Senast publicerat 14-12-2021 10:42

Riksdagens svar RSv 223/2021 rd RP 227/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området

RP 227/2021 rd
LaUB 17/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området (RP 227/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 17/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området 

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området (430/2017) 20 § 4 mom., 
ändras 25 § 2 mom. och 
fogas till lagen en ny 23 a § som följer: 
23 a § 
Sökande av ändring i en utredningsorder 
På yrkande av den som en utredningsorder som utfärdats eller fastställts av en åklagare gäller, ska tingsrätten pröva om det finns förutsättningar att utfärda utredningsorder. På behandlingen av yrkandet tillämpas vad som föreskrivs i 3 kap. 1 § i tvångsmedelslagen. Yrkandet ska framställas skriftligen inom 60 dagar från det att personen ska anses ha fått del av utredningsordern. Ärendet får även avgöras i kansliet utan behandling vid sammanträde, om tingsrätten anser att det är lämpligt.  
Klagan får anföras över en utredningsorder som utfärdats av en tingsrätt eller en hovrätt eller över tingsrättens beslut enligt 1 mom. Klagan ska anföras inom 60 dagar från det att personen ska anses ha fått del av utredningsordern eller, i de fall som avses i 1 mom., inom 60 dagar från det att tingsrättens beslut meddelades.  
I de fall som avses i 1 och 2 mom. ska den anhållningsberättigade tjänsteman som utfärdat och den åklagare som fastställt utredningsordern eller den åklagare som utfärdat utredningsordern ges tillfälle att bli hörd.  
Ändringssökande i enlighet med denna paragraf hindrar inte att en utredningsorder erkänns och verkställs i en annan medlemsstat, om inte den domstol som handlägger ändringssökandet bestämmer något annat. 
25 § 
Hemlighållande, tystnadsplikt samt begränsningar i användningen av uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På behandling i domstol av en utredningsorder som utfärdats av en behörig finsk myndighet samt på bevis, handlingar och uppgifter som överlämnats till Finland med stöd av en utredningsorder som utfärdats av en behörig finsk myndighet tillämpas vad som föreskrivs om hemlighållande, tystnadsplikt och rätt att få information i ett motsvarande ärende i Finland. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20.  
Om en utredningsorder har utfärdats före ikraftträdandet av denna lag och brottmålet inte har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut före ikraftträdandet, inleds den tidsfrist på 60 dagar som avses i 23 a § 1 och 2 mom. den dag då denna lag trädde i kraft, om personen ska anses ha fått del av utredningsordern innan lagen trädde i kraft. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 13.12.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare