Senast publicerat 10-05-2021 20:16

Riksdagens svar RSv 42/2020 rd RP 47/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av kommunallagen

RP 47/2020 rd
FvUB 7/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av kommunallagen (RP 47/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 7/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om temporär ändring av kommunallagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till kommunallagen (410/2015) nya 90 a och 99 a § som följer: 
90 a § 
Temporär tillämpning i vissa ärenden som det bestäms om i förvaltningsstadgan 
Trots vad som i kommunens förvaltningsstadga bestäms om sätten att fatta beslut i organ, elektroniska sammanträden, sändande av kallelse till organens sammanträden och offentlighet för organens sammanträden, kan kommunstyrelsen besluta att 
1) beslut i ärenden som hör till ett organ kan fattas på de sätt som avses i 98 och 99 a §, 
2) organets elektroniska sammanträde kan hållas på det sätt som avses i 99 a §, 
3) kallelsen till organets sammanträde kan sändas elektroniskt, 
4) organets offentliga sammanträde kan följas endast elektroniskt på det sätt som kommunstyrelsen anger i sitt beslut. 
Vad som i 1 mom. föreskrivs om kommuner tillämpas också på samkommuner. 
99 a § 
Elektroniskt sammanträde genom en teknisk metod för dataöverföring  
Ett elektroniskt sammanträde kan hållas genom videokonferens eller någon annan lämplig teknisk metod för dataöverföring så att  
1) sammanträdets ordförande och sekreterare på ett tillförlitligt sätt kan verifiera vem som deltar i sammanträdet, 
2) sammanträdets ordförande kan leda sammanträdet på det sätt som avses i 102 §, och 
3) den som deltar i sammanträdet kan följa sammanträdet och delta i behandlingen av ärendena.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Lagens 90 a § gäller till och med den 31 juli 2020 och 99 a § till och med den 31 maj 2021. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 28.4.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare