Senast publicerat 10-05-2021 20:17

Riksdagens svar RSv 32/2020 rd RP 38/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor

RP 38/2020 rd
ShUB 5/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor (RP 38/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 5/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att regeringen omedelbart utreder hur behandlingen av utkomstskyddsförmåner kan göras smidigare och säkerställer att arbetslöshetskassorna och Folkpensionsanstalten kan verkställa förmånerna på så sätt att förmånerna kan betalas ut med en gång. 

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 1 kap. 5 § 1 mom. 6 punkten, 5 kap. 13 § och 7 kap. 10 §, 
av dem 5 kap. 13 § och 7 kap. 10 § sådana de lyder i lagarna 1049/2013, 1457/2016 och 1138/2017, samt 
fogas till 5 kap. temporärt en ny 3 a § och till 6 kap. 7 §, sådan den lyder i lag 1081/2016, temporärt ett nytt 4 mom. som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
5 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) permittering i 5 kap. i arbetsavtalslagen avsedd på produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker baserad permittering som grundar sig på arbetsgivarens beslut och permittering som sker på initiativ av arbetsgivaren med stöd av ett ömsesidigt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 kap. 
Förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsdagpenning 
3 a § 
Löntagares arbetsvillkor i undantagsfall 
Om en försäkrad som avses i 2 § 1 mom. inte uppfyller villkoret om medlemskap enligt 2 § 1 mom. och arbetsvillkoret enligt 3 § 1 mom., har den försäkrade dock rätt till inkomstrelaterad dagpenning, om han eller hon har varit försäkrad åtminstone de 13 närmast föregående veckorna och medan han eller hon varit försäkrad har varit åtminstone 13 kalenderveckor i sådant i 4 § avsett arbete som ska räknas in i arbetsvillkoret.  
Om en försäkrad som avses i 2 § 2 mom. inte uppfyller villkoret om medlemskap enligt 2 § 2 mom. och arbetsvillkoret enligt 3 § 2 mom., har den försäkrade dock rätt till inkomstrelaterad dagpenning, om han eller hon har varit försäkrad åtminstone de sex närmast föregående månaderna och medan han eller hon varit försäkrad har varit åtminstone 26 kalenderveckor i sådant i 4 § avsett arbete som ska räknas in i arbetsvillkoret. 
Om en arbetssökande inte uppfyller arbetsvillkoret enligt 3 § har arbetssökanden rätt till grunddagpenning, om  
1) en arbetssökande som avses i 3 § 1 mom. har varit åtminstone 13 kalenderveckor i sådant i 4 § avsett arbete som ska räknas in i arbetsvillkoret, 
2) en arbetssökande som avses i 3 § 2 mom. har varit åtminstone 26 kalenderveckor i sådant i 4 § avsett arbete som ska räknas in i arbetsvillkoret. 
13 § 
Självrisktid 
Självrisktiden är fem vardagar under vilka en person har varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Självrisktiden föreläggs en gång per maximal utbetalningstid för arbetslöshetsdagpenning enligt 6 kap. 7 §. 
Självrisktid föreläggs likväl inte, om dagpenningsperiodens maximitid börjar inom ett år från det att föregående maximitid började och om självrisktiden har förelagts när den föregående dagpenningsperiodens maximitid började. 
Som självriskdagar räknas inte de dagar 
1) då personen i fråga inte uppfyller förutsättningarna enligt 2 kap. för erhållande av inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning, 
2) då personen är sysselsatt i företagsverksamhet eller eget arbete, om sysselsättningen fortgår högst två veckor utan avbrott, 
3) för vilka personen inte är berättigad till arbetslöshetsdagpenning på grund av begränsningarna enligt 2 a eller 3 kap., 
4) för vilka personen inte är berättigad till jämkad arbetslöshetsdagpenning på grund av att arbetstidsgränserna enligt 4 kap. 3 § överskrids. 
Till självrisktiden räknas dock den i 3 kap. 3 § 4 mom. avsedda självrisktiden för dagpenning och rehabiliteringspenning enligt sjukförsäkringen. Till självriskdagarna räknas också de dagar för vilka till en person har betalats arbetslöshetsförmåner med stöd av 10 kap.  
En person har trots 1—4 mom. rätt till arbetslöshetsdagpenning, om orsaken till att arbetet förhindrats är en sådan stridsåtgärd som inte står i samband med personens anställningsvillkor eller arbetsförhållanden och om han eller hon annars uppfyller villkoren för erhållande av arbetslöshetsdagpenning.  
För självrisktiden betalas sådan arbetslöshetsdagpenning som den arbetssökande har rätt till medan han eller hon är arbetslös. I fråga om sådan självrisktid för vilken arbetslöshetsdagpenning betalas ges det inte något beslut. 
6 kap. 
Arbetslöshetsdagpenningens belopp och varaktighet 
7 § 
Dagpenningsperiodens maximitid 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Arbetslöshetsdagpenning som betalats under tiden för permittering beaktas inte vid beräkningen av maximitiden enligt 1 mom.  
7 kap. 
Allmänna bestämmelser om arbetsmarknadsstöd 
10 § 
Självrisktid 
Självrisktiden är fem vardagar under vilka en person har varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.  
Som självriskdagar räknas inte de dagar 
1) då personen i fråga inte uppfyller kraven i 2 kap. för erhållande av arbetslöshetsförmåner, 
2) då personen är sysselsatt i företagsverksamhet eller eget arbete, om sysselsättningen fortgår högst två veckor utan avbrott, 
3) för vilka personen inte är berättigad till arbetslöshetsförmåner på grund av begränsningarna enligt 2 a eller 3 kap., 
4) för vilka personen inte är berättigad till jämkad arbetslöshetsförmån på grund av att arbetstidsgränserna enligt 4 kap. 3 § överskrids, 
5) för vilka personen inte är berättigad till arbetsmarknadsstöd på grund av väntetiden enligt 2 §. 
Till självrisktiden räknas dock den i 3 kap. 3 § 4 mom. avsedda självrisktiden för dagpenning och rehabiliteringspenning enligt sjukförsäkringen. Till självriskdagarna räknas också de dagar för vilka en person har betalats arbetsmarknadsstöd med stöd av 10 kap. 
Självrisktid krävs emellertid inte, om en person i övrigt uppfyller kraven för erhållande av arbetsmarknadsstöd och 
1) hans eller hennes rätt till arbetsmarknadsstöd börjar omedelbart efter det att maximitiden för arbetslöshetsdagpenning enligt 6 kap. 7 eller 9 § har uppnåtts, eller 
2) arbetet förhindras av en sådan stridsåtgärd som inte står i samband med personens anställningsvillkor eller arbetsförhållanden. 
För självrisktiden betalas arbetsmarknadsstöd. I fråga om sådan självrisktid för vilken arbetsmarknadsstöd betalas ges det inte något beslut. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 6 juli 2020. 
Lagens 5 kap. 3 a § tillämpas från och med den 16 mars 2020 på en arbetssökande som har varit i sådant arbete som uppfyller arbetsvillkoret åtminstone en kalendervecka efter den 1 mars 2020. Den nämnda paragrafen tillämpas inte om den maximitid som avses i 6 kap. 7 § ännu löper, och paragrafen tillämpas inte heller om den maximitid som börjar löpa på basis av att arbetsvillkoret uppfylls skulle börja den 6 juli 2020 eller därefter. 
Lagens 5 kap. 13 § och 7 kap. 10 § tillämpas på självrisktid vars första dag infaller den 16 mars 2020 eller därefter men före den 7 juli 2020. 
Lagens 6 kap. 7 § 4 mom. tillämpas på arbetslöshetsdagpenning som på basis av permittering som börjat den 16 mars 2020 eller därefter betalas för en tid som börjar den 16 mars 2020 eller därefter och upphör den 30 juni 2020. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) nya 4 b och 23 a § som följer: 
4 b § 
Finansiering av inkomstrelaterad dagpenning som betalas för självrisktid 
Inkomstrelaterad dagpenning som betalas till löntagare för självrisktid finansieras i sin helhet genom en statsandel som består av en grunddel och en förtjänstdel. Statsandelen betalas till Sysselsättningsfonden enligt en uppskattning i samband med förskottet på statsandelen. Statsandelens slutliga belopp fastställs i samband med fastställandet av arbetslöshetskassornas finansieringsandelar utifrån Finansinspektionens statistik över arbetslöshetskassorna. 
8 kap. 
Överföring av betalningsandelar 
23 a § 
Finansiering av grunddagpenning som betalas för självrisktid 
Grunddagpenning som betalas till löntagare för självrisktid finansieras i sin helhet genom en statsandel. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 6 juli 2020. 
Denna lag tillämpas om självrisktiden har börjat den 16 mars 2020 eller därefter men före den 7 juli 2020. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om temporär ändring av lagen om arbetslöshetskassor 

I enlighet med riksdagens beslut  
fogas temporärt till lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) en ny 25 b § som följer: 
25 b § 
Finansiering av inkomstrelaterad dagpenning som betalas för självrisktid 
Inkomstrelaterad dagpenning som betalas till företagare för självrisktid finansieras i sin helhet genom en statsandel som består av en grunddel och en förtjänstdel. Statsandelen betalas till Sysselsättningsfonden enligt en uppskattning i samband med förskottet på statsandelen. Statsandelens slutliga belopp fastställs i samband med fastställandet av arbetslöshetskassornas finansieringsandelar utifrån Finansinspektionens statistik över arbetslöshetskassorna. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 6 juli 2020. 
Denna lag tillämpas om självrisktiden har börjat den 16 mars 2020 eller därefter men före den 7 juli 2020. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 9.4.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare