Senast publicerat 17-12-2020 11:34

Riksdagens svar RSv 219/2020 rd RP 148/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Riksdagen
RP 148/2020 rd
FvUB 28/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (RP 148/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 28/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 36 § och 55 § 1 mom., sådana de lyder, 36 § i lagarna 1376/2019, 561/2020 och 884/2020 och 55 § 1 mom. i lag 561/2020, som följer: 
  36 § 
  Tidsbegränsade minskningar och ökningar av statsandelen till kommunerna 
  År 2021 dras från statsandelen för kommunal basservice av 2,47 euro per invånare för minskningen av utgifterna för pensionsstödet till långtidsarbetslösa. 
  År 2021 dras från statsandelen för kommunal basservice av 4,10 euro per invånare för finansiering av sjukvårdshelikopter- och läkarhelikopterverksamhet. 
  År 2021 dras från statsandelen för kommunal basservice av 1,82 euro per invånare i anknytning till ibruktagandet av incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna. 
  År 2021 ökas statsandelen för kommunal basservice med 2,80 euro per invånare med anledning av de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusepidemin. 
  År 2021 betalas det sammanlagt 31 miljoner euro till kommunerna med anledning av de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusepidemin. Ersättningen betalas till kommunerna i proportion till den utdelning av kommunalskatten som tillämpas vid skatteredovisningarna för skatteåret 2020. 
  År 2021 ökas statsandelen för kommunal basservice med 0,16 euro per invånare i anknytning till genomförandet av reformen av klientavgifterna inom social- och hälsovården. 
  År 2021 ökas statsandelen för kommunal basservice med 3,64 euro per invånare för finansieringen av ett tillägg för höjning av statsandelen enligt prövning. 
  55 § 
  Statsandelsprocent och kommunens självfinansieringsandel 
  Kommunens kalkylerade kostnader enligt 6—13 § fördelas på så sätt att kommunernas statsandel är 25,67 procent (statsandelsprocent) och kommunernas självfinansieringsandel 74,33 procent. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 16.12.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare