Senast publicerat 18-06-2021 14:52

Riksdagens svar RSv 99/2021 rd RP 1/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål

RP 1/2021 rd
LaUB 12/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål (RP 1/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 12/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familje-rättslig natur samt i brottmål 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål (685/1981). 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 16 oktober 2021. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 18.6.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare