Senast publicerat 16-12-2020 11:46

Riksdagens svar RSv 217/2020 rd RP 136/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och av 2 och 7 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen

Riksdagen
RP 136/2020 rd
FiUB 33/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och av 2 och 7 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen (RP 136/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 33/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om ändring av inkomstskattelagen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 9 § 1 mom. och  
  fogas till 9 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1549/1995 och 292/2019, nya 7—9 mom. och till lagen en ny 123 c § som följer: 
  9 § 
  Allmän och begränsad skattskyldighet 
  Skyldiga att betala skatt på inkomst är 
  1) personer som under skatteåret har varit bosatta i Finland, inhemska samfund, samfund som bildats eller registrerats utomlands och vars verkliga ledning utövas i Finland, samfällda förmåner och dödsbon, för inkomst som har förvärvats här och någon annanstans (allmän skattskyldighet), 
  2) personer som under skatteåret inte har varit bosatta i Finland samt andra utländska samfund än sådana som avses i 1 punkten, för inkomst som har förvärvats här (begränsad skattskyldighet). 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Med inhemska samfund enligt 1 mom. avses samfund som har bildats eller registrerats i enlighet med finsk lagstiftning. 
  Den verkliga ledningen för ett sådant utländskt samfund som avses i 1 mom. utövas på den plats där samfundets styrelse eller något annat beslutande organ fattar de viktigaste besluten för samfundet vad gäller den högsta dagliga ledningen. Vid bedömningen av var den verkliga ledningen utövas beaktas emellertid även andra omständigheter som rör samfundets organisation och rörelse. Ett allmänt skattskyldigt utländskt samfund betraktas som allmänt skattskyldigt från det att det har bildats eller registrerats eller från det att platsen för utövandet av den verkliga ledningen har uppkommit.  
  Det som i annan inkomstskattelagstiftning föreskrivs om finländska samfund eller inhemska samfund tillämpas på sådana utländska samfund som avses i 1 mom. 1 punkten och 8 mom. 
  V AVDELNINGEN 
  FÖRLUSTUTJÄMNING 
   
  123 c § 
  Ett allmänt skattskyldigt utländskt samfunds rätt att dra av förluster som fastställts för ett fast driftställe i Finland 
  Om ett utländskt samfund som är allmänt skattskyldigt med stöd av 9 § 1 mom. 1 punkten och 8 mom., före skattskyldighetens inträde har haft ett sådant fast driftställe i Finland för vilket det vid beskattningen har fastställts förluster enligt bestämmelserna i denna avdelning, dras de fastställda förlusterna av vid beskattningen av det allmänt skattskyldiga samfundet. Rätten att dra av förluster förutsätter att det utländska samfundet lägger fram utredning om att det fasta driftställets förluster inte har dragits av vid beskattningen i det utländska samfundets tidigare skatterättsliga hemviststat. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
  Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2021. Med avvikelse från detta tillämpas 9 § 8 mom. första gången först vid beskattningen för 2023 när det gäller sådana fondföretag som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 17 punkten i lagen om placeringsfonder (213/2019) och som har bildats eller registrerats i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt sådana AIF-fonder som avses i 2 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och som har bildats eller registrerats i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  fogas till 51 f § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968), sådan paragrafen lyder i lag 1577/2019, ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 51 g § som följer: 
  51 f § 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Om ett utländskt samfund som tidigare har haft sin skatterättsliga hemvist i någon annan stat än i en medlemsstat inom Europeiska unionen blir allmänt skattskyldigt i Finland med stöd av 9 § 1 mom. 1 punkten och 8 mom. i inkomstskattelagen, betraktas som anskaffningsutgift för de tillgångar som överförs den oavskrivna delen av anskaffningsutgiften i den stat från vilken tillgångarna anses ha blivit överförda. Om det värde som motsvarar utflyttningsvärdet enligt 51 e § 3 mom. i denna lag har räknats som skattepliktig inkomst i den stat från vilken tillgångarna anses ha blivit överförda, betraktas detta värde som anskaffningsutgift för de tillgångar som överförts. Det som föreskrivs i detta moment tillämpas emellertid inte på tillgångar som hör till ett sådant i 13 a § i inkomstskattelagen avsett fast driftställe för det utländska samfundet som funnits i Finland före den allmänna skattskyldighetens inträde. 
  51 g § 
  Ett sådant utländskt samfund som avses i 9 § 1 mom. 1 punkten och 8 mom. i inkomstskattelagen och ett sådant samfunds fasta driftställe enligt 13 a § i inkomstskattelagen som funnits i Finland före den allmänna skattskyldighetens inträde beskattas som en och samma skattskyldig från det att det utländska samfundets allmänna skattskyldighet inträdde. Det fasta driftställets resultat räknas till det utländska samfundets enligt 1 § 1 mom. i denna lag beräknade resultat när den allmänna skattskyldigheten inträder. De anskaffningsutgifter och övriga utgifter som inte dragits av vid beskattningen av det fasta driftställe som samfundet haft i Finland dras av vid beskattningen av det utländska samfundet på samma sätt som de skulle ha dragits av vid beskattningen av det fasta driftstället. De reserver och korrigeringsposter som hänför sig till det fasta driftstället räknas som skattepliktig inkomst för det utländska samfundet på samma sätt som de skulle ha räknats som skattepliktig inkomst för det fasta driftstället. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
  Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2021. 
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 2 och 7 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  fogas till 2 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen (825/1986), sådan paragrafen lyder i lag 310/2019, ett nytt 2 mom. och till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1540/1992, ett nytt 2 mom. som följer: 
  2 § 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Vad som i 1 mom. föreskrivs om aktiebolag och andelslag tillämpas också på sådana i 9 § 1 mom. 1 punkten i inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda allmänt skattskyldiga utländska samfund som jämställs med sådana aktiebolag eller andelslag som avses i 3 § 4 punkten i den lagen. 
  7 § 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Vid tillämpningen av 1 mom. 1 punkten i en sådan situation som avses i 2 § 2 mom. anses koncernförhållandet ha existerat endast under den tid då det utländska samfundet har varit allmänt skattskyldigt i Finland. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
  Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2021. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 15.12.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare