Senast publicerat 10-05-2021 19:48

Riksdagens svar RSv 64/2018 rd RP 74/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och ändring av 10 § i och bilagan till fordonsskattelagen

RP 74/2018 rd
FiUB 7/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och ändring av 10 § i och bilagan till fordonsskattelagen (RP 74/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 7/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att finansministeriet följer konsekvenserna av ändringarna i skatte-tabellerna och före utgången av 2018 lämnar riksdagen en sakkunnigutredning om hur ändringarna påverkat beskattningsnivån vid olika CO2-utsläppsnivåer för bilar. Om utredningen ger anledning till korrigerande lagstiftningsåtgärder, ska ministeriet utan dröjsmål bereda behövliga propositioner och lämna dem till riksdagen för behandling. 

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av bilskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i bilskattelagen (1482/1994) 6 och 8 §, sådana de lyder, 6 § i lag 1481/2015 och 8 § i lagarna 5/2009 och 230/2012, samt 
fogas till bilagan, sådan den lyder i lagarna 1316/2011 och 1482/2015, en ny skattetabell 1 A och en ny skattetabell 2 A som följer: 
6 § 
Skatten på en ny personbil och paketbil är ett procenttal enligt skattetabell 1 eller 1 A i bilagan av bilens beskattningsvärde, om inte något annat föreskrivs i 8 §. Skattesatsen bestäms utifrån det koldioxidutsläpp som motsvarar bilens bränsleförbrukning som bestämts i enlighet med kraven i Europeiska unionens lagstiftning. Skattetabell 1 A tillämpas på bilar vilkas koldioxidutsläpp motsvarande bränsleförbrukningen bestämts enligt den globalt harmoniserade provcykel för lätta fordon som avses i kommissionens förordning (EU) 2017/1151 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 och i bilaga XXI till förordningen. Skattetabell 1 tillämpas på övriga bilar. 
Om det inte finns sådana uppgifter om koldioxidutsläppet som uppfyller kraven i 1 mom., bestäms skattesatsen enligt skattetabell 1 utifrån det kalkylerade koldioxidutsläppet för bilen enligt bilens totalmassa och drivkraft. Om kvoten av bilens effekt uttryckt i kilowatt och totalmassa uttryckt i kilogram är 0,15 eller större, ökas det kalkylerade koldioxidutsläppet genom att det multipliceras med talet 1,5. Mängden koldioxidutsläpp avrundas till hela gram. 
Om drivkraften för ett fordon som avses i 1 mom. uteslutande är el ska skatten vara den lägsta skattesatsen enligt den skattetabell som ska tillämpas på bilen. 
8 § 
Skattesatsen enligt 6 § minskas med ett avdrag enligt skattetabell 2 eller 2 A i bilagan, om det är fråga om en paketbil som hör till kategori N1 och som utöver förarsitsen är utrustad med högst sitsarna bredvid denna eller anordningar för fastgörande av sådana sitsar och vars totalmassa är större än 2 500 kilogram och som uppfyller ett av följande villkor: 
1) skillnaden mellan totalmassan och egenmassan (bärförmågan) är minst 680 men mindre än 1 000 kilogram och kvoten av effekten (i kilowatt) och totalmassan (i kilogram) är högst 0,05, eller 
2) bärförmågan är minst 1 000 kilogram och kvoten av effekten och totalmassan är högst 0,06. 
Paketbilens egenmassa bestäms med den utrustning som fordonet har vid tidpunkten för dess första beskattning. 
Avdraget beviljas på basis av skattetabell 2 A för bilar vid vilkas beskattning tillämpas skattetabell 1 A. På övriga bilar tillämpas skattetabell 2. 
Skattesatsen är dock minst den lägsta skattesatsen enligt den skattetabell som ska tillämpas på bilen. 
Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas också på paketbilar som används för transport av en person som varaktigt använder rullstol, även om de utrustats med godtagbara anordningar för fastgörande av rullstol. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Lagen tillämpas på fordon för vilka den första dagen för bestämmande av skatten infaller den dag lagen träder i kraft eller därefter. 
Om ett fordon har beställts före den 1 september 2018 och dagen för bestämmande av skatten är efter ikraftträdandet av denna lag kan, på yrkande av den skattskyldige eller den som ansvarar för skatten, skattetabell 1 i bilagan tillämpas. Den skattskyldige eller den som ansvarar för skatten ska framställa yrkandet i en skattedeklaration. 
På fordon för vilka den första dagen för bestämmande av skatten infaller före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

Bilaga 

 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 

SKATTETABELL 1 A 

Bilens CO2-utsläpp (g/km) 
1.9-31.12.2018 tillämplig skattesats 
1.1.2019 och därefter tillämplig skattesats 
 
 
 
3,3 
2,7 
3,3 
2,7 
3,3 
2,7 
3,4 
2,7 
3,4 
2,8 
3,4 
2,8 
3,4 
2,8 
3,5 
2,8 
3,5 
2,8 
3,5 
2,8 
10 
3,5 
2,9 
11 
3,6 
2,9 
12 
3,6 
2,9 
13 
3,6 
2,9 
14 
3,7 
2,9 
15 
3,7 
3,0 
16 
3,7 
3,0 
17 
3,8 
3,0 
18 
3,8 
3,0 
19 
3,8 
3,1 
20 
3,9 
3,1 
21 
3,9 
3,1 
22 
3,9 
3,1 
23 
4,0 
3,1 
24 
4,0 
3,2 
25 
4,0 
3,2 
26 
4,1 
3,2 
27 
4,1 
3,3 
28 
4,1 
3,3 
29 
4,2 
3,3 
30 
4,2 
3,3 
31 
4,3 
3,4 
32 
4,3 
3,4 
33 
4,4 
3,4 
34 
4,4 
3,5 
35 
4,4 
3,5 
36 
4,5 
3,5 
37 
4,5 
3,6 
38 
4,6 
3,6 
39 
4,6 
3,6 
40 
4,7 
3,7 
41 
4,7 
3,7 
42 
4,7 
3,7 
43 
4,8 
3,8 
44 
4,8 
3,8 
45 
4,9 
3,9 
46 
4,9 
3,9 
47 
5,0 
4,0 
48 
5,0 
4,0 
49 
5,1 
4,0 
50 
5,2 
4,1 
51 
5,2 
4,1 
52 
5,3 
4,2 
53 
5,3 
4,2 
54 
5,4 
4,3 
55 
5,4 
4,3 
56 
5,5 
4,4 
57 
5,6 
4,4 
58 
5,6 
4,5 
59 
5,7 
4,5 
60 
5,7 
4,6 
61 
5,8 
4,6 
62 
5,9 
4,7 
63 
5,9 
4,8 
64 
6,0 
4,8 
65 
6,1 
4,9 
66 
6,2 
4,9 
67 
6,2 
5,0 
68 
6,3 
5,1 
69 
6,4 
5,1 
70 
6,5 
5,2 
71 
6,5 
5,3 
72 
6,6 
5,4 
73 
6,7 
5,4 
74 
6,7 
5,5 
75 
6,8 
5,6 
76 
6,9 
5,6 
77 
7,0 
5,7 
78 
7,1 
5,8 
79 
7,2 
5,9 
80 
7,3 
6,0 
81 
7,4 
6,1 
82 
7,5 
6,1 
83 
7,5 
6,2 
84 
7,6 
6,3 
85 
7,7 
6,4 
86 
7,8 
6,5 
87 
7,9 
6,6 
88 
8,0 
6,7 
89 
8,1 
6,8 
90 
8,2 
6,9 
91 
8,3 
7,0 
92 
8,4 
7,1 
93 
8,5 
7,2 
94 
8,7 
7,3 
95 
8,8 
7,4 
96 
8,9 
7,5 
97 
9,0 
7,6 
98 
9,1 
7,8 
99 
9,2 
7,9 
100 
9,3 
8,0 
101 
9,5 
8,1 
102 
9,6 
8,2 
103 
9,7 
8,4 
104 
9,8 
8,5 
105 
10,0 
8,6 
106 
10,1 
8,7 
107 
10,2 
8,9 
108 
10,3 
9,0 
109 
10,5 
9,2 
110 
10,6 
9,3 
111 
10,8 
9,4 
112 
10,9 
9,6 
113 
11,0 
9,7 
114 
11,2 
9,9 
115 
11,3 
10,0 
116 
11,5 
10,2 
117 
11,6 
10,3 
118 
11,8 
10,5 
119 
11,9 
10,7 
120 
12,1 
10,8 
121 
12,3 
11,0 
122 
12,4 
11,2 
123 
12,6 
11,3 
124 
12,7 
11,5 
125 
12,9 
11,7 
126 
13,1 
11,9 
127 
13,2 
12,1 
128 
13,4 
12,2 
129 
13,6 
12,4 
130 
13,8 
12,6 
131 
13,9 
12,8 
132 
14,1 
13,0 
133 
14,3 
13,2 
134 
14,5 
13,4 
135 
14,7 
13,6 
136 
14,9 
13,8 
137 
15,1 
14,1 
138 
15,4 
14,4 
139 
15,7 
14,7 
140 
16,0 
15,1 
141 
16,3 
15,4 
142 
16,6 
15,8 
143 
17,0 
16,1 
144 
17,3 
16,5 
145 
17,6 
16,8 
146 
18,0 
17,2 
147 
18,3 
17,6 
148 
18,6 
18,0 
149 
19,0 
18,3 
150 
19,4 
18,7 
151 
19,7 
19,1 
152 
20,0 
19,5 
153 
20,4 
19,9 
154 
20,8 
20,3 
155 
21,1 
20,8 
156 
21,5 
21,2 
157 
21,9 
21,6 
158 
22,3 
22,0 
159 
22,7 
22,4 
160 
23,0 
22,9 
161 
23,4 
23,3 
162 
24,0 
24,0 
163 
24,2 
24,2 
164 
24,5 
24,5 
165 
24,7 
24,7 
166 
24,9 
24,9 
167 
25,2 
25,2 
168 
25,4 
25,4 
169 
25,7 
25,7 
170 
25,9 
25,9 
171 
26,2 
26,2 
172 
26,4 
26,4 
173 
26,6 
26,6 
174 
26,9 
26,9 
175 
27,1 
27,1 
176 
27,4 
27,4 
177 
27,6 
27,6 
178 
27,8 
27,8 
179 
28,1 
28,1 
180 
28,3 
28,3 
181 
28,6 
28,6 
182 
28,8 
28,8 
183 
29,0 
29,0 
184 
29,3 
29,3 
185 
29,5 
29,5 
186 
29,7 
29,7 
187 
30,0 
30,0 
188 
30,2 
30,2 
189 
30,5 
30,5 
190 
30,7 
30,7 
191 
30,9 
30,9 
192 
31,2 
31,2 
193 
31,4 
31,4 
194 
31,6 
31,6 
195 
31,8 
31,8 
196 
32,1 
32,1 
197 
32,3 
32,3 
198 
32,5 
32,5 
199 
32,8 
32,8 
200 
33,0 
33,0 
201 
33,2 
33,2 
202 
33,4 
33,4 
203 
33,7 
33,7 
204 
33,9 
33,9 
205 
34,1 
34,1 
206 
34,3 
34,3 
207 
34,5 
34,5 
208 
34,7 
34,7 
209 
35,0 
35,0 
210 
35,2 
35,2 
211 
35,4 
35,4 
212 
35,6 
35,6 
213 
35,8 
35,8 
214 
36,0 
36,0 
215 
36,2 
36,2 
216 
36,4 
36,4 
217 
36,6 
36,6 
218 
36,8 
36,8 
219 
37,0 
37,0 
220 
37,2 
37,2 
221 
37,4 
37,4 
222 
37,6 
37,6 
223 
37,8 
37,8 
224 
38,0 
38,0 
225 
38,2 
38,2 
226 
38,4 
38,4 
227 
38,6 
38,6 
228 
38,7 
38,7 
229 
38,9 
38,9 
230 
39,1 
39,1 
231 
39,3 
39,3 
232 
39,5 
39,5 
233 
39,6 
39,6 
234 
39,8 
39,8 
235 
40,0 
40,0 
236 
40,2 
40,2 
237 
40,3 
40,3 
238 
40,5 
40,5 
239 
40,7 
40,7 
240 
40,8 
40,8 
241 
41,0 
41,0 
242 
41,2 
41,2 
243 
41,3 
41,3 
244 
41,5 
41,5 
245 
41,6 
41,6 
246 
41,8 
41,8 
247 
41,9 
41,9 
248 
42,1 
42,1 
249 
42,3 
42,3 
250 
42,4 
42,4 
251 
42,6 
42,6 
252 
42,7 
42,7 
253 
42,8 
42,8 
254 
42,9 
42,9 
255 
43,0 
43,0 
256 
43,1 
43,1 
257 
43,2 
43,2 
258 
43,4 
43,4 
259 
43,5 
43,5 
260 
43,6 
43,6 
261 
43,7 
43,7 
262 
43,8 
43,8 
263 
43,9 
43,9 
264 
44,0 
44,0 
265 
44,1 
44,1 
266 
44,2 
44,2 
267 
44,3 
44,3 
268 
44,4 
44,4 
269 
44,5 
44,5 
270 
44,6 
44,6 
271 
44,7 
44,7 
272 
44,8 
44,8 
273 
44,9 
44,9 
274 
45,0 
45,0 
275 
45,1 
45,1 
276 
45,2 
45,2 
277 
45,2 
45,2 
278 
45,3 
45,3 
279 
45,4 
45,4 
280 
45,5 
45,5 
281 
45,6 
45,6 
282 
45,7 
45,7 
283 
45,8 
45,8 
284 
45,8 
45,8 
285 
45,9 
45,9 
286 
46,0 
46,0 
287 
46,1 
46,1 
288 
46,2 
46,2 
289 
46,3 
46,3 
290 
46,3 
46,3 
291 
46,4 
46,4 
292 
46,5 
46,5 
293 
46,6 
46,6 
294 
46,6 
46,6 
295 
46,7 
46,7 
296 
46,8 
46,8 
297 
46,9 
46,9 
298 
46,9 
46,9 
299 
47,0 
47,0 
300 
47,1 
47,1 
301 
47,1 
47,1 
302 
47,2 
47,2 
303 
47,3 
47,3 
304 
47,3 
47,3 
305 
47,4 
47,4 
306 
47,5 
47,5 
307 
47,5 
47,5 
308 
47,6 
47,6 
309 
47,6 
47,6 
310 
47,7 
47,7 
311 
47,8 
47,8 
312 
47,8 
47,8 
313 
47,9 
47,9 
314 
47,9 
47,9 
315 
48,0 
48,0 
316 
48,1 
48,1 
317 
48,1 
48,1 
318 
48,2 
48,2 
319 
48,2 
48,2 
320 
48,3 
48,3 
321 
48,3 
48,3 
322 
48,4 
48,4 
323 
48,4 
48,4 
324 
48,5 
48,5 
325 
48,5 
48,5 
326 
48,6 
48,6 
327 
48,6 
48,6 
328 
48,7 
48,7 
329 
48,7 
48,7 
330 
48,8 
48,8 
331 
48,8 
48,8 
332 
48,9 
48,9 
333 
48,9 
48,9 
334 
49,0 
49,0 
335 
49,0 
49,0 
336 
49,1 
49,1 
337 
49,1 
49,1 
338 
49,1 
49,1 
339 
49,2 
49,2 
340 
49,2 
49,2 
341 
49,3 
49,3 
342 
49,3 
49,3 
343 
49,3 
49,3 
344 
49,4 
49,4 
345 
49,4 
49,4 
346 
49,5 
49,5 
347 
49,5 
49,5 
348 
49,5 
49,5 
349 
49,6 
49,6 
350 
49,6 
49,6 
351 
49,7 
49,7 
352 
49,7 
49,7 
353 
49,7 
49,7 
354 
49,8 
49,8 
355 
49,8 
49,8 
356 
49,8 
49,8 
357 
49,9 
49,9 
358 
49,9 
49,9 
359 
49,9 
49,9 
360 eller mera 
50,0 
50,0 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 

SKATTETABELL 2 A 

Bilens totalmassa (kg) 
Avdrag från skattesatsen (procentenheter 
2501—2550 
14,3 
2551—2600 
16,0 
2601—2650 
17,3 
2651—2700 
18,3 
2701—2750 
19,2 
2751—2800 
19,9 
2801—2850 
20,6 
2851—2900 
21,2 
2901—2950 
21,7 
2951—3000 
22,3 
3001—3050 
22,8 
3051—3100 
23,2 
3101—3150 
23,6 
3151—3200 
24,1 
3201—3250 
24,4 
3251—3300 
24,8 
3301—3350 
25,2 
3351—3400 
25,5 
3401—3450 
25,9 
3451—3500 
26,2 

Lag om ändring av 10 § i och bilagan till fordonsskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i fordonsskattelagen (1281/2003) 10 §, sådan den lyder i lagarna 943/2009, 1317/2011 och 307/2018, samt 
fogas till bilagan, sådan den lyder i lag 1482/2015, en ny skattetabell 1 A som följer: 
10 § 
Grundskatt 
Grundskatt påförs för person- och paketbilar (kategorierna M1, N1, M1G och N1G) samt för specialbilar vilkas största tillåtna totalmassa är högst 3 500 kilogram. Grundskattens belopp per dag bestäms enligt de bifogade skattetabellerna. 
Skattebeloppet bestäms utifrån det koldioxidutsläpp som motsvarar bilens bränsleförbrukning som bestämts i enlighet med kraven i Europeiska unionens lagstiftning. Skattetabell 1 A tillämpas på bilar vilkas koldioxidutsläpp vid blandad körning bestämts enligt den globalt harmoniserade provcykel för lätta fordon som avses i kommissionens förordning (EU) 2017/1151 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 och i bilaga XXI till förordningen. Skattetabell 1 tillämpas på övriga bilar när det är fråga om 
1) personbilar vars totalmassa är högst 2 500 kilogram och som har tagits i bruk första gången den 1 januari 2001 eller därefter eller personbilar vars totalmassa är över 2 500 kilogram och som har tagits i bruk första gången den 1 januari 2002 eller därefter, 
2) bilar avsedda för två ändamål som har tagits i bruk första gången den 1 januari 2006 eller därefter, eller 
3) paketbilar som har tagits i bruk första gången den 1 januari 2008 eller därefter. 
Skattetabell 2 tillämpas på andra än i 2 mom. avsedda bilar. Skattetabell 2 tillämpas även om trafik- och transportregistret inte innehåller sådana uppgifter om bilens koldioxidutsläpp som uppfyller förutsättningarna enligt 2 mom. 
Om ett fordon som avses i 1 mom. utnyttjar enbart el som drivkraft, är grundskatten det lägsta skattebeloppet enligt den skattetabell som ska tillämpas på bilen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Skattebeloppet per dag beräknas enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag till och med den 31 december 2019. 
 Slut på lagförslaget 
                                                                                                                                          Bilaga 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 

SKATTETABELL 1 A 

Fordonets CO2-utsläpp 
Skattens belopp 
g/km 
cent/dag 
euro/365 dagar 
29,10 
106,21 
29,20 
106,58 
29,20 
106,58 
29,30 
106,94 
29,40 
107,31 
29,40 
107,31 
29,50 
107,67 
29,50 
107,67 
29,60 
108,04 
29,70 
108,40 
10 
29,80 
108,77 
11 
29,80 
108,77 
12 
29,90 
109,13 
13 
30,00 
109,50 
14 
30,00 
109,50 
15 
30,10 
109,86 
16 
30,20 
110,23 
17 
30,30 
110,59 
18 
30,30 
110,59 
19 
30,40 
110,96 
20 
30,50 
111,32 
21 
30,60 
111,69 
22 
30,60 
111,69 
23 
30,70 
112,05 
24 
30,80 
112,42 
25 
30,90 
112,78 
26 
31,00 
113,15 
27 
31,00 
113,15 
28 
31,10 
113,51 
29 
31,20 
113,88 
30 
31,30 
114,24 
31 
31,40 
114,61 
32 
31,50 
114,97 
33 
31,50 
114,97 
34 
31,60 
115,34 
35 
31,70 
115,70 
36 
31,80 
116,07 
37 
31,90 
116,43 
38 
32,00 
116,80 
39 
32,10 
117,16 
40 
32,20 
117,53 
41 
32,30 
117,89 
42 
32,40 
118,26 
43 
32,50 
118,62 
44 
32,60 
118,99 
45 
32,70 
119,35 
46 
32,80 
119,72 
47 
32,90 
120,08 
48 
33,00 
120,45 
49 
33,10 
120,81 
50 
33,20 
121,18 
51 
33,30 
121,54 
52 
33,40 
121,91 
53 
33,50 
122,27 
54 
33,60 
122,64 
55 
33,70 
123,00 
56 
33,80 
123,37 
57 
33,90 
123,73 
58 
34,00 
124,10 
59 
34,20 
124,83 
60 
34,30 
125,19 
61 
34,40 
125,56 
62 
34,50 
125,92 
63 
34,60 
126,29 
64 
34,70 
126,65 
65 
34,90 
127,38 
66 
35,00 
127,75 
67 
35,10 
128,11 
68 
35,20 
128,48 
69 
35,40 
129,21 
70 
35,50 
129,57 
71 
35,60 
129,94 
72 
35,70 
130,30 
73 
35,90 
131,03 
74 
36,00 
131,40 
75 
36,10 
131,76 
76 
36,30 
132,49 
77 
36,40 
132,86 
78 
36,50 
133,22 
79 
36,70 
133,95 
80 
36,80 
134,32 
81 
37,00 
135,05 
82 
37,10 
135,41 
83 
37,20 
135,78 
84 
37,40 
136,51 
85 
37,50 
136,87 
86 
37,70 
137,60 
87 
37,80 
137,97 
88 
38,00 
138,70 
89 
38,10 
139,06 
90 
38,30 
139,79 
91 
38,40 
140,16 
92 
38,60 
140,89 
93 
38,80 
141,62 
94 
38,90 
141,98 
95 
39,10 
142,71 
96 
39,20 
143,08 
97 
39,40 
143,81 
98 
39,60 
144,54 
99 
39,70 
144,90 
100 
39,90 
145,63 
101 
40,10 
146,36 
102 
40,20 
146,73 
103 
40,40 
147,46 
104 
40,60 
148,19 
105 
40,80 
148,92 
106 
40,90 
149,28 
107 
41,10 
150,01 
108 
41,30 
150,74 
109 
41,50 
151,47 
110 
41,70 
152,20 
111 
41,90 
152,93 
112 
42,00 
153,30 
113 
42,20 
154,03 
114 
42,40 
154,76 
115 
42,60 
155,49 
116 
42,80 
156,22 
117 
43,00 
156,95 
118 
43,20 
157,68 
119 
43,40 
158,41 
120 
43,60 
159,14 
121 
43,80 
159,87 
122 
44,00 
160,60 
123 
44,20 
161,33 
124 
44,40 
162,06 
125 
44,60 
162,79 
126 
44,80 
163,52 
127 
45,10 
164,61 
128 
45,30 
165,34 
129 
45,50 
166,07 
130 
45,70 
166,80 
131 
45,90 
167,53 
132 
46,20 
168,63 
133 
46,40 
169,36 
134 
46,60 
170,09 
135 
46,80 
170,82 
136 
47,10 
171,91 
137 
47,40 
173,01 
138 
47,70 
174,10 
139 
48,10 
175,56 
140 
48,50 
177,02 
141 
48,80 
178,12 
142 
49,20 
179,58 
143 
49,60 
181,04 
144 
50,00 
182,50 
145 
50,40 
183,96 
146 
50,80 
185,42 
147 
51,20 
186,88 
148 
51,60 
188,34 
149 
52,00 
189,80 
150 
52,50 
191,62 
151 
52,90 
193,08 
152 
53,30 
194,54 
153 
53,70 
196,00 
154 
54,20 
197,83 
155 
54,60 
199,29 
156 
55,10 
201,11 
157 
55,50 
202,57 
158 
56,00 
204,40 
159 
56,50 
206,22 
160 
56,90 
207,68 
161 
57,40 
209,51 
162 
57,90 
211,33 
163 
58,40 
213,16 
164 
58,90 
214,98 
165 
59,40 
216,81 
166 
59,90 
218,63 
167 
60,40 
220,46 
168 
60,90 
222,28 
169 
61,40 
224,11 
170 
61,90 
225,93 
171 
62,50 
228,12 
172 
63,00 
229,95 
173 
63,50 
231,77 
174 
64,10 
233,96 
175 
64,60 
235,79 
176 
65,20 
237,98 
177 
65,70 
239,80 
178 
66,30 
241,99 
179 
66,90 
244,18 
180 
67,40 
246,01 
181 
68,00 
248,20 
182 
68,60 
250,39 
183 
69,20 
252,58 
184 
69,80 
254,77 
185 
70,40 
256,96 
186 
71,00 
259,15 
187 
71,60 
261,34 
188 
72,20 
263,53 
189 
72,80 
265,72 
190 
73,40 
267,91 
191 
74,00 
270,10 
192 
74,70 
272,65 
193 
75,30 
274,84 
194 
75,90 
277,03 
195 
76,60 
279,59 
196 
77,20 
281,78 
197 
77,90 
284,33 
198 
78,50 
286,52 
199 
79,20 
289,08 
200 
79,90 
291,63 
201 
80,50 
293,82 
202 
81,20 
296,38 
203 
81,90 
298,93 
204 
82,50 
301,12 
205 
83,20 
303,68 
206 
83,90 
306,23 
207 
84,60 
308,79 
208 
85,30 
311,34 
209 
86,00 
313,90 
210 
86,70 
316,45 
211 
87,40 
319,01 
212 
88,10 
321,56 
213 
88,80 
324,12 
214 
89,50 
326,67 
215 
90,20 
329,23 
216 
91,00 
332,15 
217 
91,70 
334,70 
218 
92,40 
337,26 
219 
93,10 
339,81 
220 
93,90 
342,73 
221 
94,60 
345,29 
222 
95,30 
347,84 
223 
96,10 
350,76 
224 
96,80 
353,32 
225 
97,50 
355,87 
226 
98,30 
358,79 
227 
99,00 
361,35 
228 
99,80 
364,27 
229 
100,50 
366,82 
230 
101,30 
369,74 
231 
102,00 
372,30 
232 
102,70 
374,85 
233 
103,50 
377,77 
234 
104,20 
380,33 
235 
105,00 
383,25 
236 
105,80 
386,17 
237 
106,50 
388,72 
238 
107,30 
391,64 
239 
108,00 
394,20 
240 
108,80 
397,12 
241 
109,50 
399,67 
242 
110,30 
402,59 
243 
111,00 
405,15 
244 
111,80 
408,07 
245 
112,50 
410,62 
246 
113,30 
413,54 
247 
114,00 
416,10 
248 
114,80 
419,02 
249 
115,50 
421,57 
250 
116,30 
424,49 
251 
117,10 
427,41 
252 
117,70 
429,60 
253 
118,30 
431,79 
254 
118,90 
433,98 
255 
119,50 
436,17 
256 
120,10 
438,36 
257 
120,70 
440,55 
258 
121,30 
442,74 
259 
121,90 
444,93 
260 
122,50 
447,12 
261 
123,10 
449,31 
262 
123,70 
451,50 
263 
124,30 
453,69 
264 
124,90 
455,88 
265 
125,40 
457,71 
266 
126,00 
459,90 
267 
126,60 
462,09 
268 
127,20 
464,28 
269 
127,80 
466,47 
270 
128,40 
468,66 
271 
128,90 
470,48 
272 
129,50 
472,67 
273 
130,10 
474,86 
274 
130,70 
477,05 
275 
131,20 
478,88 
276 
131,80 
481,07 
277 
132,40 
483,26 
278 
132,90 
485,08 
279 
133,50 
487,27 
280 
134,00 
489,10 
281 
134,60 
491,29 
282 
135,10 
493,11 
283 
135,70 
495,30 
284 
136,30 
497,49 
285 
136,80 
499,32 
286 
137,30 
501,14 
287 
137,90 
503,33 
288 
138,40 
505,16 
289 
139,00 
507,35 
290 
139,50 
509,17 
291 
140,00 
511,00 
292 
140,60 
513,19 
293 
141,10 
515,01 
294 
141,60 
516,84 
295 
142,10 
518,66 
296 
142,60 
520,49 
297 
143,20 
522,68 
298 
143,70 
524,50 
299 
144,20 
526,33 
300 
144,70 
528,15 
301 
145,20 
529,98 
302 
145,70 
531,80 
303 
146,20 
533,63 
304 
146,70 
535,45 
305 
147,20 
537,28 
306 
147,70 
539,10 
307 
148,10 
540,56 
308 
148,60 
542,39 
309 
149,10 
544,21 
310 
149,60 
546,04 
311 
150,10 
547,86 
312 
150,50 
549,32 
313 
151,00 
551,15 
314 
151,40 
552,61 
315 
151,90 
554,43 
316 
152,40 
556,26 
317 
152,80 
557,72 
318 
153,30 
559,54 
319 
153,70 
561,00 
320 
154,20 
562,83 
321 
154,60 
564,29 
322 
155,00 
565,75 
323 
155,50 
567,57 
324 
155,90 
569,03 
325 
156,30 
570,49 
326 
156,70 
571,95 
327 
157,20 
573,78 
328 
157,60 
575,24 
329 
158,00 
576,70 
330 
158,40 
578,16 
331 
158,80 
579,62 
332 
159,20 
581,08 
333 
159,60 
582,54 
334 
160,00 
584,00 
335 
160,40 
585,46 
336 
160,80 
586,92 
337 
161,20 
588,38 
338 
161,60 
589,84 
339 
161,90 
590,93 
340 
162,30 
592,39 
341 
162,70 
593,85 
342 
163,10 
595,31 
343 
163,40 
596,41 
344 
163,80 
597,87 
345 
164,20 
599,33 
346 
164,50 
600,42 
347 
164,90 
601,88 
348 
165,20 
602,98 
349 
165,60 
604,44 
350 
165,90 
605,53 
351 
166,30 
606,99 
352 
166,60 
608,09 
353 
166,90 
609,18 
354 
167,30 
610,64 
355 
167,60 
611,74 
356 
167,90 
612,83 
357 
168,20 
613,93 
358 
168,50 
615,02 
359 
168,90 
616,48 
360 
169,20 
617,58 
361 
169,50 
618,67 
362 
169,80 
619,77 
363 
170,10 
620,86 
364 
170,40 
621,96 
365 
170,70 
623,05 
366 
171,00 
624,15 
367 
171,30 
625,24 
368 
171,60 
626,34 
369 
171,90 
627,43 
370 
172,10 
628,16 
371 
172,40 
629,26 
372 
172,70 
630,35 
373 
173,00 
631,45 
374 
173,20 
632,18 
375 
173,50 
633,27 
376 
173,80 
634,37 
377 
174,00 
635,10 
378 
174,30 
636,19 
379 
174,50 
636,92 
380 
174,80 
638,02 
381 
175,10 
639,11 
382 
175,30 
639,84 
383 
175,50 
640,57 
384 
175,80 
641,67 
385 
176,00 
642,40 
386 
176,30 
643,49 
387 
176,50 
644,22 
388 
176,70 
644,95 
389 
177,00 
646,05 
390 
177,20 
646,78 
391 
177,40 
647,51 
392 
177,60 
648,24 
393 
177,90 
649,33 
394 
178,10 
650,06 
395 
178,30 
650,79 
396 
178,50 
651,52 
397 
178,70 
652,25 
398 
178,90 
652,98 
399 
179,10 
653,71 
400 
179,30 
654,44 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Helsingfors 26.6.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare