Senast publicerat 18-12-2020 14:54

Riksdagens svar RSv 216/2020 rd RP 87/2020 rd  RP 114/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningenRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (RP 87/2020 rd)

Riksdagen
RP 87/2020 rd
RP 114/2020 rd
AjUB 16/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (RP 87/2020 rd). 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (RP 87/2020 rd) (RP 114/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet har i ärendena lämnat ett gemensamt betänkande (AjUB 16/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har godkänt följande uttalanden: 

  1.

  Riksdagen förutsätter att regeringen bereder bestämmelser som möjliggör att en kund hos en kommun inom försöksområdet för kommunförsöket med sysselsättning av grundad anledning överförs till att bli kund hos arbets- och näringsbyrån och så snart som möjligt lämnar en proposition om detta till riksdagen. 

  2.

  Riksdagen förutsätter att regeringen bereder de bestämmelser som behövs för att överföra uppgifter inom utkomstskyddet för arbetslösa från arbets- och näringsbyråerna till kommunerna i försöksområdet i större utsträckning än vad som föreslås i regeringens propositioner (RP 87/2020 rd och RP 114/2020 rd) och så snart som möjligt lämnar en proposition om detta till riksdagen. 

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen 

  I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
  1 § 
  Lagens syfte 
  Denna lag innehåller bestämmelser om ett tidsbegränsat försök, under vilket kommunerna inom sitt område i stället för arbets- och näringsbyrån ordnar en del av den service som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) och lagen om främjande av integration (1386/2010) samt i stället för arbets- och näringsbyrån ger vissa i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) avsedda arbetskraftspolitiska utlåtanden. 
  2 § 
  Definitioner 
  I denna lag avses med 
  1) arbetslös en person som inte står i ett anställningsförhållande eller som inte på det sätt som avses i 2 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa är sysselsatt på heltid i företagsverksamhet eller i eget arbete mer än två veckor utan avbrott eller inte är studerande på heltid enligt det kapitlet; som arbetslös betraktas även den som står i ett anställningsförhållande och som är permitterad på heltid eller vars ordinarie arbetstid per vecka är under fyra timmar, 
  2) arbetssökande en enskild kund vars jobbsökning är i kraft på det sätt som avses i 2 kap. 1 eller 2 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 
  3) person med ett främmande språk som modersmål den som anmält till det i 3 § i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009) avsedda befolkningsdatasystemet att hans eller hennes modersmål är något annat än finska, svenska eller samiska, 
  4) invandrare en i 3 § 3 punkten i lagen om främjande av integration avsedd person som flyttat till Finland, 
  5) sysselsättningsfrämjande service jobbsökarträning, karriärträning, arbetskraftsutbildning och arbetssökandes frivilliga med arbetslöshetsförmån stödda studier enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, prövning enligt 4 kap. 5 § 1 mom. i den lagen, arbetskraftsutbildning enligt lagen om yrkesutbildning (531/2017), frivilliga studier enligt 22—24 § i lagen om främjande av integration och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001), 
  6) sysselsatt en arbetssökande till vars arbetsgivare betalas lönesubvention enligt 7 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice eller för vars lönekostnader ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning har anvisats anslag enligt 15 § i det kapitlet, eller en enskild kund som har beviljats startpeng enligt 8 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
  3 § 
  Försöksområden 
  Försöksområdena är 
  1) inom Södra Österbottens arbets- och näringsbyrås område
  a) det försöksområde som bildas av Seinäjoki och Ilmajoki,
  b) det försöksområde som bildas av Kurikka, Kauhajoki, Östermark, Storå, Bötom, Alavo och Soini,
   
  2) inom Södra Savolax arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av S:t Michel, Juva, Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Puumala och Pertunmaa samt Nyslotts försöksområde, 
  3) inom Tavastlands arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av Tavastehus, Hattula och Janakkala och det försöksområde som bildas av Lahtis, Hollola, Asikkala, Kärkölä och Orimattila, 
  4) inom Kajanalands arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av Hyrynsalmi, Kajana, Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi, Paltamo och Ristijärvi, 
  5) inom Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrås område
  a) det försöksområde som bildas av Jyväskylä, Laukas, Muurame och Äänekoski,
  b) det försöksområde som bildas av Jämsä, Keuru och Saarijärvi,
   
  6) inom Lapplands arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av Rovaniemi, Torneå, Kemijärvi och Sodankylä, 
  7) inom Birkalands arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av landskapets alla 22 kommuner, 
  8) inom Österbottens arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av Karleby, Kannus, Perho, Kaustby, Vetil, Halso, Toholampi och Lestijärvi, 
  9) inom Norra Karelens arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av Joensuu, Outokumpu, Libelits, Polvijärvi och Kontiolax, 
  10) inom Norra Österbottens arbets- och näringsbyrås område
  a) det försöksområde som bildas av Uleåborg, Karlö, Ii, Kempele, Limingo, Lumijoki, Tyrnävä och Muhos,
  b) det försöksområde som bildas av Brahestad, Pyhäjoki och Siikajoki,
  c) det försöksområde som bildas av Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen och Ylivieska,
   
  11) inom Norra Savolax arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av Kuopio, Idensalmi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Sonkajärvi och Vieremä, 
  12) inom Satakunta arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av Björneborg, Kumo och Ulvsby, 
  13) inom Nylands arbets- och näringsbyrås område
  a) Esbo försöksområde,
  b) Helsingfors försöksområde,
  c) det försöksområde som bildas av Vanda och Kervo,
  d) Borgå försöksområde,
  e) det försöksområde som bildas av Hangö och Raseborg,
   
  14) inom Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrås område det försöksområde som bildas av Salo, Marttila och Koskis och det försöksområde som bildas av Åbo, Letala, Pemar, Sagu och Nystad. 
  4 § 
  Kunderna hos försöksområdets kommuner 
  Kunder hos en kommun inom ett försöksområde är de arbetslösa arbetssökande, de arbetssökande som är sysselsatta och de arbetssökande som deltar i sysselsättningsfrämjande service, vilka har sin hemkommun i den kommunen och som 
  1) inte uppfyller villkoren för erhållande av inkomstrelaterad dagpenning enligt 5 kap. 2 § 1 mom. eller 6 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, eller 
  2) är under 30 år, invandrare eller personer med ett främmande språk som modersmål. 
  Kunder hos försöksområdenas kommuner är personer som hör till de kundgrupper som avses i 1 mom. och som vid ikraftträdandet av denna lag har anmält sig som arbetslös arbetssökande eller under försöket anmäler sig som arbetslös arbetssökande, och som arbets- och näringsbyråerna överför till att bli kund hos en kommun inom ett försöksområde. 
  5 § 
  Överföring av en kundrelation 
  Arbets- och näringsbyrån överför en person som hör till en kundgrupp som avses i 4 § till att bli kund hos den kommun inom ett försöksområde där personen har sin hemkommun. Kunden och kommunen ska underrättas om överföringen. Om kundens hemkommun byts under försöket, ska en kommun inom försöksområdet överföra kunden till en kommun inom försöksområdet eller till en arbets- och näringsbyrå som är behörig på grundval av den nya hemkommunen. Kunden och den behöriga kommunen eller arbets- och näringsbyrån ska underrättas om överföringen. 
  Arbets- och näringsbyrån överför också en sådan person till att bli kund hos en kommun inom försöksområdet som senast sju dagar efter det att jobbsökningen inletts eller en ändring i jobbsökningen anmälts hör till en kundgrupp som avses i 4 §. 
  En arbets- och näringsbyrå kan låta bli att överföra en kund till att bli kund hos en kommun inom försöksområdet för att trygga kundens språkliga rättigheter, undvika en kundrelation som är oändamålsenlig för kunden eller av någon annan grundad anledning. 
  6 § 
  Upphörande och inledande på nytt av en kundrelation 
  På upphörandet av en kundrelation med den som har hänvisats till att bli kund hos en kommun inom ett försöksområde tillämpas vad som i 2 kap. 1 § 2 mom. och 2 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om upphörande av giltigheten för jobbsökningen. En kund hos en kommun inom ett försöksområde kan lämna in de meddelanden och redogörelser som avses i de nämnda bestämmelserna till kommunen inom försöksområdet eller till arbets- och näringsmyndigheten. 
  Om jobbsökningen för en kund hos en kommun inom ett försöksområde har upphört och personen, medan försöket pågår, på nytt inleder jobbsökning i enlighet med 2 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, fortsätter kundrelationen hos kommunen inom försöksområdet, även om de förutsättningar som anges i 4 § 1 mom. 1 och 2 punkten i denna lag inte skulle uppfyllas. En person som varit kund hos en kommun inom ett försöksområde kan inleda jobbsökningen på nytt även genom att göra en begäran om detta hos kommunen inom försöksområdet. 
  7 § 
  Ordnande och produktion av försöksområdets service 
  Kommunerna inom ett försöksområde är skyldiga att inom hela sitt område i tillräcklig utsträckning och på ett sätt som tryggar likabehandling av kunderna ordna sådan service som avses i 10 §, så att en fungerande arbetsmarknad och tillgången på kompetent arbetskraft tryggas samt integrationen av invandrare främjas. Servicens tillräcklighet ska bedömas med tanke på främjandet av sysselsättningen och med hänsyn till den fullmakt att använda anslag som försöksområdet beviljats av arbets- och näringsministeriet. 
  En kommun inom ett försöksområde kan organisera uppgifterna enligt denna lag själv eller avtala enligt 8 § 1 mom. i kommunallagen (410/2015) om att överföra organiseringsansvaret på en annan kommun inom samma försöksområde. Bestämmelser om kommunernas samarbetsformer finns i 8 kap. i kommunallagen. 
  Vad som i 1 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om produktion och anskaffning av service gäller också de serviceanskaffningar som försöksområdena behöver. Närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna samt arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter skaffar den i denna lag avsedda service som med stöd av 16 § i denna lag finansieras med statliga medel. 
  8 § 
  Intervjuer med arbetssökande och bedömning av arbetssökandes servicebehov 
  Kommunerna inom försöksområdena ordnar de intervjuer med arbetssökande som avses i 2 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och svarar för de uppgifter som avses i 5 § i det kapitlet i stället för arbets- och näringsbyrån. 
  Under försöket tillämpas på kommunerna vad som i 2 kap. 3 och 9 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om information till arbetssökande och om arbets- och näringsmyndighetens skyldigheter. 
  9 § 
  Uppgifter med anknytning till försöksområdets kommuners planer 
  Kommunen inom försöksområdet sköter i fråga om sina kunder de uppgifter som ålagts arbets- och näringsbyrån när det gäller att enligt 
  1) lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och de bestämmelser som utfärdats med stöd av 2 kap. 7 § i den lagen utarbeta en sysselsättningsplan för kunden, 
  2) lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (1369/2014) utarbeta en sektorsövergripande sysselsättningsplan, 
  3) lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte utarbeta en aktiveringsplan, 
  4) lagen om främjande av integration utarbeta en integrationsplan för en arbetslös arbetssökande. 
  På kommunens och dess kunders planer tillämpas vad som föreskrivs i de i 1 mom. nämnda lagarna om de planer som utarbetats av arbets- och näringsbyrån och dess kunder och om genomförandet av planerna. Om det i en annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av en annan lag hänvisas till en plan som avses i en i 1 mom. nämnd lag, ska lagen och bestämmelserna tillämpas på en i 1 mom. avsedd plan som utarbetats av en kommun inom ett försöksområde och en kund hos kommunen. 
  10 § 
  Försöksområdets kommuners offentliga arbetskrafts- och företagsservice 
  Som offentlig arbetskrafts- och företagsservice inom ett försöksområde 
  1) ska kommunen erbjuda sina kunder arbetsförmedlingsservice för enskilda kunder enligt 3 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt information och rådgivning enligt 4 kap. 1 § i den lagen och vägledning för yrkesvalet och karriären enligt 4 kap. 3 § i den lagen, 
  2) ska kommunen hänvisa sin kund till sakkunnigbedömningar enligt 4 kap. 2 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt träning enligt 4 kap. 4 § i den lagen, prövning enligt 4 kap. 5 § i den lagen och arbetskraftsutbildning enligt 5 kap. i den lagen, 
  3) ska kommunen bevilja följande i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice avsedda förmåner för statens räkning:
  a) i 7 kap. avsedd lönesubvention,
  b) i 8 kap. avsedd startpeng,
  c) i 9 kap. 1 § 3 mom. avsedd kostnadsersättning enligt prövning,
  d) i 10 kap. 1 § avsedda förmåner enligt prövning som anknyter till service och sakkunnigbedömningar,
   
  4) ska kommunen fatta beslut om de i 6 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice angivna förutsättningarna för arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån, 
  5) ska kommunen fatta beslut om de i 22—24 § i lagen om främjande av integration angivna förutsättningarna för stödjande av invandrares frivilliga studier, 
  6) kan kommunen vid sidan av arbets- och näringsbyrån publicera och förmedla information om ledigförklarade arbeten enligt arbetsgivarens uppdrag och i enlighet med 3 kap. 2 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice presentera arbetssökande för arbetsgivare. 
  På service som avses i 1 mom. tillämpas bestämmelserna i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den lagen samt bestämmelserna i lagen om främjande av integration, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Vad som i de nämnda lagarna och bestämmelserna föreskrivs om arbets- och näringsbyrån och arbets- och näringsmyndigheten och deras uppgifter och om skyldigheten att lämna uppgifter till arbets- och näringsbyrån, gäller en kommun inom ett försöksområde när den sköter de uppgifter som avses i denna lag, med undantag för vad som i 5 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om antagningen av studerande till utbildning och i 5 § i det kapitlet föreskrivs om avbrytande av utbildning och om meddelande om villkoren för avbrytande av utbildningen till arbets- och näringsbyrån. 
  Vid tillhandahållandet av offentlig arbetskrafts- och företagsservice ska kommunen dessutom iaktta vad som i 1 kap. 4 och 6—8 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om tillhandahållande av arbetskrafts- och företagsservice, avgiftsfrihet, jämlikhet och likabehandling samt främjande av jämställdhet mellan män och kvinnor. 
  På stöd och ersättningar som kommunerna inom ett försöksområde beviljar med stöd av denna lag tillämpas 12 kap. 8 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den paragrafen. 
  11 § 
  Undantag som gäller arbetsprövning och lönesubvention 
  Oberoende av vad som i 4 kap. 9 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om ingående av avtal om arbetsprövning, ingås avtalet av kommunen inom försöksområdet och den som är kund hos kommunen, om det är kommunen själv som ordnar arbetsprövningen. På arbetsprövningen tillämpas då inte 4 kap. 9 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, bestämmelserna i 3 mom. i den paragrafen om tilläggsvillkor för den som ordnar arbetsprövningen och bestämmelserna i 10 § 2 mom. i det kapitlet om skyldighet för den som ordnar arbetsprövningen att anmäla frånvaro. 
  Om den som ansöker om lönesubvention är en kommun inom ett försöksområde eller om lönesubventionen finansieras genom Europeiska socialfonden, fattas beslutet om beviljande av arbets- och näringsbyrån på det sätt som föreskrivs i 7 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
  12 § 
  Försöksområdets kommuners övriga uppgifter 
  Kommunen inom försöksområdet svarar i stället för arbets- och näringsbyrån för ordnandet av de tjänster och åtgärder för kunderna som enligt 2 kap. i lagen om främjande av integration ankommer på arbets- och näringsbyrån. På de tjänster och åtgärder som avses ovan tillämpas vad som föreskrivs om dem i det kapitlet. 
  Bestämmelserna i 1 kap. 4 § 3 mom. och 11 kap. 4 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa om det arbetskraftspolitiska utlåtande som arbets- och näringsbyrån ger ska tillämpas på kommunen inom försöksområdet. Kommunen inom försöksområdet ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om 
  1) den arbetssökandes deltagande i sysselsättningsfrämjande service och huruvida sysselsättningsfrämjande service ingår i den i 9 § 1 mom. i denna lag avsedda plan som utarbetats med den arbetssökande; arbets- och näringsbyrån ger dock ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om sådan arbetskraftsutbildning som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och lagen om yrkesutbildning, 
  2) bevisligen avbrutna studier enligt 6 kap. 3 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt förutsättningar för arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån enligt 5—7 § i det kapitlet, 
  3) stödtid för studier, invandrarens skyldigheter samt uppföljning av och avbrott i studier enligt 25 § i lagen om främjande av integration. 
  På arbetskraftspolitiska utlåtanden av kommuner inom försöksområden tillämpas 11 kap. 4 § 3 och 4 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 
  Närmare bestämmelser om arbetskraftspolitiska utlåtanden som ges av kommuner inom försöksområden och om vad som ska ingå i utlåtandena får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet. 
  På kommuner inom försöksområden tillämpas vad som i de bestämmelser som utfärdats med stöd av 9 kap. 2 § 4 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om kostnadsersättningens belopp och arbets- och näringsbyråns skyldighet att göra anmälningar och lämna uppgifter till arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten i fråga om betalning av kostnadsersättning. 
  13 § 
  Ordnande av möjlighet till rehabilitering, utbildning eller arbete 
  En sådan arbetslös arbetssökande som är kund hos en kommun inom ett försöksområde och vars rätt till arbetslöshetsdagpenning för löntagare upphör till följd av maximitidens utgång när han eller hon fyllt 57 år, men innan han eller hon fyller 60 år, ska tryggas möjlighet till sysselsättningsfrämjande rehabilitering eller arbetskraftsutbildning. 
  Kommunen inom försöksområdet ska för en sådan arbetslös arbetssökande kund som fyllt 60 år erbjuda möjlighet till i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedd sysselsättningsfrämjande service eller i den lagen avsett arbete med lönesubvention i anställning hos någon annan än kommunen innan hans eller hennes rätt till arbetslöshetsdagpenning för löntagare upphör på grund av maximitiden. 
  Om en sådan arbetslös arbetssökande som avses i 1 eller 2 mom. inte sysselsätts på den öppna arbetsmarknaden och om i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedd lämplig sysselsättningsfrämjande service, rehabilitering eller i den lagen avsett lämpligt arbete med lönesubvention i anställning hos någon annan än kommunen inte kan ordnas för honom eller henne, är kommunen skyldig att ordna möjligheter till arbete för honom eller henne i sex månader i enlighet med 11 kap. 1 och 2 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
  På sysselsättningsfrämjande service och arbete som kommunen inom försöksområdet ordnar med stöd av denna paragraf tillämpas vad som i 5 kap. 4 a § och 6 kap. 8 och 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs om sysselsättningsfrämjande service och arbete som ordnas med stöd av 11 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Dessutom tillämpas på kommuner inom försöksområden vad som i de bestämmelser som utfärdats med stöd av 11 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om arbets- och näringsbyrån. 
  14 § 
  Användningen av arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem 
  Försöksområdenas kommuner ska när i denna lag avsedda uppgifter ordnas och produceras använda det kundinformationssystem som avses i 13 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice för behandling av de uppgifter som anges i 3 § i det kapitlet. 
  Närings-, trafik- och miljöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter kan på ansökan av en kommun inom ett försöksområde bevilja tjänsteinnehavare i kommunens personal användarrättigheter till kundinformationssystemet, om det är nödvändigt för skötseln av de uppgifter som avses i denna lag. Användarrättigheter kan beviljas om utförandet av de uppgifter som avses i denna lag eller de tillsyns-, utvecklings-, uppföljnings-, statistikförings-, prognostiserings- eller styruppgifter som anknyter till den service, de stöd eller de kundprocesser som avses i denna lag utgör minst hälften av den arbetsbeskrivning som den som ansöker om användarrättigheterna har och behovet av att använda kunduppgifter inte är sporadiskt eller sällsynt. Bestämmelser om behandlingen av de personuppgifter som förts in i informationssystemet finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan den allmänna dataskyddsförordningen, och i dataskyddslagen (1050/2018). 
  På ändring och upphävande av användarrättigheter som beviljats en tjänsteinnehavare i en kommun inom ett försöksområde tillämpas vad som i 13 kap. 5 a § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om ändring och upphävande av användarrättigheter som beviljats en tjänsteman som är anställd hos arbets- och näringsbyrån. 
  Bestämmelser om utlämnande av uppgifter om en arbetssökande till arbetsgivare med den arbetssökandes skriftliga samtycke finns i 13 kap. 6 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
  15 § 
  Skyldigheter för arbetslösa arbetssökande kunder hos försöksområdets kommuner 
  En arbetslös arbetssökande som är kund hos en kommun inom ett försöksområde har allmän skyldighet att 
  1) söka arbete och utbildning, 
  2) delta i de intervjuer med arbetssökande som ordnas av kommunen inom försöksområdet, 
  3) delta i utarbetandet och revideringen av den plan som avses i 9 § 1 mom., 
  4) fullfölja den plan som upprättats tillsammans med honom eller henne och som avses i 9 § 1 mom. och underrätta kommunen inom den tid och på det sätt som överenskommits i planen hur han eller hon har fullföljt planen, 
  5) söka sig till och delta i sådan service enligt den plan som avses i 9 § 1 mom. som stöder jobbsökningen och främjar arbetsmarknadsfärdigheterna och möjligheterna att få arbete. 
  På försummelse av den skyldighet som avses i 1 mom. 2 punkten och den underrättelseskyldighet som avses i 4 punkten tillämpas 2 kap. 1 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Bestämmelser i övrigt om hur ett förfarande som strider mot skyldigheterna i 1 mom. inverkar på rätten att få arbetslöshetsförmån finns i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 
  På vägran att ta emot arbete som erbjuds av kommunen inom försöksområdet samt på vägran att delta i sådan av kommunen inom försöksområdet ordnad service som avses i 2 a kap. 12 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och på avbrytande av deltagandet i servicen tillämpas vad som i det kapitlet föreskrivs om vägran att ta emot sådant arbete, om vägran att delta i sådan service och om att avbryta deltagandet i sådan service som erbjuds av arbets- och näringsbyrån. I fråga om en kund hos en kommun inom ett försöksområde som uteblir från ett möte där en plan som avses i 9 § 1 mom. i denna lag utarbetas eller revideras, som vägrar att delta i utarbetandet eller revideringen av planen eller som försummar att fullfölja planen tillämpas 2 kap. 14 § 3 mom. och 2 a kap. 9—11, 13 a och 14 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Bestämmelserna om arbets- och näringsbyrån i 2 a kap. 11 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska tillämpas på kommunen inom försöksområdet. I fråga om en kund hos en kommun inom ett försöksområde som uteblir från en i 9 § i lagen om främjande av integration avsedd inledande kartläggning eller som vägrar att delta i den inledande kartläggningen tillämpas 2 a kap. 9, 10 och 14 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 
  I fråga om en kund hos en kommun inom ett försöksområde som vägrar att ta emot arbete och på kommunen inom försöksområdet tillämpas vad som i de bestämmelser som utfärdats med stöd av 2 a kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs om den tidpunkt då den arbetssökande vägrat ta emot arbete och om arbets- och näringsbyrån. 
  16 § 
  Statlig finansiering av försöksområden 
  Service enligt denna lag finansieras inom ramen för de beviljade budgetanslagen med det anslag i statsbudgeten som anvisats för främjande av sysselsättningen och bekämpande av arbetslösheten (sysselsättningsanslag) och med anslaget för arbetslöshetsförmåner. Närings-, trafik- och miljöcentralen bestämmer det maximibelopp som försöksområdet har fullmakt att använda. Innan fullmakt ges ska närings-, trafik- och miljöcentralen höra försöksområdet. 
  Vad som i lagen om statsbudgeten (423/1988) föreskrivs om användningen av anslag gäller försöksområdet när det använder statliga anslag. 
  Bestämmelser om anvisning av sysselsättningsanslag till att särskilt stödja sysselsättningen för dem som har en svag ställning på arbetsmarknaden finns i 1 kap. 5 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
  17 § 
  Rätt att få uppgifter, förvägran av service och sökande av ändring 
  På kommunerna inom försöksområdena tillämpas följande bestämmelser i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice: 
  1) bestämmelserna i 12 kap. 6 § 1 mom. om arbets- och näringsbyråns rätt att få uppgifter, i 2 mom. i den paragrafen om rätt för de som producerar arbetskrafts- och företagsservice att få uppgifter av arbets- och näringsbyrån och i 4 mom. i den paragrafen om utlämnande av uppgifter, 
  2) bestämmelserna i 12 kap. 7 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkten samt 2 mom. om förvägran av offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
  På ett beslut och avgörande av en kommun inom ett försöksområde tillämpas vad som i 14 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om ändringssökande och begränsningar i fråga om ändringssökandet samt om hur omprövningsbegäran och besvär inverkar på verkställigheten av beslut. Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut som Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa fattat på grundval av ett arbetskraftspolitiskt utlåtande finns i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 
  18 § 
  Ansvar för behandlingen av kunduppgifter 
  Kommunerna inom försöksområdet har ett sådant personuppgiftsbiträdesansvar som avses i artikel 28 i den allmänna dataskyddsförordningen för behandlingen av personuppgifter i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem under den tid som försöket pågår. Kommunerna inom försöksområdena ska utan dröjsmål informera närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter om en i 13 kap. 5 a § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice avsedd grund för upphävande eller ändring av användarrättigheter. 
  Bestämmelser om arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem, om dess personuppgiftsansvariga, om de uppgifter som ska föras in i registret över enskilda kunder och om användningen av kundinformationssystemet finns i 13 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
  En tjänsteman som har beviljats användarrättigheter till arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem får behandla endast sådana uppgifter i kundinformationssystemet som är nödvändiga för skötseln av tjänstemannens uppgifter och endast på det sätt som är nödvändigt för skötseln av tjänstemannens i denna lag avsedda uppgifter. 
  Vad som i 24 § 1 mom. 25 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskrivs om sekretess för uppgifter som avser arbetsförvaltningens kunder gäller de uppgifter som avser de i denna lag avsedda kunderna hos försöksområdenas kommuner. 
  19 § 
  Förflyttning av arbets- och näringsbyråns tjänstemän till försöksområdena 
  Tjänstemän vid arbets- och näringsbyrån kan med iakttagande av 20 § i statstjänstemannalagen (750/1994) förflyttas till arbete i uppgifter som hör till behörigheten för en kommun inom ett försöksområde enligt 3 § i denna lag som utförs under ledning och övervakning av kommunen inom försöksområdet. 
  20 § 
  Försöksområdets kommuners och deras kunders skyldighet att lämna uppgifter 
  I fråga om skyldigheten för kunden hos en kommun inom ett försöksområde att lämna uppgifter till kommunen tillämpas vad som i 11 kap. 2 § 2 och 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs om lämnande av uppgifter till arbets- och näringsbyrån. 
  En kommun inom ett försöksområde ska utan dröjsmål till arbets- och näringsbyrån lämna de uppgifter som behövs för lämnande av arbetskraftspolitiska utlåtanden enligt 1 kap. 4 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 
  21 § 
  Arbets- och näringsbyråns och försöksområdets samarbetsskyldighet 
  Arbets- och näringsbyrån inom ett försöksområde och kommunerna inom försöksområdet ska inrätta ett samarbetsorgan som grundar sig på jämlikt partnerskap och som samordnar och följer upp den helhet som främjar sysselsättningen i området. Försöksområden som är verksamma inom området för samma arbets- och näringsbyrå kan ha ett gemensamt samarbetsorgan. 
  Närmare bestämmelser om samarbetsorganets sammansättning och samarbetets delområden får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet. 
  22 § 
  Tillsyn 
  Tillsynen över försöket att ordna arbetskrafts- och företagsservice utövas i alla försöksområden av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Vad som i 13 kap. 5 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om rätten för en tjänsteman vid arbets- och näringsministeriet att använda arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem ska också tillämpas på en tjänsteman vid regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt av försöksområdet, en kommun i försöksområdet, arbets- och näringsbyrån, närings-, trafik- och miljöcentralen och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter få de uppgifter som är nödvändiga för tillsynen. 
  Om det inom ett försöksområde uppdagas väsentliga brister i ordnandet av service enligt denna lag eller om verksamheten i övrigt strider mot lag, får regionförvaltningsverket meddela förelägganden om avhjälpande av bristerna eller missförhållandena. När ett föreläggande meddelas ska det sättas ut en tid inom vilken behövliga åtgärder ska vidtas. 
  Regionförvaltningsverket är behörigt att vid hot om att verksamheten avbryts delvis eller helt och hållet förplikta en kommun eller ett försöksområde att följa de förelägganden som avses i 2 mom. Om regionförvaltningsverket bestämmer att försöket helt eller delvis ska avbrytas, upphör organiseringsansvaret och behörigheten för kommunerna enligt denna lag till den del som motsvarar regionförvaltningsverkets föreläggande. 
  Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Ett beslut av regionförvaltningsverket om avbrytande av verksamheten ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat. 
  Om det vid tillsynen konstateras att en kommun eller ett försöksområde vid ordnandet eller genomförandet av verksamhet enligt denna lag har förfarit felaktigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet, kan regionförvaltningsverket ge kommunen eller försöksområdet eller den tjänsteman som ansvarar för den felaktiga verksamheten en anmärkning med tanke på framtida verksamhet. 
  En anmärkning som gjorts av regionförvaltningsverket enligt denna paragraf får inte överklagas genom besvär. Regionförvaltningsverket ska underrätta arbets- och näringsministeriet om pågående tillsynsförfaranden. 
  23 § 
  Ikraftträdande 
  Denna lag träder i kraft den 2021 och gäller till och med den 30 juni 2023. 
  24 § 
  Övergångsbestämmelse 
  En i 4 § avsedd person vars jobbsökning vid arbets- och näringsbyrån har inletts senast den 28 februari 2021 ska överföras till att bli kund hos en kommun i försöksområdet senast den 31 mars 2021. I dessa fall blir kommunen i försöksområdet behörig på det sätt som avses i denna lag när den har fått en underrättelse enligt 5 § från arbets- och näringsbyrån. En tjänsteman vid arbets- och näringsbyrån som har förflyttas till arbete under ledning och övervakning av en kommun inom ett försöksområde fortsätter för arbets- och näringsbyråns räkning i sina uppgifter i anslutning till en person som överförs till att bli kund hos kommunen tills kommunen har fått en underrättelse enligt 5 §. 
  På förmåner som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
  Om det för en arbetslös arbetssökande har utarbetats en sysselsättningsplan eller en plan som ersätter den innan han eller hon hänvisas att bli kund hos en kommun, är planen förpliktande för kunden och kommunen tills den har reviderats. En arbetssökande som övergått till en kundrelation hos en kommun ska underrätta kommunen om genomförandet av de åtgärder som avtalats i planen. 
  Hänvisning av kunder till försöket upphör den 31 mars 2023. 
   Slut på lagförslaget 

  Lag om temporär ändring av 9 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras temporärt i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 9 kap. 1 § 3 mom. som följer: 
  9 kap. 
  Kostnadsersättning 
  1 § 
  Rätt till kostnadsersättning 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Arbets- och näringsbyrån kan bevilja kostnadsersättning till en enskild kund  
  1) som deltar i service som stödjer sysselsättning och som avtalats i en sysselsättningsplan eller en plan som ersätter den; som sådan service betraktas inte uträttande av ärenden på arbets- och näringsbyrån eller en arbetssökandes i 6 kap. avsedda frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån,  
  2) som orsakas oundvikliga kostnader för deltagandet i servicen, och  
  3) som inte har rätt till kostnadsersättning med stöd av 1 mom. eller rätt till motsvarande ersättning med stöd av någon annan lag för kostnader som föranleds av deltagande i servicen. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den20 och gäller till och med den 30 juni 2023. 
  Denna lag tillämpas på beviljande av kostnadsersättning för tiden för sådan service som har inletts under den tid denna lag varit i kraft, om kostnadsersättning har sökts senast den 31 juli 2023. Rätten till kostnadsersättning kan fortsätta till och med den 30 juni 2023. 
   Slut på lagförslaget 

  Lag om temporär ändring av 2 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  fogas temporärt till 2 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) en ny 13 a § som följer: 
  2 a kap. 
  Förfaranden som är arbetskraftspolitiskt klandervärda 
  13 a § 
  Kostnader för deltagande i service 
  En person har en i 11 § avsedd giltig orsak att inte fullfölja sysselsättningsplanen eller en plan som ersätter den till den del det i planen har avtalats om deltagande i annan service än sysselsättningsfrämjande service, samt en i 13 § avsedd giltig orsak att vägra delta i annan service än sysselsättningsfrämjande service och att avbryta servicen, om han eller hon orsakas oundvikliga kostnader för deltagandet i servicen och inte betalas kostnadsersättning enligt 9 kap. 1 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice eller motsvarande ersättning med stöd av någon annan lag. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20och gäller till och med den 31 december 2023. 
  På en arbetssökandes förfaranden som skett före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.  
  Denna lag tillämpas på underlåtenhet att fullfölja sysselsättningsplanen eller en plan som ersätter den, vägran att delta i service och avbrytande av service, om servicen har eller skulle ha börjat senast den 30 juni 2023. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 15.12.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare