Senast publicerat 16-12-2020 09:22

Riksdagens svar RSv 213/2020 rd RP 233/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen

Riksdagen
RP 233/2020 rd
LaUB 14/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen (RP 233/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 14/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen 

  I enlighet med riksdagens beslut  
  ändras temporärt i konkurslagen (120/2004) 2 kap. 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 664/2019, som följer: 
  2 kap. 
  Förutsättningarna för att försätta en gäldenär i konkurs 
  3 § 
  Presumtion om insolvens 
  En gäldenär ska anses vara insolvent om gäldenären uppger sig vara insolvent och det inte visar sig finnas särskilda skäl att inte godta denna upplysning. 
  Om inte annat visas, ska en gäldenär också anses vara insolvent särskilt när 
  1) gäldenären har ställt in sina betalningar,  
  2) en utsökning under de senaste sex månaderna före konkursansökan har visat att gäldenären saknar medel till full betalning av en fordran, eller 
  3) gäldenären är eller under det senaste året före konkursansökan har varit bokföringsskyldig för sin rörelse eller sin yrkesutövning och har underlåtit att betala en klar och förfallen fordran inom 30 dagar efter att ha fått borgenärens uppmaning att betala denna fordran. 
  En gäldenär kan försättas i konkurs med stöd av 2 mom. 3 punkten endast om borgenären ansöker om detta inom tre månader efter att den tidsfrist som nämns i den punkten har gått ut och skulden ännu är obetald. Borgenären ska delge gäldenären den betalningsuppmaning som avses i den punkten bevisligen eller, om det finns förutsättningar enligt 11 kap. 7 § i rättegångsbalken, med iakttagande av det förfarande som föreskrivs i nämnda paragraf. I betalningsuppmaningen ska fordrans grund och belopp anges. Dessutom ska gäldenären i betalningsuppmaningen upplysas om att borgenären kan yrka att gäldenären försätts i konkurs om skulden inte betalas inom föreskriven tid efter att gäldenären har fått betalningsuppmaningen. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 30 september 2021. 
  På konkursansökningar som blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna lag tillämpas den lag som gällde vid den tidpunkt då ansökan blev anhängig. På ansökningar som blivit anhängiga under denna lags giltighetstid och som fortfarande är anhängiga när giltighetstiden går ut tillämpas denna lag också efter utgången av giltighetstiden. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 14.12.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare