Senast publicerat 10-05-2021 21:04

Riksdagens svar RSv 212/2020 rd RP 234/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen

RP 234/2020 rd
EkUB 37/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen (RP 234/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 37/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att statsrådet utifrån en heltäckande analys och en internationell jämförelse noggrant bedömer om bestämmelserna om konsumentkrediter bör ändras permanent. I denna bedömning ska man särskilt granska en effektiv påföljdsreglering och möjligheten att låta gamla krediter med hög ränta omfattas av bestämmelser som säkerställer en mer måttfull räntenivå. 

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 7 kap. 3 § i konsumentskyddslagen (38/1978), sådan paragrafen lyder i lagarna 746/2010, 207/2013, 851/2016 och 596/2019, temporärt nya 5 och 6 mom., till 8 §, sådan den lyder i lagarna 746/2010 och 851/2016, temporärt ett nytt 4 mom. och till kapitlet temporärt nya 8 a, 13 b, 17 c och 24 a § som följer: 
7 kap. 
Konsumentkrediter 
3 § 
Begränsningar i fråga om tillämpningen i vissa andra fall 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelserna i 8 § 4 mom. samt i 8 a, 17 c och 24 a § tillämpas inte på nyttighetsbundna krediter. 
Bestämmelserna i 13 b § 2 mom. tillämpas enbart på nyttighetsbundna krediter. 
8 § 
Information som ska lämnas i reklam för konsumentkrediter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om den ränta för krediten som ska anges enligt 1 mom. är större än maximiräntan enligt 17 c § 1 mom., ska i reklam den ränta för krediten som ska anges enligt 1 mom. i denna paragraf anges minst lika synligt som räntan enligt 17 c § 1 mom. 
8 a § 
Varning för stigande ränta som ska lämnas i reklam 
Om det i reklam för konsumentkrediter eller kreditförmedlingstjänster hänvisas till det räntetak som avses i 17 c § 1 mom. och om räntan för den kredit som det görs reklam för enligt villkoren i kreditavtalet kan stiga efter det att räntetaket upphört att gälla, ska konsumenterna i reklamen i det sammanhanget varnas för en eventuell räntestigning som kan ske när giltighetstiden för räntetaket gått ut. 
13 b § 
Förbud mot direktmarknadsföring 
Direktmarknadsföring av konsumentkrediter och kreditförmedlingstjänster är förbjuden. 
Vad som föreskrivs i 1 mom. hindrar dock inte att konsumenter vid marknadsföring eller i samband med köp av varor eller andra konsumtionsnyttigheter informeras om möjligheten att finansiera nyttigheten med kredit. 
17 c § 
Maximibelopp av den ränta som tas ut 
På en kredit som konsumenten utnyttjar får det inte tas ut en ränta som överstiger 10 procent, inte ens om räntan på krediten har avtalats vara högre än detta. 
Vad som i 24 § 2 mom. föreskrivs om kreditgivarens skyldighet att informera om en ändring i räntan innan ändringen träder i kraft gäller inte om sänkningen av räntan följer av 1 mom. 
24 a § 
Begränsning av ändringar av avgifter 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 24 § 4 mom. får de avgifter som tas ut med anledning av ett kreditavtal inte höjas. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 30 september 2021. 
Bestämmelserna i 7 kap. 8 § 4 mom. samt i 8 a, 17 c och 24 a § i denna lag tillämpas inte på avtal om engångskredit som ingåtts före ikraftträdandet av denna lag. Bestämmelserna i 7 kap. 17 c § i denna lag tillämpas på avtal om fortlöpande kredit som ingåtts före ikraftträdandet av lagen bara till den del krediten används under giltighetstiden för denna lag. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 14.12.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare