Budgetmotion
BM
2
2018 rd
Anders
Adlercreutz
sv
m.fl.
Budgetmotion om ökat anslag till bastrafikledshållning för ny vägbeläggning på Porkalavägen (väg 11247) (500 000 euro)
Till riksdagen
Kyrkslätt är en växande kommun med drygt 39 000 invånare. Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos kommer invånarantalet att växa med till och med 6 000 invånare fram till år 2040, det vill säga med över 13 procent. I och med befolkningstillväxten kommer även trafiken i Kyrkslätt att öka varje år, vilket orsakar ett större tryck på vägnätet. 
Vägbeläggningen i Kyrkslätt är ställvis i mycket dåligt skick och den drygt 18 kilometer långa Porkalavägen (väg 11247) i södra Kyrkslätt hör till en av de vägar där trafiksäkerheten är försvagad på grund av vägbeläggningens kondition. Porkalavägen sträcker sig från Jorvasvägen till Porkala udd och från norr till söder går Porkalavägen genom Korkkulla, Friggesby och Porkala, i vilka det bor totalt nästan 1 000 personer. Förutom av kommuninvånarna används Porkalavägen även av bland annat besökare i Porkala udds friluftsområde och av sommarstugeägare.  
Kommuninvånarna rapporterar om djupa gropar i Porkalavägens vägbeläggning. Trafiksäkerheten lider ytterligare av att vägen har många skarpa svängar och backar och av att vägens belysning är otillräcklig. Porkalavägens dåliga skick är oroväckande även i och med att barn och unga går eller cyklar längsmed vägen. Nylands NTM-central är medveten om problemen men en förbättring av Porkalavägens beläggning har inte inkluderats i planen för väghållningen och trafiken 2019—2022 på grund av resursbrist. Vägbeläggningen på Porkalavägen behöver förnyas för att trygga trafiksäkerheten för både biltrafiken och den lätta trafiken.  
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 31.10.20 med 500 000 euro för bastrafikledshållning för ny vägbeläggning på Porkalavägen (väg 11247). 
Helsingfors 28.9.2018 
Anders
Adlercreutz
sv
Joakim
Strand
sv
Mats
Löfström
sv
Mats
Nylund
sv
Eva
Biaudet
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Senast publicerat 09-10-2018 10:18