Senast publicerat 10-05-2021 20:17

Riksdagens svar RSv 30/2020 rd RP 36/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av utlänningslagen och lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

RP 36/2020 rd
FvUB 5/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av utlänningslagen och lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (RP 36/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 5/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om temporär ändring av utlänningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till utlänningslagen (301/2004) en ny 213 b § som följer: 
14 kap. 
Särskilda bestämmelser 
213 b § 
Arbete i vissa situationer 
Uppehållstillstånd som beviljats med stöd av denna lag berättigar till att utföra arbete i branscherna för jord- och skogsbruk, energi, teknologi, kemiindustri, livsmedelsindustri, marinindustri, transport och logistik, social- och hälsovård, kommunikation, byggnad och infrastruktur i arbetsuppgifter som är nödvändiga med avseende på försörjningsberedskapen eller arbetsmarknadens funktion och som det föreskrivs närmare om genom förordning av statsrådet. 
Har en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd gjorts medan det tidigare uppehållstillståndet varit i kraft, får en utlänning fortsätta arbeta tills uppehållstillstånd har beviljats med anledning av den nya ansökan eller tills ett beslut om avslag har vunnit laga kraft.  
Denna lag tillämpas på uppehållstillstånd som har beviljats senast när denna lag träder i kraft.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 oktober 2020. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om temporär ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (907/2017) en ny 17 a § som följer: 
17 a § 
Arbete i vissa situationer 
Tillstånd som ger rätt till säsongsarbete berättigar till att utföra arbete i branscherna för jord- och skogsbruk, energi, teknologi, kemiindustri, livsmedelsindustri, marinindustri, transport och logistik, social- och hälsovård, kommunikation, byggnad och infrastruktur i arbetsuppgifter som är nödvändiga med avseende på försörjningsberedskapen eller arbetsmarknadens funktion och som det föreskrivs närmare om genom förordning av statsrådet. 
Har en ny ansökan om tillstånd för säsongsarbete gjorts medan det tidigare tillståndet varit i kraft, får en utlänning fortsätta arbeta tills tillstånd för säsongsarbete har beviljats med anledning av den nya ansökan eller tills ett beslut om avslag har vunnit laga kraft. Ansökan om tillstånd för säsongsarbete kan göras i Finland. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 oktober 2020. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om temporär ändring av lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal  

I enlighet med riksdagens beslut  
fogas temporärt till lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (908/2017) en ny 29 a § som följer: 
29 a §  
Arbete i vissa situationer 
Uppehållstillstånd som beviljats med stöd av denna lag berättigar till att utföra arbete i branscherna för jord- och skogsbruk, energi, teknologi, kemiindustri, livsmedelsindustri, marinindustri, transport och logistik, social- och hälsovård, kommunikation, byggnad och infrastruktur i arbetsuppgifter som är nödvändiga med avseende på försörjningsberedskapen eller arbetsmarknadens funktion och som det föreskrivs närmare om genom förordning av statsrådet. 
Har en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd gjorts medan det tidigare uppehållstillståndet varit i kraft, får en utlänning fortsätta arbeta tills uppehållstillstånd har beviljats med anledning av den nya ansökan eller tills ett beslut om avslag har vunnit laga kraft. 
Denna lag tillämpas på uppehållstillstånd som har beviljats senast när denna lag träder i kraft. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 oktober 2020. 
 Slut på lagförslaget 

Lag  om temporär ändring av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete 

I enlighet med riksdagens beslut  
fogas temporärt till lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete (719/2018) en ny 29 a § som följer: 
29 a § 
Arbete i vissa situationer 
Uppehållstillstånd som beviljats med stöd av denna lag berättigar till att utföra arbete i branscherna för jord- och skogsbruk, energi, teknologi, kemiindustri, livsmedelsindustri, marinindustri, transport och logistik, social- och hälsovård, kommunikation, byggnad och infrastruktur i arbetsuppgifter som är nödvändiga med avseende på försörjningsberedskapen eller arbetsmarknadens funktion och som det föreskrivs om genom förordning av statsrådet. 
Har en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd gjorts medan det tidigare uppehållstillståndet varit i kraft, får en utlänning fortsätta arbeta tills uppehållstillstånd har beviljats med anledning av den nya ansökan eller tills ett beslut om avslag har vunnit laga kraft. 
Denna lag tillämpas på uppehållstillstånd som har beviljats senast när denna lag träder i kraft. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 oktober 2020. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 9.4.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare