Budgetmotion
BM
171
2018 rd
Anna-Maja
Henriksson
sv
m.fl.
Budgetmotion om att öka anslaget för grundläggande utkomststöd (27 000 000 euro)
Till riksdagen
Ensamförsörjarfamiljerna hör till de barnfamiljer som har den allra svagaste ekonomiska situationen. Det ter sig orättvist att de ofta går miste om nyttan med barnbidragets ensamförsörjartillägg. Därför bör kopplingen mellan barnbidragets ensamförsörjartillägg och utkomststödet slopas. Utöver detta vill vi även att barnbidragets ensamförsörjartillägg ska höjas. 
Idag påverkar ensamförsörjartillägget storleken på utkomststödet. Dagens system för utkomstskydd leder till att kommunen tar det som staten ger. Utredningar visar att hushåll med en ensamförsörjande förälder är mer beroende av utkomststöd för sitt uppehälle än andra barnfamiljer. För att ensamförsörjarhushåll som är i en speciellt utmanande ekonomisk situation ska ha nytta av en höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg måste kopplingen till utkomststödet slopas. 
Eftersom ändringen i lagen om utkomststöd medför tilläggsutgifter för kommunerna i form av en förhöjning av kostnaderna för utbetalda utkomststöd bör kommunerna kompenseras genom en motsvarande höjning av statsandelarna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet. Vi vill göra denna förändring för att stöda en av de grupper som har det allra svårast i vårt samhälle, nämligen ensamförsörjarna. 
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 33.10.57 med 27 000 000 för grundläggande utkomststöd. 
Helsingfors 28.9.2018 
Anna-Maja
Henriksson
sv
Thomas
Blomqvist
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 14:42