gränssnitt. 
6 § 
Öppen informationstjänst 
I informationsresursen för forskningsdata finns en öppen informationstjänst. I den öppna informationstjänsten får uppgifter enligt 3 § 2 mom. 1—5 punkten visas. Uppgifter som avses i 3 § 2 mom. 6 punkten får visas bara om forskaren har gett sitt samtycke till att de publiceras i forskarens profiltjänst. 
Trots vad som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får undervisnings- och kulturministeriet lämna ut uppgifter som avses i 3 § 2 mom. i ett allmänt datanät. Det är möjligt att söka personuppgifter i den öppna informationstjänsten endast genom enskild sökning. 
7 § 
Personuppgiftsansvarig för informationsresursen för forskningsdata 
Undervisnings- och kulturministeriet är personuppgiftsansvarig för informationsresursen för forskningsdata. 
8 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 7.12.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare