Senast publicerat 10-05-2021 19:41

Riksdagens svar RSv 60/2018 rd RP 58/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 5 a § i lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den

RP 58/2018 rd
KuUB 4/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 5 a § i lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den (RP 58/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 4/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av 4 och 5 a § i lagen om studiestöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 4 § 3 mom. och 5 a §, sådana de lyder, 4 § 3 mom. i lag 539/2017 och 5 a § i lag 960/2017, som följer: 
4 § 
Studier som berättigar till studiestöd 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Studiestöd för studier i andra läroanstalter beviljas studerande som genomför 
1) utbildning enligt lagen om yrkesutbildning (531/2017), 
2) gymnasieutbildning eller utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning som avses i gymnasielagen (629/1998), 
3) annan än i 1 eller 2 punkten nämnd utbildning i en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) eller i utbildningscentralen enligt lagen om Sameområdets utbildningscentral (252/2010), 
4) grundläggande utbildning för personer som passerat läropliktsåldern enligt 46 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998), eller 
5) yrkesutbildning som motsvarar utbildning som avses i 1 punkten och som övervakas av myndigheter inom något annat område än undervisningsmyndigheterna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 a § 
Heltidsstudier 
Studier där målsättningen är att avlägga en högskoleexamen är heltidsstudier. Andra högskolestudier är heltidsstudier när deras omfattning i genomsnitt är minst fem studiepoäng per studiemånad. 
Gymnasiestudierna är heltidsstudier, om deras omfattning enligt lärokursen är sammanlagt minst 75 kurser eller om de genomförs i samband med en yrkesinriktad grundexamen enligt lärokursen för gymnasieutbildningen för vuxna. Som heltidsstudier betraktas också en studiehelhet omfattande ett läsår och minst 25 kurser som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning. I gymnasiestudierna förutsätts dessutom att den studerande under terminen deltar i minst 10 kurser eller i studier av motsvarande omfattning eller i två prov som ingår i studentexamen. Gymnasiestudier som ordnas i ett internat betraktas dock alltid som heltidsstudier. 
Sådan utbildning enligt lagen om yrkesutbildning vars syfte är genomförande av yrkesinriktad grundexamen eller del av examen eller genomförande av utbildning som förbereder för yrkesutbildning eller utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv, är heltidsstudier. Avläggandet av en yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller delar av nämnda examina är studier på heltid, om den omfattning av studierna som man kommit överens om i den studerandes personliga kompetensutvecklingsplan är minst 4,5 kompetenspoäng per studiemånad. 
Andra studier än de som avses i 1—3 mom. är heltidsstudier, om omfattningen enligt undervisningsprogrammet är i genomsnitt minst 25 veckotimmar, eller 4,5 kompetenspoäng eller tre studieveckor per studiemånad. 
Sådan grundläggande utbildning enligt lagen om grundläggande utbildning som ordnas för personer som passerat läropliktsåldern är heltidsstudier, om studiernas omfattning är minst 22 kurser per läsår. 
Studier vid en utländsk läroanstalt är heltidsstudier, om läroanstalten har definierat dem som heltidsstudier. Högskolestudier kan betraktas som heltidsstudier också om studiernas omfattning motsvarar i genomsnitt minst fem studiepoäng per studiemånad. Andra studier kan betraktas som heltidsstudier, om studiernas omfattning enligt läroplanen är i genomsnitt minst 25 veckotimmar. Studiestöd beviljas dock inte för studier som helt och hållet ordnas som distansstudier. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997) lagens rubrik, 1 § 1 mom. och 2 § 1 mom., av dem 2 § 1 mom. sådant det lyder i lagarna 53/2011, 1244/2013 och 540/2017, som följer: 
Lag                                                        om stöd för skolresor 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag innehåller bestämmelser om beviljande av stöd för kostnader som föranleds av den dagliga skolresan mellan en studerandes bostad och läroanstalt då den studerande bedriver sådana studier inom den grundläggande utbildningen som ordnas för personer som passerat läropliktsåldern, gymnasiestudier eller yrkesinriktade studier. Detta stöd kallas stöd för skolresor. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 § 
Utbildning som berättigar till stöd för skolresor 
Berättigad till stöd för skolresor är en studerande som är bosatt i Finland och som studerar på heltid i Finland inom 
1) grundläggande utbildning för personer som passerat läropliktsåldern enligt 46 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998), 
2) gymnasieutbildning eller utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning och som avses i gymnasielagen (629/1998),  
3) utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen som avses i 5 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017) eller handledande utbildning som avses i 7 § i den lagen, 
4) utbildning som leder till yrkesexamen som avses i lagen om Räddningsinstitutet (607/2006), eller 
5) utbildning som leder till yrkesexamen som avses i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (1316/2006). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 2 kap. 10 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 2 kap. 10 § 2 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag 906/2017, och 
fogas till 2 kap. 10 § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 1001/2012 och 906/2017, en ny 6 punkt som följer: 
2 kap. 
Allmänna arbetskraftspolitiska förutsättningar för erhållande av förmåner 
10 § 
Studier 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Som heltidsstudier betraktas 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) sådana studier enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) som ordnas för personer som passerat läropliktsåldern och vars omfattning är minst 22 kurser per läsår, 
6) andra studier än de som avses i 1—5 punkten och vars omfattning enligt undervisningsprogrammet är i genomsnitt minst 25 veckotimmar.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
På studier som en arbetssökande inlett före denna lags ikraftträdande tillämpas 2 kap. 10 § 2 mom. i den lydelse som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 1 § i lagen om besvärsnämnden för studiestöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om besvärsnämnden för studiestöd (1080/2012) 1 § 1 mom. som följer: 
1 § 
Uppgifter och behörighet 
Besvärsnämnden för studiestöd (besvärsnämnden) är första bevärsinstans i ärenden enligt lagen om studiestöd (65/1994) och lagen om stöd för skolresor (48/1997). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 26.6.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare