Senast publicerat 24-02-2021 10:10

Riksdagens svar RSv 7/2021 rd RP 190/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Ukraina om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information

Riksdagen
RP 190/2020 rd
FvUB 2/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Ukraina om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information (RP 190/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 2/2021 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har 

  godkänt överenskommelsen i propositionen. 

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om överenskommelsen med Ukraina om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information 

  I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:  
  1 § 
  De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Kiev den 12 september 2019 mellan Republiken Finland och Ukraina ingångna överenskommelsen om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information ska gälla som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
  2 § 
  Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
  3 § 
  Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 23.2.2021 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare