Senast publicerat 10-05-2021 20:05

Riksdagens svar RSv 278/2018 rd RP 269/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden, lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt vissa lagar som har samband med dem

RP 269/2018 rd
MiUB 22/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden, lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt vissa lagar som har samband med dem (RP 269/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Miljöutskottet (MiUB 22/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Mål 
Syftet med denna lag är att samordna och påskynda tillståndsförfarandena för projekt som påverkar miljön. 
2 § 
Lagens tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på behandlingen av tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen (527/2014), vattenlagen (587/2011), marktäktslagen (555/1981), gruvlagen (621/2011), naturvårdslagen (1096/1996), markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005). 
3 § 
Tillståndsförfaranden som kan samordnas 
Om det för genomförandet av ett projekt krävs miljötillstånd enligt miljöskyddslagen, tillstånd enligt vattenlagen eller tillstånd för täktverksamhet enligt marktäktslagen, kan behandlingen av tillståndsansökan på sökandens begäran samordnas med ansökningar om följande tillstånd: 
1) undantagslov enligt 31 och 48 § samt 49 § 3 mom. i naturvårdslagen, 
2) bygglov enligt 125 § i markanvändnings- och bygglagen samt åtgärdstillstånd enligt 126 §, rivningslov för byggnader enligt 127 § och tillstånd för miljöåtgärder enligt 128 § i den lagen, 
3) malmletningstillstånd enligt 9 § i gruvlagen samt gruvtillstånd enligt 16 § och guldvaskningstillstånd enligt 22 § i den lagen, 
4) tillstånd till omfattande industriell hantering och upplagring av en farlig kemikalie enligt 23 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor samt tillstånd för tillverkning och upplagring av explosiva varor enligt 58 § i den lagen. 
 
4 § 
Förhållande till annan lagstiftning 
Vid behandlingen av ett tillståndsärende ska utöver denna lag också det som föreskrivs i de lagar som nämns i 2 § iakttas. 
5 § 
Samordnande myndighet 
Regionförvaltningsverket är samordnande myndighet, om samordningen gäller behandlingen av ett tillstånd enligt vattenlagen eller ett sådant tillstånd enligt miljöskyddslagen som ska avgöras av den myndigheten. I andra fall är det den kommunala miljövårdsmyndigheten som är samordnande myndighet. 
Bestämmelser om den samordnande myndighetens uppgifter finns i 2 kap. 
6 § 
Rådgivning till sökande 
För att ordna den rådgivning som avses i 8 § i förvaltningslagen (434/2003) kan den samordnande myndigheten på sökandens begäran eller på eget initiativ ordna ett möte mellan sökanden och de myndigheter som är behöriga när det gäller behandlingen av projektet vid myndigheterna. 
2 kap. 
Samordning av behandlingen 
7 § 
Inledande av samordning 
Sökanden ska begära samordning av tillståndsförfarandena innan tillståndsansökan kungörs. 
Tillståndsansökningarna ska sändas elektroniskt till myndigheterna. Bestämmelser om hur ett tillståndsärende inleds och om innehållet i ansökan finns i de lagar som nämns i 2 §. 
8 § 
Handläggningstid 
Den samordnande myndigheten ska i samarbete med de behöriga tillståndsmyndigheterna beräkna en målsatt handläggningstid för de tillståndsansökningar som ska samordnas och utifrån den ange en uppskattad tidpunkt för när besluten i tillståndsärendena kommer att meddelas. 
9 § 
Komplettering av ansökningar 
Den behöriga tillståndsmyndigheten ska meddela den samordnande myndigheten till vilka delar tillståndsansökan ska kompletteras. Den samordnande myndigheten ska ge sökanden möjlighet att komplettera ansökan inom den tid som den samordnande myndigheten bestämmer. 
10 § 
Utlåtanden, anmärkningar och åsikter 
Den behöriga tillståndsmyndigheten ska informera den samordnande myndigheten om de utlåtanden som ska begäras om en tillståndsansökan. Den samordnande myndigheten ska begära att de som ger utlåtande lämnar in utlåtandena elektroniskt inom utsatt tid. 
Bestämmelser om de utlåtanden som ska begäras om tillståndsansökningar och om dem som ska ges tillfälle att framställa anmärkningar eller framföra åsikter finns i de lagar som nämns i 2 §. Sådana anmärkningar och åsikter som avses i de lagar som nämns i 2 § ska lämnas till den samordnande myndigheten. 
11 § 
Delgivning av och information om tillståndsansökningar 
Den samordnande myndigheten ska delge tillståndsansökningar genom offentlig kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Kungörelsen och ansökningshandlingarna ska dock hållas tillgängliga i minst 30 dagar. Kungörelsen och ansökningshandlingarna kan trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) innehålla verksamhetsutövarens namn och uppgifter om verksamhetens placeringsort. De personuppgifter som publicerats på en myndighets webbplats ska raderas på myndighetens webbplats när besluten i ärendet har vunnit laga kraft. 
Kungörelsen ska utöver vad som föreskrivs i 62 a § 3 mom. i förvaltningslagen innehålla en sammanfattning av projektet och tillståndsansökningarna samt andra uppgifter som kungörelsen ska innehålla enligt någon av de lagar som nämns i 2 § i denna lag. Om projektet omfattar ett tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen eller marktäktslagen, ska detta anges i kungörelsen. 
Information om kungörelsen ska dessutom i enlighet med 108 § i kommunallagen (410/2015) offentliggöras i kommunerna inom det område som påverkas av projektet samt publiceras på den behöriga myndighetens webbplats. Information om att kungörelsen offentliggörs ska publiceras i minst en tidning med allmän spridning inom det område som påverkas av projektet, om inte ärendet är av ringa betydelse eller det annars är onödigt att informera om saken. De behöriga tillståndsmyndigheterna ska se till att kungörelsen och ansökningshandlingarna finns tillgängliga elektroniskt också på den behöriga myndighetens webbplats åtminstone så länge kungörelsetiden varar. 
Den samordnande myndigheten ska separat lämna information om kungörelsen till de parter som saken särskilt berör. När det gäller delgivning av information till ett icke konstituerat delägarlag för en samfällighet tillämpas 11 kap. 11 § 2 mom. i vattenlagen. 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1—4 mom., ska 133 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen tillämpas i fråga om meddelanden och lämnande av information om att en tillståndsansökan enligt den lagen blivit anhängig. Bestämmelser om fogande av utredning om att grannarna hörts till en ansökan om marktäktstillstånd finns i 13 § 2 mom. i marktäktslagen. 
12 § 
Sökandens förklaring 
Den samordnande myndigheten ska ge sökanden tillfälle att elektroniskt ge en förklaring med anledning av de utlåtanden, anmärkningar och åsikter som framförts med anledning av ansökan. Bestämmelser om dem som också ska ges tillfälle att ge en förklaring finns i de lagar som nämns i 2 §. 
13 § 
Avbrytande av samordning 
Den samordnande myndigheten ska på sökandens begäran avbryta samordningen av behandlingen av tillståndsansökningarna. Avbrytandet kan också gälla en del av tillståndsansökningarna. Information om att samordnandet avbrutits ska lämnas elektroniskt i det allmänna datanätet på myndighetens webbplats. 
14 § 
Meddelande och delgivning av tillståndsbeslut 
När tillräckliga utredningar erhållits i tillståndsärendena ska den samordnande myndigheten och de andra behöriga tillståndsmyndigheterna komma överens om en målsatt tid när besluten ska meddelas. De behöriga tillståndsmyndigheterna meddelar sina beslut samtidigt. Myndigheterna ska vid behov samarbeta för att säkerställa att tillståndsbestämmelserna är förenliga med varandra. 
Den behöriga tillståndsmyndigheten ska genom offentlig kungörelse delge sitt tillståndsbeslut med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Utöver det som i 62 a § i förvaltningslagen föreskrivs om kungörelsens innehåll ska i kungörelsen om tillståndsbeslutet också nämnas besvärstiden. Kungörelsen och tillståndsbeslutet ska hållas tillgängliga under minst den tid inom vilken beslutet får överklagas genom besvär. Kungörelsen och beslutet får trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet innehålla verksamhetsutövarens namn och uppgifter om verksamhetens placeringsort. Personuppgifter som publicerats på en myndighets webbplats ska raderas på myndighetens webbplats när den tillståndspliktiga verksamheten har upphört och när de åtgärder som hänför sig till upphörande av verksamheten enligt de lagar som nämns i 2 § har utförts. 
15 § 
Information om tillståndsbeslut 
Den samordnande myndigheten ska sända tillståndsbesluten till sökanden och dem som uttryckligen har begärt besluten samt till tillsynsmyndigheterna och de myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet. Den samordnande myndigheten ska dessutom sända besluten för kännedom till de myndigheter av vilka utlåtande om ansökningarna har begärts. De som har framställt anmärkning eller framfört en åsikt i ärendet eller som särskilt har begärt att bli underrättade samt de som separat har delgetts kungörelserna om tillståndsansökningarna ska likaså underrättas om besluten. Om en anmärkning har undertecknats av flera, kan beslutet eller underrättelsen om att beslutet meddelats sändas till endast den första undertecknaren. Den samordnande myndigheten ska dessutom se till att beslutet sänds med iakttagande av bestämmelserna i de lagar som nämns i 2 §. 
Den samordnande myndigheten ska se till att information om kungörelsen utan dröjsmål också offentliggörs i enlighet med 108 § i kommunallagen i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten. Dessutom ska information om offentliggörande av kungörelsen publiceras i minst en tidning med allmän spridning inom det område som påverkas av projektet, om inte ärendet är av ringa betydelse eller publicering annars är onödig. 
3 kap. 
Särskilda bestämmelser 
16 § 
Tillståndsavgifter 
Storleken på den avgift till staten som tas ut för samordningen enligt denna lag av behandlingen av tillstånd bestäms på det sätt som anges i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och en med stöd av den utfärdad förordning av statsrådet. Kommunens miljövårdsmyndighet kan ta ut en avgift för samordningen enligt grunder som bestäms i en av kommunen godkänd taxa. Bestämmelser i övrigt om de avgifter som tas ut för behandlingen av tillståndsansökningar finns i de lagar som nämns i 2 §. 
17 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av miljöskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 44 § i miljöskyddslagen (527/2014), sådan paragrafen lyder i lag 504/2019, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., till lagen en ny 44 a § och till 85 §, sådan den lyder i lag 504/2019, ett nytt 4 mom. som följer: 
44 § 
Delgivning av och information om tillståndsansökan 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden (/) tillämpas på behandlingen av en tillståndsansökan, ska 11 § i den lagen tillämpas i stället för 1 och 2 mom. i denna paragraf. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
44 a § 
Hörande om tillståndsansökan och om en miljökonsekvensbeskrivning 
Om en sådan ansökan om miljötillstånd som ska avgöras av den statliga miljötillståndsmyndigheten och ett sådant bedömningsförfarande enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning som gäller samma projekt är anhängiga samtidigt, kan tillståndsmyndigheten, under de förutsättningar som anges i 22 a § 2 mom. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, när den informerar om tillståndsansökan, ordna hörande om miljökonsekvensbeskrivningen med iakttagande av 20 § i den lagen. Åsikter och utlåtanden om miljökonsekvensbeskrivningen samt anmärkningar och åsikter om tillståndsansökan ska lämnas till tillståndsmyndigheten inom en i kungörelsen angiven tid som börjar den dag då kungörelsen offentliggörs och varar minst 45 och högst 60 dagar. 
Vad som i 1 mom. föreskrivs om hörande om en miljökonsekvensbeskrivning i samband med att det informeras om tillståndsansökan ska också tillämpas på hörande om sådan komplettering av en miljökonsekvensbeskrivning som avses i 27 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. 
85 § 
Delgivning av och information om tillståndsbeslut 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden tillämpas på ett tillståndsbeslut, ska 14 och 15 § i den lagen tillämpas i stället för denna paragraf. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Ett tillståndsärende som blivit anhängigt före ikraftträdandet av denna lag ska behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 11 kap. i vattenlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i vattenlagen (587/2011) 11 kap. 3 §, sådan den lyder i lag 257/2017, och 
fogas till 11 kap. nya 11 a och 24 a § som följer: 
11 kap. 
Ansökningsförfarande 
3 § 
Innehållet i tillståndsansökan 
Tillståndsansökan ska innehålla 
1) en sådan redogörelse för projektets syfte och projektets inverkan på allmänna intressen, enskilda intressen och miljön som är tillräckligt utförlig för att ärendet ska kunna avgöras, 
2) en plan över de åtgärder som behövs för att projektet ska kunna genomföras, 
3) en beräkning av den nytta och de förluster av förmåner som projektet medför för registerenheterna för mark- och vattenområden och deras ägare och för andra parter, 
4) en redogörelse för hur verksamhetens verkningar kontrolleras. 
Om ansökan gäller beviljande av tillstånd för ett projekt som avses i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, ska en miljökonsekvensbeskrivning enligt 19 § i den lagen och kontaktmyndighetens motiverade slutsats fogas till ansökningshandlingarna före beslutsfattandet. I den mån beskrivningen innehåller sådana uppgifter om miljökonsekvenserna som behövs för tillämpningen av denna lag behöver uppgifterna inte visas upp på nytt. Till ansökan ska vid behov fogas en bedömning som avses i 65 § i naturvårdslagen. 
Närmare bestämmelser om innehållet i tillståndsansökan och de uppgifter som ska fogas till ansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
11 a § 
Hörande om tillståndsansökan och om komplettering av en miljökonsekvensbeskrivning 
Om en tillståndsansökan och en sådan komplettering av en miljökonsekvensbeskrivning enligt 27 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning som gäller samma projekt är anhängiga samtidigt, kan tillståndsmyndigheten i samband med ett hörande om tillståndsansökan ordna ett hörande om miljökonsekvensbeskrivningen med iakttagande av 20 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Åsikter och utlåtanden om miljökonsekvensbeskrivningen samt anmärkningar och åsikter om tillståndsansökan ska lämnas till tillståndsmyndigheten minst 45 och högst 60 dagar efter ett datum som bestäms av tillståndsmyndigheten. 
24 a § 
Tillämpning av lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden 
Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden (/) tillämpas på behandlingen av en tillståndsansökan, ska 11, 14 och 15 § i den lagen tillämpas i stället för 10 och 22 § i denna lag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Ett tillståndsärende som blivit anhängigt före ikraftträdandet av denna lag ska behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av naturvårdslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till naturvårdslagen (1096/1996) en ny 72 a §, i stället för den 72  a § som upphävts genom lag 195/2016, som följer: 
72 a § 
Tillämpning av lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden 
Om det för ett projekt krävs undantagslov enligt 31 eller 48 § eller 49 § 3 mom. samt miljötillstånd enligt miljöskyddslagen, tillstånd enligt vattenlagen eller tillstånd för täktverksamhet enligt marktäktslagen, iakttas vad som i lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden (/) föreskrivs om samordning av behandlingen av tillståndsansökningar. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) 5, 25 och 27 § samt 
fogas till lagen en ny 22 a § som följer: 
5 § 
Miljökonsekvensbedömning genom förfaranden enligt någon annan lag 
Miljökonsekvensbedömning av ett i 3 § 1 och 2 mom. avsett projekt eller en ändring av ett redan genomfört projekt kan utföras genom ett förfarande enligt 3 kap. i denna lag, i samband med utarbetandet av en plan på det sätt som föreskrivs i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) eller i ett förfarande enligt någon annan lag på det sätt som föreskrivs separat om detta. Om en miljökonsekvensbedömning görs i ett förfarande enligt någon annan lag, ska konsekvenserna utredas på det sätt som avses i 15—21, 23 och 24 § i denna lag. 
Hörande om ett program för miljökonsekvensbedömning eller en miljökonsekvensbeskrivning kan dessutom ordnas i samband med hörande enligt någon annan lag på det sätt som föreskrivs separat om detta. 
Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på projekt som gäller kärnanläggningar enligt kärnenergilagen (990/1987). 
Den projektansvarige kan i ett initiativ till kontaktmyndigheten föreslå att förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ersätts med ett förfarande enligt någon annan lag eller att ett sådant hörande som ingår i förfarandet ordnas genom ett förfarande enligt någon annan lag. Kontaktmyndigheten och den myndighet som ansvarar för förfarandet enligt den andra lagen kan komma överens om att miljökonsekvensbedömningen ska genomföras eller det hörande som ingår i förfarandet ordnas på det sätt som föreskrivs i den andra lagen. 
22 a § 
Samordning av ett förfarande för miljökonsekvensbedömning och ett tillståndsförfarande 
Utredningsbehoven inför en miljökonsekvensbedömning och behandlingen av en ansökan om tillstånd för ett projekt samordnas vid behov i programmet för miljökonsekvensbedömningen. Sådana utredningar som ska ingå i miljökonsekvensbeskrivningen och tillståndsansökan kan utarbetas tillsammans. 
Om ett förfarande för miljökonsekvensbedömning för ett projekt och en ansökan om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014) som ska avgöras av den statliga miljötillståndsmyndigheten är anhängiga samtidigt kan hörandet om miljökonsekvensbeskrivningen ordnas i samband med tillståndsförfarandet på det sätt som föreskrivs i 44 a § i miljöskyddslagen. En förutsättning är att det med tanke på projektets läge, omfattning och tekniska egenskaper inte finns något annat genomförbart alternativ för projektet än det som anges i tillståndsansökan. 
25 § 
Beaktande av miljökonsekvensbedömningen i tillståndsförfarande 
Till en tillståndsansökan som gäller ett i denna lag avsett projekt ska det före beslutsfattandet fogas en miljökonsekvensbeskrivning och en motiverad slutsats. 
En myndighet får inte bevilja tillstånd för genomförande av ett projekt förrän den har fått miljökonsekvensbeskrivningen och den motiverade slutsatsen samt i 29 § avsedda handlingar för internationellt hörande i fråga om projektets gränsöverskridande konsekvenser. 
27 § 
Uppdatering av den motiverade slutsatsen 
Tillståndsmyndigheten ska försäkra sig om att den motiverade slutsatsen är aktuell när tillståndsärendet avgörs. Kontaktmyndigheten ska på tillståndsmyndighetens begäran framföra sin åsikt om huruvida den motiverade slutsats som kontaktmyndigheten har sammanställt är aktuell och vid behov specificera till vilka delar den inte längre är det och till vilka delar miljökonsekvensbeskrivningen måste kompletteras för att den motiverade slutsatsen ska kunna uppdateras. Vid kompletteringen av miljökonsekvensbeskrivningen iakttas bestämmelserna i 20 § om hörande om miljökonsekvensbeskrivningen. Hörande om kompletteringen av miljökonsekvensbeskrivningen kan ordnas i samband med tillståndsförfarandet enligt miljöskyddslagen eller vattenlagen (587/2011) på det sätt som föreskrivs i 44 a § i miljöskyddslagen och 11 kap. 11 a § i vattenlagen. Kontaktmyndigheten ger därefter sin uppdaterade motiverade slutsats i enlighet med 23 §. 
Den projektansvarige kan innan tillståndsärendet blir anhängigt be kontaktmyndigheten framföra sin åsikt om huruvida dess motiverade slutsats är aktuell och vid behov specificera vilka uppgifter som behövs för uppdateringen av den motiverade slutsatsen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Bestämmelserna i 22 a § i denna lag tillämpas inte på projekt beträffande vilka information om programmet för miljökonsekvensbedömning före lagens ikraftträdande har getts genom kungörelse med stöd av 17 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) eller med stöd av 8 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994). 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av marktäktslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till marktäktslagen (555/1981) en ny 4 c § som följer: 
4 c § 
Tillämpning av lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden 
Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden (/) tillämpas på behandlingen av en ansökan som gäller täktverksamhet, ska 11 § i den lagen tillämpas i stället för 13 § 1 mom. i denna lag och 14 och 15 § i den lagen tillämpas i stället för 19 § 1 och 2 mom. i denna lag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Ett tillståndsärende som blivit anhängigt före ikraftträdandet av denna lag ska behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 134 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 958/2012, 41/2014 och 547/2014, och 
fogas till lagen en ny 148 §, i stället för den 148 § som upphävts genom lag 955/2012, som följer: 
134 § 
Behandling av ansökan om bygglov 
I samband med beviljande av bygglov godkänns de huvudritningar enligt vilka byggandet ska ske. 
Ett tillståndsärende kan också behandlas så att de allmänna förutsättningarna för byggandet bedöms på grundval av en annan utredning om byggnadens placering, dess ändamål, utnyttjandet av byggrätten samt inverkan på miljön än en sådan som avses i 131 § 1 mom. De ritningar som gäller byggnadsskedet i fråga ska dock lämnas in för godkännande innan arbetet som gäller detta skede påbörjas. 
Om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014) behövs för den verksamhet som byggandet avser och lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden (/) inte tillämpas på behandlingen av tillstånden, får avgörandet av bygglovsärendet uppskjutas till dess miljötillståndsärendet är avgjort, om det är motiverat med beaktande av byggnadens användningsmöjligheter eller den planerade verksamhetens miljökonsekvenser. 
148 § 
Tillämpning av lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden 
Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden tillämpas på behandlingen av en ansökan om bygglov, åtgärdstillstånd, rivningslov för byggnader eller tillstånd för miljöåtgärder, ska 14 och 15 § i den lagen tillämpas i stället för 142 § i denna lag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Ett tillståndsärende som blivit anhängigt före ikraftträdandet av denna lag ska behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av gruvlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 40 § i gruvlagen (621/2011) ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., till 57 § ett nytt 3 mom. och till 58 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 915/2013, ett nytt 8 mom. som följer: 
40 § 
Information om tillståndsansökan 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden (/) tillämpas på behandlingen av en tillståndsansökan, ska 11 § i den lagen tillämpas i stället för 1—3 mom. i denna paragraf. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
57 § 
Meddelande av tillståndsbeslut 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden tillämpas på ett tillståndsbeslut, ska 14 § i den lagen tillämpas i stället för 1 och 2 mom. i denna paragraf. 
58 § 
Information om tillståndsbeslut 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden tillämpas på ett tillståndsbeslut, ska 15 § i den lagen tillämpas i stället för 1—6 mom. i denna paragraf. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Ett tillståndsärende som blivit anhängigt före ikraftträdandet av denna lag ska behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) en ny 104 e § som följer: 
12 a kap. 
Kungörelse och information om tillståndsärenden 
104 e § 
Tillämpning av lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden 
Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden (/) tillämpas på behandlingen av en tillståndsansökan som gäller omfattande industriell hantering och upplagring av en farlig kemikalie eller tillverkning och upplagring av explosiva varor, ska 11 § i den lagen tillämpas i stället för 104 b § i denna lag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Ett tillståndsärende som blivit anhängigt före ikraftträdandet av denna lag ska behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 11 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om högsta förvaltningsdomstolen (1265/2006) 11 §, sådan den lyder i lagarna 681/2016 och 887/2018, som följer: 
11 § 
Vid högsta förvaltningsdomstolen deltar två miljösakkunnigråd i behandlingen av ett sådant mål eller ärende som har avgjorts vid ett förfarande enligt vattenlagen (587/2011), miljöskyddslagen (527/2014), lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004), den upphävda vattenlagen (264/1961) eller den upphävda miljöskyddslagen (86/2000). Miljösakkunnigråden deltar även i behandlingen av motsvarande mål och ärenden som gäller miljöskydd och vattenfrågor med avseende på Åland. 
Vid behandlingen av mål eller ärenden som gäller patent, nyttighetsmodellrätt eller kretsmönster för integrerade kretsar deltar två överingenjörsråd. 
Bestämmelser om sakkunnigledamöternas behörighetsvillkor, förordnande till uppdraget och ställning, rätt att kvarstå i uppdraget samt skyldighet att redogöra för sina bindningar samt om sökande av ändring i beslut om förordnande till ett sakkunniguppdrag finns i 17 kap. i domstolslagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 10 kap. 6 § i domstolslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i domstolslagen (673/2016) 10 kap. 6 § som följer: 
10 kap. 
Behörighetsvillkor för domare 
6 § 
Behörighetsvillkor för förvaltningsrättsdomare som är förtrogna med vattenärenden och miljöskyddsärenden 
Behörighetsvillkor för ledamöter som deltar i behandlingen av ärenden som avgjorts vid ett förfarande enligt vattenlagen (587/2011) och miljöskyddslagen (527/2014) är, när det inte är fråga om lagfarna ledamöter, lämplig högre högskoleexamen inom det tekniska eller naturvetenskapliga området. Dessutom förutsätts att de är förtrogna med uppgifter som hör till området för den lagstiftning som ska tillämpas. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 12 § i lagen om förvaltningsdomstolarna 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förvaltningsdomstolarna (430/1999) 12 § 2 mom., sådant det lyder i lag 616/2011, som följer: 
12 § 
Domförhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vid behandlingen av ärenden enligt vattenlagen och miljöskyddslagen samt ärenden som ska avgöras vid gemensam behandling enligt miljöskyddslagen eller marktäktslagen ska i sammansättningen med tre ledamöter ingå två lagfarna ledamöter och en ledamot som är förtrogen med det naturvetenskapliga eller tekniska området och vid behandlingen av ärenden som avses i 7 § två lagfarna ledamöter och en sakkunnigledamot. Om en fråga som ska avgöras i ett ärende på grund av sin natur kräver det, kan förvaltningsdomstolen avgöra ärendet även i en sammansättning med fyra ledamöter. I en sammansättning med fyra ledamöter ska i ärenden som avses i detta moment ingå minst två lagfarna ledamöter och i ärenden som avses i 7 § tre lagfarna ledamöter. Ärenden enligt vattenlagen och miljöskyddslagen och ärenden som ska avgöras vid gemensam behandling enligt miljöskyddslagen eller marktäktslagen kan avgöras i en utökad sammansättning, om ärendet på grund av sin särskilda natur eller omfattning kräver det. I sammansättningen ingår då utöver ordföranden ett behövligt antal ledamöter som är förtrogna med det naturvetenskapliga eller tekniska området och lika många lagfarna ledamöter. Ordföranden ska alltid vara en lagfaren ledamot. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 5.3.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare