Budgetmotion
BM
161
2018 rd
Anna-Maja
Henriksson
sv
m.fl.
Budgetmotion om att öka anslaget för statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (20 000 000 euro)
Till riksdagen
Vi anser att regeringens nedskärningar på 190 miljoner euro i yrkesutbildningen har försämrat kvaliteten i undervisningen avsevärt. Svenska Folkpartiet lyfter fram i sina 10 utbildningsteser alla studerandes rätt till tillräcklig närundervisning i yrkes- och gymnasieutbildningen. Nedskärningar leder dessutom till ojämlikhet mellan olika regioner och deras invånare. Det finns en uppenbar risk att utbildningsutbudet i många regioner kommer att bli klart sämre.  
Vi är särskilt bekymrade över att regeringen har verkställt den kraftiga nedskärningen i yrkesutbildningen utan att ha en genomtänkt plan på hur nedskärningen genomförs. För att den regionala tillgängligheten och närundervisningen ska kunna tryggas och för att yrkeskunniga personer även i framtiden mångsidigt ska kunna utbildas föreslår vi ett tilläggsanslag på 20 miljoner euro för yrkesutbildningen. 
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 29.20.30 med 20 000 000 euro för att öka anslaget för statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader. 
Helsingfors 28.9.2018 
Anna-Maja
Henriksson
sv
Thomas
Blomqvist
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 14:39