Senast publicerat 28-03-2021 14:40

Riksdagens svar RSv 28/2021 rd RP 38/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Riksdagen
RP 38/2021 rd
EkUB 7/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (RP 38/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 7/2021 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras temporärt i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006) 12 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1103/2017, och 
  fogas temporärt till lagen en ny 3 a § som följer: 
  3 a § 
  Temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom 
  Under en pandemi som till sina verkningar kan jämföras med en synnerligen allvarlig storolycka ska förplägnadsrörelser, med avvikelse från vad som föreskrivs i 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) och med stöd av den paragrafen, hållas stängda för kunder i de områden där detta är nödvändigt för att förhindra spridning av den smittsamma sjukdomen. 
  Det som föreskrivs i 1 mom. gäller inte förplägnadsrörelsers försäljning av sådan mat eller dryck som avnjuts någon annanstans. 
  Det som föreskrivs i 1 mom. gäller inte sådana personalrestauranger som avses i 1 § 3 mom. 
  Närmare bestämmelser om de områden som avses i 1 mom. och om i vilka slag av förplägnadsrörelser med tillhörande utrymmen begränsningarna ska iakttas utfärdas genom förordning av statsrådet. Statsrådet ska följa upp att nödvändighetskriterierna uppfylls, och om det inte längre är nödvändigt att tillämpa 1 mom. i ett område, ska statsrådet utan dröjsmål vidta åtgärder för att ändra statsrådets förordning. 
  12 § 
  Tvångsmedel 
  Om en utövare av inkvarterings- eller förplägnadsverksamhet åsidosätter en skyldighet enligt 3 a §, 6 § 1 mom. eller 8 eller 9 §, ska polisinrättningen efter att ha fått kännedom om saken ålägga utövaren att fullgöra sin skyldighet inom utsatt tid. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 18 april 2021. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 28.3.2021 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare