Senast publicerat 15-12-2020 11:22

Riksdagens svar RSv 211/2020 rd RP 238/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag

Riksdagen
RP 238/2020 rd
EkUB 36/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag (RP 238/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 36/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring av lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  fogas till lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag (403/2020) en ny 9 a § som följer: 
  3 kap. 
  Gottgörelse för verksamhetsbegränsningar 
  9 a § 
  Undantag för små företag 
  Denna paragraf tillämpas på förplägnadsföretag 
  1) vars omsättning eller balansomslutning inte översteg 10 miljoner euro under den senaste räkenskapsperiod som avslutades före den 4 april 2020, 
  2) som sysselsatte högst 49 personer under den räkenskapsperiod som avses i 1 punkten, och 
  3) som med stöd av denna lag eller annars har fått statligt stöd till ett belopp av högst 800 000 euro sammanlagt för innevarande och det föregående kalenderåret, med beaktande även av allt stöd som företag inom samma koncern som det har fått. 
  Med avvikelse från 5 § beviljas ett sådant förplägnadsföretag som avses i 1 mom. skälig gottgörelse för begränsningsskyldigheten med stöd av kommissionens meddelande om tredje ändringen av den tillfälliga ramen för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19 (2020/C 218/03).  
  Vad som föreskrivs i 7 § 6 och 7 mom. gäller inte förplägnadsföretag som avses i 1 mom. i denna paragraf. 
  Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag ska ett i 1 mom. avsett förplägnadsföretag i en not till bokslutet för den räkenskapsperiod som löper ut den 31 maj 2020 eller därefter meddela att 
  1) det uppfyller de förutsättningar som anges i 1 mom. 1 och 2 punkten, och 
  2) det totala beloppet statligt stöd som företaget och företag inom samma koncern som det har fått, gottgörelsen för verksamhetsbegränsningar medräknad, inte överstiger det kumulativa maximibeloppet 800 000 euro under den avslutade och den föregående räkenskapsperioden. 
  Om den begränsning som avses i 4 mom. 2 punkten inte har realiserats, tillämpas denna paragraf inte på förplägnadsföretaget och det ska i stället för vad som föreskrivs i 4 mom. lägga fram i 7 § 6 mom. avsedda noter om att den utfallsbaserade begränsningen realiserats. 
  Utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 5 § i revisionslagen ska revisionsberättelsen innehålla uppgifter om att förutsättningarna enligt 4 mom. har uppfyllts. 
  Den behöriga myndigheten övervakar maximibeloppet av det stöd per företag som avses i kommissionens meddelande enligt 2 mom. och säkerställer före utgången av december 2021 att ett förplägnadsföretag som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten och företag inom samma koncern som det inte har beviljats statligt stöd till ett belopp som överstiger 800 000 euro sammanlagt för kalenderåren 2019 och 2020. Statskontoret överlämnar för detta ändamål till den behöriga myndigheten uppgifter om de statliga stöd som det har betalat till förplägnadsföretag på basis av Europeiska kommissionens beslut av den 24 april 2020 SA.56995 (2020/N) om godkännande av Finlands ramstödsprogram för statliga stödåtgärder i anslutning till covid-19-pandemin som förenligt med den inre marknaden. 
  Om gottgörelsen till ett förplägnadsföretag som avses i 1 mom. uppgår till 100 000 euro eller mer, ska den offentliggöras på det sätt som förutsätts i kommissionens meddelande enligt 2 mom. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den20
  På gottgörelse som beviljats och sökts före denna lags ikraftträdande tillämpas denna lag. Gottgörelse som små företag som uppfyller förutsättningarna i 9 a § 1 mom. har återbetalat på basis av ett bokslut som upprättats före denna lags ikraftträdande får återkrävas hos den behöriga myndigheten. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 14.12.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare