Senast publicerat 15-12-2020 10:31

Riksdagens svar RSv 210/2020 rd RP 236/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om stöd för skolresor

Riksdagen
RP 236/2020 rd
KuUB 17/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om stöd för skolresor (RP 236/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 17/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om temporär ändring av lagen om stöd för skolresor 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  fogas temporärt till lagen om stöd för skolresor (48/1997) en ny 3 b § som följer: 
  3 b § 
  Undantag från villkoren för beviljande av stöd för skolresor på grund av undervisningsarrangemangen till följd av covid-19-epidemin 
  Med avvikelse från vad som föreskrivs i 3 § 3 mom. är ett villkor för beviljande av stöd för skolresor att en studerande som är berättigad till stöd för skolresor, per kalendermånad har minst åtta sådana resor tur och retur som berättigar till stöd för skolresor, om den studerandes antal dagliga skolresor har minskat på grund av ändringar i undervisningsarrangemangen till följd av covid-19-epidemin. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 juli 2021. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 14.12.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare