Senast publicerat 22-03-2021 11:07

Riksdagens svar RSv 23/2021 rd RP 8/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 18 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och 41 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Riksdagen
RP 8/2021 rd
JsUB 2/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 18 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och 41 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (RP 8/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 2/2021 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om ändring av 18 § i lagen om strukturstöd till jordbruket 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) 18 § 1 mom. som följer: 
  18 § 
  Förutsättningar för beviljande av statsborgen 
  Statsborgen kan beviljas inom ramen för det maximala lånekapital som årligen fastställs i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond. Det utestående lånekapital för vilket statsborgen beviljats får samtidigt uppgå till högst 110 miljoner euro. Vid beräkningen av det ovannämnda beloppet beaktas också kapitalet för sådana lån som med stöd av bestämmelser som gällt före ikraftträdandet av denna lag har beviljats för förbättring av jordbrukets struktur och där utgifterna för realisering av borgensansvaret betalas med medel från gårdsbrukets utvecklingsfond. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20.  
  Denna lag tillämpas också på stödansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av lagen. 
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 41 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) 41 § som följer: 
  41 § 
  Maximibeloppet av statsborgen 
  Statsborgen kan beviljas inom ramen för det maximala lånekapital som årligen fastställs i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond. Det utestående lånekapital för vilket statsborgen beviljats får samtidigt uppgå till högst 110 miljoner euro, inklusive lån som beviljats med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket och motsvarande tidigare lagstiftning. Vid beräkningen av det ovannämnda beloppet beaktas också kapitalet för sådana lån som med stöd av bestämmelser som gällt före ikraftträdandet av denna lag har beviljats för förbättring av renhushållningens och andra naturnäringars struktur och där utgifterna för realisering av borgensansvaret betalas med medel från gårdsbrukets utvecklingsfond. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20.  
  Denna lag tillämpas också på stödansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av lagen. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 19.3.2021 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare