Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSv 49/2016 rd

Senast publicerat 04-05-2016 11:20

Riksdagens svar RSv 49/2016 rd RP 55/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 § i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen och av 7 § i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen

Riksdagen
RP 55/2016 rd
EkUB 10/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 § i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen och av 7 § i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen (RP 55/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 10/2016 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om ändring av 3 § i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen  

  I enlighet med riksdagens beslut 
  fogas till 3 § i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 1527/1994, ett nytt 3 mom. som följer: 
  3 § 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Säkerhetsupplagen av råolja och oljeprodukter ska placeras så att upplagen kan tas i bruk och de facto levereras till slutanvändare och marknader inom sådana tidsfrister och under sådana förhållanden som lindrar eventuellt förekommande leveransproblem. Försörjningsberedskapscentralen ska säkerställa att säkerhetsupplagen är tillgängliga och fysiskt åtkomliga så att försörjningsberedskapen är tryggad. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 7 § i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen (1070/1994) 7 § som följer: 
  7 § 
  Importören är skyldig att upplagra råolja och oljeprodukter så att dessa är tillgängliga. Som importör betraktas den för vars räkning importen sker.  
  Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om hur upplag ska vara tillgängliga. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 3.5.2016 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare