Senast publicerat 17-06-2022 15:12

Riksdagens svar RSv 72/2022 rd RP 61/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om uppgifter i anslutning till utkomstskyddet för arbetslösa i de kommuner som deltar i kommunförsöket som gäller främjande av sysselsättningen

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om uppgifter i anslutning till utkomstskyddet för arbetslösa i de kommuner som deltar i kommunförsöket som gäller främjande av sysselsättningen (RP 61/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (AjUB 6/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020) 12 a § 1 mom. 1 punkten och 2—5 mom., sådana de lyder i lag 421/2021, och  
fogas till 12 a §, sådan den lyder i lag 421/2021, ett nytt 6 mom. samt till lagen en ny 12 b § som följer:  
12 a § 
Arbetskraftspolitiskt utlåtande 
Kommunerna inom försöksområdena ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande enligt 1 kap. 4 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa i fråga om 
1) de allmänna arbetskraftspolitiska förutsättningar för erhållande av förmåner som anges i 2 kap. 1 och 2 §, 4 § 1 mom. och 13 § 4 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt det återfående av rätten till förmån som avses i 2 kap. 16 § 1 mom. och 2 a kap. 10 § 2 och 3 mom. i den lagen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Kommunerna inom försöksområdet kan ge ett i 1 kap. 4 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsett arbetskraftspolitiskt utlåtande i fråga om följande studier enligt 2 kap. 10 § 2 mom. i den lagen: 
1) studier som avses i 1—4 och 6 punkten i det momentet,  
2) studier som avses i 5 punkten i det momentet och vars omfattning enligt studieplanen är mindre än fem studiepoäng, tre studieveckor eller 4,5 kompetenspoäng,  
3) studier som avses i 7 punkten i det momentet och vars omfattning enligt undervisningsprogrammet är mindre än 25 veckotimmar.  
När det gäller behörigheten för arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter att ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om rätten till arbetslöshetsförmåner för en kund hos en kommun inom ett försöksområde tillämpas 11 kap. 4 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. På arbetskraftspolitiska utlåtanden av kommuner inom försöksområden och av arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter tillämpas 11 kap. 4 § 3 och 4 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 
Genom förordning av arbets- och näringsministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om lämnande av arbetskraftspolitiska utlåtanden och om de uppgifter som ska ingå i utlåtandena samt om rätten för arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter att ge arbetskraftspolitiska utlåtanden om rätten till arbetslöshetsförmåner för en kund hos en kommun inom ett försöksområde. Vid skötseln av i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivna uppgifter i anslutning till lämnandet av arbetskraftspolitiska utlåtanden kan arbets- och näringsbyrån dessutom trots 1 mom. ge arbetskraftspolitiska utlåtanden även om andra förutsättningar för en kund hos en kommun inom ett försöksområde att få arbetslöshetsförmåner. 
På kommuner inom försöksområden tillämpas vad som med stöd av 9 kap. 2 § 4 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om fastställande av kostnadsersättning och om arbets- och näringsbyråns skyldighet att anmäla de uppgifter som påverkar fastställandet av kostnadsersättningen till arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten. 
På rätten för kommunerna inom försöksområdena att få uppgifter för att kunna sköta de uppgifter som anges i 1 och 2 mom. tillämpas vad som i 13 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs om arbets- och näringsbyråns rätt att få uppgifter. Vad som i 13 kap. 3 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs om arbetskraftsmyndigheten gäller kommuner inom försöksområden när de sköter de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. 
12 b § 
Jobbsökning i en annan stat 
Kommunerna inom försöksområdet ger Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan en underrättelse enligt 11 kap. 4 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa om att en arbetssökande, enligt artikel 64 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, nedan grundförordningen, har begett sig till en annan stat för att söka arbete där. 
Bestämmelser om institutionernas behörighet vid tillämpningen av artikel 64.1 a i grundförordningen finns i 6 § i lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen (352/2010). Vid tillämpningen av nämnda led är också en kommun inom ett försöksområde arbetskraftsmyndighet och den behöriga institution som utses av den behöriga myndigheten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 3 kap. 5 och 6 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 3 kap. 5 § 2 mom. och 6 § 1 mom., sådana de lyder i lag 1379/2021, som följer: 
3 kap. 
Arbetsförmedling 
5 § 
Undantag som gäller tidpunkten för jobbsökningsskyldighetens inträde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Jobbsökningsskyldigheten för permitterade inträder när det samtal om jobbsökning som avses i 2 kap 6 § 1 mom. 2 punkten har ordnats och tre månader har förflutit sedan permitteringen började. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Undantag i fråga om antalet möjliga jobb som ska sökas och granskningsperioden  
Om inte något annat följer av 3 § 3 mom. eller 7 §, ska det i sysselsättningsplanen för en arbetssökande som är deltidsanställd i minst två veckor eller vars permittering genomförs i form av förkortad arbetstid ingå granskningsperioder på tre månader under vilka den arbetssökande ska söka minst ett jobb som han eller hon har möjlighet att få. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 2 a kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 2 a kap. 9 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 1380/2021, som följer: 
2 a kap. 
Förfaranden som är arbetskraftspolitiskt klandervärda 
9 § 
Förfaranden i samband med jobbsökning och arbetskraftsservice 
En arbetssökande har under sju dagar efter en underlåtelse eller ett annat förfarande inte rätt till arbetslöshetsförmån, om han eller hon som arbetslös eller i lönesubventionerat arbete eller som mottagare av arbetslöshetsförmån enligt 3 kap. 3 § 3 mom. utan sådan orsak som avses i 11—14 § eller en med dessa jämställbar giltig orsak under en period på 12 månader en andra gång 
1) uteblir från en inledande intervju eller ett samtal om jobbsökning som avses i 2 kap. 5 § eller 2 kap. 6 § 1 eller 2 mom. i lagen om arbetskrafts- och företagsservice, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 6 § i lagen om genomförande av vissa bestämmelser om uppehållsrätt i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om genomförande av vissa bestämmelser om uppehållsrätt i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (666/2020) 6 § 1 mom. som följer: 
6 § 
Sökanden jämställs med personer som avses i 2 kap. 1 § 3 mom. 1 punkten i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Lagen tillämpas från och med den 2 maj 2022. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 14.6.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare