Senast publicerat 16-12-2020 11:37

Riksdagens svar RSv 214/2020 rd RP 219/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 § i lagen om ett bostadsdatasystem, 28 kap. 1 § i lagen om bostadsaktiebolag och lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem

Riksdagen
RP 219/2020 rd
JsUB 15/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 § i lagen om ett bostadsdatasystem, 28 kap. 1 § i lagen om bostadsaktiebolag och lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem (RP 219/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 15/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om ändring av 25 § i lagen om ett bostadsdatasystem  

  I enlighet med riksdagens beslut  
  ändras i lagen om ett bostadsdatasystem (1328/2018) 25 § som följer: 
  25 § 
  Ändringssökande i beslut om användningstillstånd 
  Omprövning får begäras av beslut som avses i 20 och 21 §. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 28 kap. 1 § i lagen om bostadsaktiebolag 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) 28 kap. 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1330/2018, som följer: 
  28 kap. 
  Lagens tillämpning på fastighetsaktiebolag och andra aktiebolag 
  1 § 
  Tillämpningsområde 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  I ett ömsesidigt fastighetsaktiebolags bolagsordning kan det föreskrivas att denna lag inte ska tillämpas på bolaget eller att endast vissa bestämmelser i denna lag ska tillämpas på bolaget. I ett ömsesidigt fastighetsaktiebolags bolagsordning får det dock inte göras avvikelser från vad som föreskrivs om det aktielägenhetsregister som avses i 2 kap. 1 a §. På sådana bolag ska aktiebolagslagen tillämpas till den del som denna lag inte tillämpas på bolaget. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem 

  I enlighet med riksdagens beslut  
  ändras i lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem (1329/2018) 5, 6 och 17 § som följer: 
  5 § 
  Överföring av förvaltningen av gamla bostadsaktiebolags aktieböcker till Lantmäteriverket 
  Gamla bostadsaktiebolag ska under tiden mellan den 1 maj 2019 och den 31 december 2023 föra över förvaltningen av sina aktieböcker till Lantmäteriverket. Överföringen sker genom att ett bolag anmäler de uppgifter i aktieboken som avses i 2 kap. 12 § 1 mom. 1, 2 och 4—6 punkten i den lag om bostadsaktiebolag (1599/2009) som gällde vid ikraftträdandet av den ändrade lagen om bostadsaktiebolag, nedan den gamla lagen om bostadsaktiebolag, och uppgift om en klausul i bolagsordningen som begränsar omsättningen. 
  Om ett gammalt bostadsaktiebolag har anmält uppgifterna i bolagsordningen till handelsregistret med hjälp av ett elektroniskt system, ska det anmäla de uppgifter i aktieboken som avses i 2 kap. 12 § 1 mom. 1, 2 och 4—6 punkten i den gamla lagen om bostadsaktiebolag till Lantmäteriverket inom den tid som anges i 1 mom. i denna paragraf. 
  Bolaget ska utan dröjsmål underrätta aktieägarna om att förvaltningen av aktieboken överförs till Lantmäteriverket och underrättelsen ska utfärdas på samma sätt som kallelsen till bolagsstämma utfärdas. 
  Bestämmelserna i 13 kap. 13 § 5 mom., 19 kap. 14 § 3 och 4 mom. samt 20 kap. 14 § 2 och 3 mom. i den ändrade lagen om bostadsaktiebolag tillämpas först när bolaget har fört över förvaltningen av sin aktiebok till Lantmäteriverket. 
  6 § 
  Anslutning av gamla ömsesidiga fastighetsaktiebolag till aktielägenhetsregistret 
  Ett gammalt ömsesidigt fastighetsaktiebolag kan anslutas till aktielägenhetsregistret genom att i bolagsordningen ta in en bestämmelse om att 2 kap. 1 a § i den ändrade lagen om bostadsaktiebolag ska tillämpas på bolaget. På en sådan ändring av bolagsordningen tillämpas 28 kap. 1 § 2 mom. i lagen om ändring av 28 kap. 1 § i lagen om bostadsaktiebolag (/). Bolaget kan inte fatta beslut om avförande av aktier ur aktielägenhetsregistret efter det att ändringen i bolagsordningen har registrerats. 
  Den ändring i bolagsordningen som avses i 1 mom. ska anmälas till handelsregistret med hjälp av ett elektroniskt system. Efter registreringen av ändringen i bolagsordningen ska bolaget utan dröjsmål överföra förvaltningen av aktieboken till Lantmäteriverket genom att meddela de uppgifter i aktieboken som avses i 2 kap. 12 § 1 mom. 1, 2 och 4—6 punkten i den gamla lagen om bostadsaktiebolag. 
  På ett gammalt ömsesidigt fastighetsaktiebolag ska före den i 2 mom. avsedda överföringen av aktiebokens förvaltning till Lantmäteriverket den gamla lagen om bostadsaktiebolag tillämpas, om inte annat följer av 28 kap. 1 § 2 mom. i den gamla lagen om bostadsaktiebolag eller 28 kap. 1 § 3 mom. i lagen om bostadsaktiebolag. När förvaltningen av aktieboken har överförts ska vad som i 7—11 § i denna lag föreskrivs om gamla bostadsaktiebolag tillämpas på bolaget. 
  17 § 
  Ändringssökande i ett beslut om påföljder 
  Omprövning får begäras av beslut som gäller de påföljder som avses i 16 §. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 14.12.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare