Senast publicerat 10-05-2021 21:05

Riksdagens svar RSv 222/2020 rd RP 220/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

RP 220/2020 rd
JsUB 17/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (RP 220/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 17/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av 3 a § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966) 3 a §, sådan den lyder i lagarna 1458/2009 och 79/2014, som följer: 
3 a § 
När fast egendom som hör till fondens medel överlåts ska närings-, trafik- och miljöcentralen placera dem som anmält sig som köpare i en prioritetsordning. Då prioritetsordningen prövas ska särskilt beaktas livsdugligheten hos de gårdsbruksenheter som bildas, en ändamålsenlig skiftesläggning och sökandenas förutsättningar att framgångsrikt bedriva gårdsbruk. I ett sådant beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen som avses ovan söks ändring genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol. Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Uppgörandet och undertecknandet av köpebrev i fråga om egendom som överlåtits för ändamål som avses i 3 § 1 mom. sköts på statens vägnar av närings-, trafik- och miljöcentralen. Köparen ska underteckna köpebrevet inom en av närings-, trafik- och miljöcentralen utsatt tid av 30 dygn vid äventyr att närings-, trafik- och miljöcentralen kan anse att rätten till inköp har förfallit. 
På den del av köpeskillingen som kvarstår som skuld uppbärs ränta enligt den räntefot som avses i 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982), förhöjd med tre procentenheter. På försenade betalningsposter uppbärs årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 23 § i lagen om avträdelsepension 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om avträdelsepension (16/1974) 23 §, sådan den lyder i lagarna 1087/1985, 615/2006 och 75/2014, som följer: 
23 § 
I beslut som pensionsanstalten har fattat med stöd av denna lag får ändring sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Ändring i ett beslut får dock inte sökas genom besvär, om pensionsanstalten har avslagit pensionsansökan på den grund att de förutsättningar för avträdelsepension som avses i 1 § 2 mom., 1 a, 6, 6 a eller 6 b § eller 7 § 2 mom. inte föreligger. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 44 och 45 § i renskötsellagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i renskötsellagen (848/1990) 44 och 45 §, sådana de lyder, 44 § delvis ändrad i lag 285/2013 och 45 § i lag 285/2013, som följer: 
44 § 
Sökande av ändring i ett renbeteslags beslut 
En renägare som är missnöjd med renvärdens beslut i en sak som gäller honom eller henne själv har rätt att få ärendet behandlat av renbeteslagets styrelse. Sådan behandling ska begäras inom trettio dagar från det att renägaren fick del av renvärdens beslut. 
Om renägaren är missnöjd med styrelsens beslut, har han eller hon rätt att få beslutet behandlat vid renbeteslagets stämma. Ett skriftligt yrkande om detta ska lämnas till renvärden inom trettio dagar från den dag då underrättelse om beslutet gavs vid den stämma som avses i 18 §. 
I beslut av renbeteslagets stämma får en renägare söka ändring hos förvaltningsdomstolen, om beslutet kränker hans eller hennes rätt eller har tillkommit i fel ordning eller annars strider mot lag. På ändringssökande tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Vad som föreskrivs i 2 mom. gäller inte beslut av renbeteslagets styrelse genom vilket tillstånd till förvärv av renboskap har beviljats eller styrelsen har avstått från att använda sin förköpsrätt. Den som förvärvar renarna får enligt 2 och 3 mom. söka ändring i ett beslut av renbeteslagets styrelse eller renbeteslagets stämma som gäller förvägran av tillstånd till förvärv av renboskap och utnyttjande av förköpsrätt. 
45 § 
Besvär över Renbeteslagsföreningens beslut 
Ändring i Renbeteslagsföreningens beslut får sökas av den som berörs av beslutet, på den grund att beslutet inte har tillkommit i behörig ordning eller annars strider mot lag eller föreningens stadgar. Besvär anförs hos Norra Finlands förvaltningsdomstol. På ändringssökande tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 37 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) 37 §, sådan den lyder i lag 699/2016, som följer: 
37 § 
I ett beslut som pensionsanstalten har meddelat med stöd av denna lag får en part söka ändring genom besvär hos den i 128 § i lagen om pension för arbetstagare angivna besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på det sätt som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare och i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). I ett beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden har meddelat med stöd av denna lag får en part söka ändring genom besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare och i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. På undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut tillämpas 140 § i lagen om pension för arbetstagare samt lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006). 
Bestämmelser om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och nämndens medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) och bestämmelser om försäkringsdomstolen i domstolslagen (673/2016). De medlemmar i besvärsnämnden för arbetspensionsärenden som förordnats med stöd av 103 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare företräder dem som försäkrats enligt lagen om pension för lantbruksföretagare även när denna lag tillämpas. 
I ett utlåtande som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, närings-, trafik- och miljöcentralen eller Renbeteslagsföreningen har gett med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av skoltlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i skoltlagen (253/1995) 49—51 och 63 §, av dem 49, 51 och 63 § sådana de lyder i lag 83/2014, som följer: 
49 § 
Besvär över beslut av valnämnden 
Personer som avses i 48 § 2 mom. får hos Norra Finlands förvaltningsdomstol söka ändring i valnämndens beslut genom besvär inom 30 dagar efter det att valresultatet har offentliggjorts. Besvär får anföras på den grunden att beslutet kränker ändringssökandens rätt eller att det har fattats i felaktig ordning eller annars strider mot lag. På ändringssökande tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
50 § 
Tillkännagivande och delgivning av beslut 
En skolt anses ha fått kännedom om byastämmas eller skoltråds beslut eller av valresultat, när beslutet eller ett protokollsutdrag som innehåller valresultatet har gjorts tillgängligt i Enare kommun i enlighet med 108 § i kommunallagen (410/2015) och i skoltarnas förtroendemans kontor. Beslut och valresultat kan dessutom även publiceras i en tidning med allmän spridning på orten, om byastämman så beslutar. Om ett beslut endast berör en enskild skolt, anses dock delgivningen ha skett då beslutet bevisligen har delgivits honom eller henne. 
51 § 
Besvär över beslut av byastämma eller skoltråd 
I ett beslut av skoltarnas byastämma eller skoltråd får en skolt som är myndig och bosatt inom skoltområdet eller hans eller hennes make eller en medlem av skoltrådet söka ändring genom besvär hos Norra Finlands förvaltningsdomstol på den grunden att beslutet har tillkommit i fel ordning eller annars är lagstridigt. Den vars rätt beslutet kränker har samma rätt. 
Ändring får dock inte sökas i ett beslut som innefattar ett utlåtande till en myndighet, om utlåtandet inte är bindande för myndigheten. 
Ändring ska sökas inom 30 dagar från att beslutet kungjordes. På ändringssökande tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
63 § 
Ändringssökande 
Ändring i närings-, trafik- och miljöcentralens beslut får sökas genom besvär hos Norra Finlands förvaltningsdomstol. 
Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 51 § i djurskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i djurskyddslagen (247/1996) 51 §, sådan den lyder i lagarna 1477/2009 och 1279/2019, som följer: 
51 § 
Besvär 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Vid sökande av ändring i beslut av kommunalveterinären och den tjänsteinnehavare som utövar tillsyn över hälsoskyddet i kommunen tillämpas vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Besvär över beslut som fattats med stöd av denna lag ska behandlas skyndsamt. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 23 § i skogslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i skogslagen (1093/1996) 23 §, sådan den lyder i lag 1085/2013, som följer: 
23 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Skogscentralen har besvärsrätt i fråga om beslut som Livsmedelsverket har fattat med stöd av denna lag, om verkets beslut avviker från centralens framställning. Skogscentralen har också besvärsrätt i fråga om förvaltningsdomstolens beslut, genom vilket förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt Livsmedelsverkets beslut. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 27 § i lagen om stödjande av grundtorrläggning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om stödjande av grundtorrläggning (947/1997) 27 §, sådan den lyder i lag 87/2014, som följer: 
27 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 7 § i lagen om verkställighet av ett identifierings- och meddelandesystem inom Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om verkställighet av ett identifierings- och meddelandesystem inom Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (987/1997) 7 § som följer: 
7 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 58 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) 58 §, sådan den lyder i lag 78/2014, som följer: 
58 § 
Ändringssökande 
Ändring i beslut som meddelats med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol. 
Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 39 § i lagen om utövning av veterinäryrket 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) 39 §, sådan den lyder i lag 972/2015, som följer: 
39 § 
Ändringssökande 
I fråga om beslut som fattats med stöd av denna lag i andra ärenden än de som avses i 3—5, 20, 21, 23—26 och 29 § får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Om ett beslut med anledning av en ansökan som avses i 4 § 1 mom. inte har meddelats inom den tid som föreskrivs i 38 a §, kan sökanden på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden anföra besvär, som då anses avse ett avslagsbeslut med anledning av ansökan. Sådana besvär kan anföras till dess att ett beslut med anledning av ansökan har meddelats. Livsmedelsverket ska underrätta besvärsmyndigheten när ett beslut har meddelats. 
Beslut som avses i 20—26 § ska trots ändringssökande verkställas genast. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 22 § i lagen om bekämpning av flyghavre 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002) 22 §, sådan den lyder i lag 82/2014, som följer: 
22 § 
Ändringssökande 
Omprövning av andra beslut av den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten än beslut enligt 6 § eller 5 kap. får begäras hos den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde kommunen eller, om det är fråga om en samkommun, samkommunens hemort är belägen. 
I beslut av Livsmedelsverket samt i ett beslut som meddelats av närings-, trafik- och miljöcentralen med anledning av en begäran om omprövning eller i något annat beslut av centralen får ändring sökas genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol. Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
I den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens beslut enligt 6 § eller 5 kap. får ändring sökas genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol med tillämpning av vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 29 § i lagen om handel med skogsodlingsmaterial 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002) 29 §, sådan den lyder i lag 96/2014, som följer: 
29 § 
Ändringssökande 
I fråga om andra beslut än beslut enligt 7 kap får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 47 a § i lagen om samfällda skogar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om samfällda skogar (109/2003) 47 a §, sådan den lyder i lag 100/2014, som följer: 
47 a § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 41 § i lagen om gödselfabrikat 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om gödselfabrikat (539/2006) 41 §, sådan den lyder i lag 98/2014, som följer: 
41 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Ändring i beslut om tillfälligt förbud enligt 33 § 3 mom. får inte sökas särskilt genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 57 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) 57 §, sådan den lyder i lag 702/2016, som följer: 
57 § 
Sökande av ändring 
För sökande av ändring finns besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och försäkringsdomstolen. Bestämmelser om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och nämndens medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) och bestämmelser om försäkringsdomstolen i domstolslagen (673/2016). 
I ett beslut eller förhandsbeslut som pensionsanstalten meddelat med stöd av denna lag får en part söka ändring genom besvär hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på det sätt som föreskrivs i denna lag och i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
I ett beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden meddelat i ett besvärsärende får en part söka ändring genom besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt som föreskrivs i denna lag och i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 67 § i lagen om strukturstöd till jordbruket 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) 67 §, sådan den lyder i lag 80/2014, som följer: 
67 § 
Ändringssökande 
Ändring i beslut som meddelats med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol. 
Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 47 § i viltskadelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i viltskadelagen (105/2009) 47 §, sådan den lyder i lag 93/2014, som följer: 
47 § 
Ändringssökande 
Omprövning av ett beslut av den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten får begäras hos den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde kommunen är belägen. 
Omprövning av ett beslut av Finlands skogscentral, Livsmedelsverket och Statskontoret får begäras hos den myndighet som har fattat beslutet. 
Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Vid sökande av ändring i beslut om statsunderstöd som fattats av jord- och skogsbruksministeriet tillämpas vad som föreskrivs i statsunderstödslagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 35 § i veterinärvårdslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i veterinärvårdslagen (765/2009) 35 § som följer: 
35 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i kommunala myndigheters beslut finns i kommunallagen (410/2015). 
Bestämmelser om sökande av ändring i statliga myndigheters beslut finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Beslut som Livsmedelsverket har fattat med stöd av 30 eller 31 § ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 45 § i lagen om växtförädlarrätt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om växtförädlarrätt (1279/2009) 45 §, sådan den lyder i lag 115/2013, som följer: 
45 § 
Sökande av ändring i Livsmedelsverkets beslut 
Ändring i Livsmedelsverkets beslut får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Bestämmelser om handläggningen av besvär i marknadsdomstolen och om sökande av ändring i marknadsdomstolens beslut finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) 17, 18 och 22 § som följer: 
17 § 
Deltagande och information 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska ge alla möjlighet att ta del av sådana förslag till angivande av områden med betydande översvämningsrisk och förslag till planer för hantering av översvämningsrisker som avses i 4 § 1 mom. samt av bakgrundshandlingarna till dem och att framföra åsikter om förslagen. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ordnar vid behov informationsmöten där allmänheten ges tillfälle att framföra sina åsikter. Vidare ska närings-, trafik- och miljöcentralerna begära de utlåtanden som behövs. 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna delger förslag enligt 1 mom. genom en offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen (434/2003). Uppgift om kungörelsen ska publiceras i de berörda kommunerna inom närings-, trafik- och miljöcentralens verksamhetsområde. Bestämmelser om kommunens tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen (410/2015). 
18 § 
Godkännande av riskhanteringsplaner för avrinningsområden och kustområden 
Jord- och skogsbruksministeriet ska godkänna riskhanteringsplanerna för avrinningsområden och kustområden. 
Jord- och skogsbruksministeriet sänder på elektronisk väg beslutet om att riskhanteringsplaner godkänts till närings-, trafik- och miljöcentralen i det avrinningsområde eller kustområde som avses i planen. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen delger jord- och skogsbruksministeriets beslut genom en offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Uppgift om kungörelsen ska publiceras i de berörda kommunerna inom närings-, trafik- och miljöcentralens verksamhetsområde. Bestämmelser om kommunens tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen. Närings- trafik- och miljöcentralen sänder dessutom beslutet på elektronisk väg till de myndigheter som har hörts tidigare under ärendets beredning. 
22 § 
Ändringssökande 
I ett beslut av jord- och skogsbruksministeriet om godkännande av en riskhanteringsplan får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Ministeriets beslut får verkställas trots ändringssökande. 
Besvärsrätt har 
1) den vars rättigheter, skyldigheter eller intressen kan påverkas av beslutet, 
2) de kommuner, landskapsförbund och lokala räddningsväsenden som berörs, 
3) myndigheter som bevakar allmänna intressen, 
4) lokala eller regionala registrerade föreningar och stiftelser vilkas syfte är att främja miljö- eller naturskyddet eller nyttjandet av vattentillgångarna och vilkas verksamhetsområde riskhanteringsplanerna gäller. 
I fråga om sökande av ändring i ett beslut av en kommun om godkännande av riskhanteringsplaner för dagvattenöversvämningar tillämpas vad som i 188 § och i 191 § 1 och 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen föreskrivs om sökande av ändring och besvärsrätt i fråga om ett beslut om godkännande av en detaljplan. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 33 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010) 33 §, sådan den lyder i lag 976/2015, som följer: 
33 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 115 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) 115 §, sådan den lyder i lag 84/2014, som följer: 
115 § 
Ändringssökande 
I beslut som meddelats med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos Norra Finlands förvaltningsdomstol. 
Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 31 § i viltförvaltningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i viltförvaltningslagen (158/2011) 31 §, sådan den lyder i lag 92/2014, som följer: 
31 § 
Ändringssökande 
I sådana beslut av Finlands viltcentral som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten och i beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Ett i 1 mom. avsett beslut av Finlands viltcentral som gäller ett enskilt tillstånd får verkställas trots ändringssökande. Den myndighet där ändring sökts kan dock förbjuda verkställighet av beslutet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 14 a § i lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen (987/2011) 14 a §, sådan den lyder i lag 86/2014, som följer: 
14 a § 
Ändringssökande 
I sådana beslut av statsrådet samt jord- och skogsbruksministeriet som avses i 5 § får omprövning inte begäras och ändring inte sökas genom besvär. 
I fråga om beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen samt av Livsmedelsverket får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Ändring i ett beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning får sökas genom besvär hos Norra Finlands förvaltningsdomstol. Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 48 § i lagen om växtskyddsmedel 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) 48 §, sådan den lyder i lag 975/2015, som följer: 
48 § 
Ändringssökande 
I fråga om beslut om godkännande av en examen som avses i 10 § och om testning av spridningsutrustning som avses i 12 § 2 mom. får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Bestämmelser om sökande av ändring i en avgift som påförts av en statlig myndighet finns i lagen om grunderna för avgifter till staten. 
I ett beslut om temporärt förbud enligt 38 § 4 mom. får ändring inte sökas genom separata besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 20 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012) 20 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 200/2015, som följer: 
20 § 
Ändringssökande 
Omprövning av ett beslut av en fiskeriförsäkringsinrättning får begäras hos Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. Om ett ärende som gäller samma skadefall är anhängigt vid ett annat besvärsorgan eller i en domstol, ska behandlingen av begäran om omprövning avbrytas till dess att ärendet i fråga har avgjorts. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Ett beslut om återtagande av godkännandet av en fiskeriförsäkringsinrättning får verkställas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 90 § i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012) 90 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1194/2013, 88/2014 och 569/2014, som följer: 
90 § 
Ändringssökande 
Omprövning får begäras av andra beslut som avses i denna lag än beslut som gäller administrativt tvång. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Vid sökande av ändring i beslut som meddelats av kommunala tjänsteinnehavare tillämpas vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Bestämmelser om sökande av ändring i Tullens beslut finns i tullagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 54 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 54 §, sådan den lyder i lag 76/2014, som följer: 
54 § 
Ändringssökande 
Omprövning av en kommunal myndighets beslut enligt denna lag får begäras hos den närings-, trafik- och miljöcentral som är behörig enligt 12 §. Om begäran gäller ett beslut som fattats av en kommun i landskapet Åland, anförs begäran om omprövning hos Statens ämbetsverk på Åland. 
I fråga om ett förvaltningsbeslut av Livsmedelsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Ändring i ett beslut som meddelats av Livsmedelsverket eller närings-, trafik- och miljöcentralen med anledning av en begäran om omprövning får sökas genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol. Ändring i ett beslut som meddelats av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland med anledning av en begäran om omprövning och som gäller beviljande eller återkrav av stöd för renhushållning får sökas genom besvär hos Norra Finlands förvaltningsdomstol. Ändring i ett beslut som meddelats av Statens ämbetsverk på Åland med anledning av en begäran om omprövning får sökas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol. Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 46 och 51 § i lagen om mätning av virke 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om mätning av virke (414/2013) 46 och 51 § som följer: 
46 § 
Sökande av ändring i en officiell mätares beslut 
En part i en mätning som är missnöjd med den officiella mätarens beslut får söka ändring i beslutet genom besvär hos mätningsnämnden. På ändringssökandet tillämpas vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs nedan. 
I beslutet får ändring sökas inom 14 dagar från det att parten har fått del av beslutet. 
Ett föreläggande om en officiell mätning som ingår i beslutet ska iakttas trots ändringssökande, om inte mätningsnämnden beslutar något annat. 
51 § 
Sökande av ändring i mätningsnämndens beslut 
Ändring i mätningsnämndens beslut får sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets mätningen har utförts. På ändringssökandet tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Mätningsnämnden kan bestämma att dess beslut ska iakttas trots att besvär anförts hos förvaltningsdomstolen, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 56 § i lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (497/2013) 56 § som följer: 
56 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Bestämmelser om sökande av ändring i en avgift som påförts av en statlig myndighet finns i lagen om grunderna för avgifter till staten. 
I ett beslut som fattas med stöd av denna lag kan det bestämmas att beslutet ska följas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat. 
Besvär över beslut som fattats med stöd av denna lag och som gäller djurs välbefinnande ska behandlas skyndsamt. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 27 § i lagen om bekämpning av skogsskador 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) 27 § som följer: 
27 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs i denna paragraf. 
I ett beslut som jord- och skogsbruksministeriet har fattat med stöd av 9 § 1 mom. kan det bestämmas att beslutet ska iakttas trots ändringssökande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
Om de åtgärder som Finlands skogscentral har bestämt inte tål uppskov, kan Finlands skogscentral bestämma att ett beslut över vilket besvär har anförts ska iakttas trots ändringssökandet, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
Finlands skogscentral har besvärsrätt i fråga om beslut som Livsmedelsverket har fattat med stöd av denna lag, om Livsmedelsverkets beslut avviker från skogscentralens förslag. Finlands skogscentral har också besvärsrätt i fråga om ett beslut av förvaltningsdomstolen genom vilket förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt Livsmedelsverkets beslut. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 20 § i lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden (27/2014) 20 § som följer: 
20 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 69 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 69 § som följer: 
69 § 
Ändringssökande 
Ändring i beslut enligt denna lag får sökas genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol. 
Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 21 § i lagen om djuravelsverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om djuravelsverksamhet (319/2014) 21 § som följer: 
21 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Bestämmelser om sökande av ändring i en avgift som påförts av en statlig myndighet finns i lagen om grunderna för avgifter till staten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 49 § i lagen om medicinsk behandling av djur 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014) 49 § som följer: 
49 § 
Sökande av ändring i beslut av en tillsynsmyndighet 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
I ett beslut som fattas med stöd av 41, 43 och 44 § i denna lag kan det bestämmas att beslutet ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. Besvär ska behandlas skyndsamt. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 39 § i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014) 39 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1632/2015, som följer: 
39 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 71 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014) 71 §, sådan den lyder i lag 1017/2018, som följer: 
71 § 
Sökande av ändring 
Omprövning av ett beslut om mätning av maskinstyrkan som har fattats av ett klassificeringssällskap eller en verksamhetsutövare som avses i 15 § får begäras hos Transport- och kommunikationsverket. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs någon annanstans i denna lag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 37 § i lagen om tillsyn över ekologisk produktion 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillsyn över ekologisk produktion (294/2015) 37 § som följer: 
37 § 
Ändringssökande 
I fråga om den styrkande dokumentationen får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol i beslut som tillsynsmyndigheten fattat med stöd av denna lag eller den EU-lagstiftning som nämns i 1 § finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Bestämmelser om sökande av ändring i Tullens beslut finns i tullagen (304/2016). 
Om ett beslut eller förbud som meddelas med stöd av denna lag eller den EU-lagstiftning som nämns i 1 § är av sådan natur att det ska verkställas utan dröjsmål, får det i beslutet eller förbudet bestämmas att beslutet eller förbudet ska iakttas trots ändringssökande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 46 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) 46 §, sådan den lyder i lag 14/2019, som följer: 
46 § 
Ändringssökande 
På sökande av ändring i beslut som fattats med stöd av denna lag tillämpas bestämmelserna om ändringssökande i statsunderstödslagen. Ändring i ärenden som gäller återkrav, hävande och uppsägning av avtal och temporära förbud för ombud får emellertid sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen utan omprövningsförfarande. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 73 § i lagen om animaliska biprodukter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om animaliska biprodukter (517/2015) 73 § som följer: 
73 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol ett beslut som meddelats med stöd av denna lag, förordningen om animaliska biprodukter och genomförandeförordningen finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Vid sökande av ändring i beslut av kommunalveterinären tillämpas vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
I beslut som fattas med stöd av denna lag, förordningen om animaliska biprodukter eller genomförandeförordningen kan det bestämmas att beslutet ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om Forststyrelsen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om Forststyrelsen (234/2016) 22 och 23 § samt 
ändras 21 § som följer: 
21 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som Forststyrelsen har fattat med stöd av naturvårdslagen finns i den lagen. 
Omprövning av beslut om enskilda tillstånd enligt 18 § 3 mom. får begäras hos Forststyrelsen. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs nedan i denna paragraf. 
Behörig förvaltningsdomstol är den förvaltningsdomstol inom vars domkrets det område eller största delen av det område som beslutet gäller är beläget. Om denna grund inte kan användas, bestäms den behöriga förvaltningsdomstolen i enlighet med lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Beslut enligt 2 och 3 mom. får verkställas trots ändringssökande. Den myndighet där ändring sökts kan dock förbjuda verkställigheten av beslutet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 2 § i lagen om fristående tillandningars upphörande som fastigheter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fristående tillandningars upphörande som fastigheter (373/2016) 2 § som följer: 
2 § 
Utredning av äganderätten till en fristående tillandning 
Lantmäteriverket utreder på tjänstens vägnar äganderätten till fristående tillandningar vid en fastighetsbestämning enligt 11 kap. i fastighetsbildningslagen (554/1995). Fastighetsbestämning får även sökas av den vars fångesman har erhållit den fristående tillandningen på det sätt som avses i 1 § i denna lag och av den som besitter tillandningen i egenskap av ägare. 
Lantmäteriverket ska genom offentlig delgivning kalla den som anser sig vara ägare till en fristående tillandning på fastighetsbestämningens målområde att lägga fram en utredning över sin äganderätt till den fristående tillandningen inom sex månader från det att delfåendet av kallelsen anses ha ägt rum. Bestämmelser om offentlig delgivning finns i 62 § i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om tillkännagivande av förrättning finns även i 168 och 169 § i fastighetsbildningslagen. 
Uppstår tvist om äganderätten, tillämpas 184 § i fastighetsbildningslagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 48 § i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016) 48 § som följer: 
48 § 
Ändringssökande 
Ändring i beslut som avses i denna lag får sökas genom besvär hos Åbo förvaltningsdomstol. 
Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Beslut som fattats med stöd av 12 § 3 mom., 15 § 1 mom., 17 § 1 mom., 20 § 1—4 mom., 21 § och 24 § 2 mom. i denna lag ska iakttas trots ändringssökande. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 13 § i lagen om begränsning av odling av genetiskt modifierade organismer 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om begränsning av odling av genetiskt modifierade organismer (445/2019) 13 § som följer: 
13 § 
Ändringssökande 
I fråga om ett förbud eller ett föreläggande som Livsmedelsverket meddelat med stöd av 12 § får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 44 § i utsädeslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i utsädeslagen (600/2019) 44 § som följer: 
44 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).  
Vid sökande av ändring i ett beslut som växtsortsnämnden har fattat om en ansökan om godkännande av en sort tillämpas vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Ändring i beslut om temporärt marknadsföringsförbud enligt 36 § 3 mom. får inte sökas särskilt genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 17.12.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare