Budgetmotion
BM
157
2018 rd
Anna-Maja
Henriksson
sv
m.fl.
Budgetmotion om att öka anslaget för ett nationellt program för mental hälsa (30 000 000 euro)
Till riksdagen
Psykiska problem förorsakar mänskligt lidande och årligen miljardkostnader åt samhället. Tyvärr har den mentala hälsan blivit i skymundan i vårdreformen. Därför vill vi göra mental hälsa till en nationell politisk prioritet. Vi behöver ett långsiktigt nationellt program för mental hälsa men också omedelbara satsningar på förebyggande åtgärder, tidigt ingripande och ett tillräckligt antal psykiatriska sjukvårdare. Vi bör fästa uppmärksamhet vid mental hälsa redan vid ett tidigt skede. Mera kunnande behövs bland annat i familjerådgivningen, skolorna och bashälsovården för att stöda mental hälsa och identifiera risker. Finland behöver lågtröskelmottagningar vid våra hälsostationer. I arbetet för mental hälsa är även möjligheten att använda sitt eget modersmål ytterst viktig. 
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 28.90.30 med 30 000 000 euro för ett nationellt program för mental hälsa
Helsingfors 28.9.2018 
Anna-Maja
Henriksson
sv
Thomas
Blomqvist
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 14:18