Senast publicerat 28-01-2022 11:33

Riksdagens svar RSv 235/2021 rd RP 240/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

RP 240/2021 rd
ShUB 39/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (RP 240/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 39/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 5 kap. 13 § och 7 kap. 10 §, 
sådana de lyder i lagarna 1049/2013, 1457/2016 och 1138/2017, samt 
fogas temporärt till 4 kap. en ny 10 § som följer: 
4 kap. 
Jämkade och minskade arbetslöshetsförmåner 
10 § 
Temporärt undantag som gäller jämkning av företagsinkomst 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i detta kapitel ska vid jämkning av inkomst från företagsverksamhet inkomsterna beaktas enligt det som företagaren själv har uppgett, om inkomsterna har förändrats till följd av en pandemi. 
5 kap. 
Förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsdagpenning 
13 § 
Självrisktid 
Självrisktiden är fem vardagar under vilka en person har varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Självrisktiden föreläggs en gång per den maximala utbetalningstid för arbetslöshetsdagpenning som anges i 6 kap. 7 §. 
Självrisktid föreläggs likväl inte, om dagpenningsperiodens maximitid börjar inom ett år från det att föregående maximitid började och om självrisktiden har förelagts när den föregående dagpenningsperiodens maximitid började. 
Som självriskdagar räknas inte de dagar 
1) då personen i fråga inte uppfyller förutsättningarna enligt 2 kap. för erhållande av inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning, 
2) då personen är sysselsatt i företagsverksamhet eller eget arbete, om sysselsättningen fortgår högst två veckor utan avbrott, 
3) för vilka personen inte är berättigad till arbetslöshetsdagpenning på grund av begränsningarna enligt 2 a eller 3 kap., 
4) för vilka personen inte är berättigad till jämkad arbetslöshetsdagpenning på grund av att arbetstidsgränserna enligt 4 kap. 3 § överskrids. 
Till självrisktiden räknas dock den i 3 kap. 3 § 4 mom. avsedda självrisktiden för dagpenning och rehabiliteringspenning enligt sjukförsäkringen. Till självriskdagarna räknas också de dagar för vilka en person har betalats arbetslöshetsförmåner med stöd av 10 kap. 
En person har trots 1—4 mom. rätt till arbetslöshetsdagpenning, om orsaken till att arbetet förhindrats är en sådan stridsåtgärd som inte står i samband med personens anställningsvillkor eller arbetsförhållanden och om han eller hon annars uppfyller villkoren för erhållande av arbetslöshetsdagpenning.  
För självrisktiden betalas sådan arbetslöshetsdagpenning som den arbetssökande har rätt till medan han eller hon är arbetslös. I fråga om sådan självrisktid för vilken arbetslöshetsdagpenning betalas ges det inte något beslut. 
7 kap. 
Allmänna bestämmelser om arbetsmarknadsstöd 
10 § 
Självrisktid 
Självrisktiden är fem vardagar under vilka en person har varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.  
Som självriskdagar räknas inte de dagar 
1) då personen i fråga inte uppfyller kraven i 2 kap. för erhållande av arbetslöshetsförmåner, 
2) då personen är sysselsatt i företagsverksamhet eller eget arbete, om sysselsättningen fortgår högst två veckor utan avbrott, 
3) för vilka personen inte är berättigad till arbetslöshetsförmåner på grund av begränsningarna enligt 2 a eller 3 kap., 
4) för vilka personen inte är berättigad till jämkad arbetslöshetsförmån på grund av att arbetstidsgränserna enligt 4 kap. 3 § överskrids, 
5) för vilka personen inte är berättigad till arbetsmarknadsstöd på grund av väntetiden enligt 2 §. 
Till självrisktiden räknas dock den i 3 kap. 3 § 4 mom. avsedda självrisktiden för dagpenning och rehabiliteringspenning enligt sjukförsäkringen. Till självriskdagarna räknas också de dagar för vilka en person har betalats arbetsmarknadsstöd med stöd av 10 kap. 
Självrisktid krävs emellertid inte, om en person i övrigt uppfyller kraven för erhållande av arbetsmarknadsstöd och 
1) hans eller hennes rätt till arbetsmarknadsstöd börjar omedelbart när den maximitid för arbetslöshetsdagpenning som anges i 6 kap. 7 eller 9 § har uppnåtts, eller 
2) arbetet förhindras av en sådan stridsåtgärd som inte står i samband med personens anställningsvillkor eller arbetsförhållanden. 
För självrisktiden betalas arbetsmarknadsstöd. I fråga om sådan självrisktid för vilken arbetsmarknadsstöd betalas ges det inte något beslut. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 28 februari 2022. 
Bestämmelserna i 4 kap. 10 § tillämpas vid betalning av arbetslöshetsförmåner för ansökningsperioder som börjar den 1 januari 2022 eller därefter, dock senast den 28 februari 2022. 
Bestämmelserna i 5 kap. 13 § och 7 kap. 10 § tillämpas på självrisktid vars första dag infaller den 1 januari 2022 eller därefter, men före den 1 mars 2022. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 28.1.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare