Budgetmotion
BM
31
2018 rd
Eva
Biaudet
sv
m.fl.
Budgetmotion om ökat anslag för arbete mot kvinnlig omskärelse (80 000 euro)
Till riksdagen
Förebyggande och rådgivande arbete i anknytning till omskärelse av flickor har gjorts i Finland i nästan 20 år, och erfarenheterna är goda. Men arbetet måste fortsätta. Moderskaps- och barnrådgivningen har en central roll i detta arbete, men de behöver fortgående stöd i form av utbildning och anvisningar. Institutet för hälsa och välfärd har tidigare haft en särskild tjänst för att stöda fortbildning och för att utveckla servicen för att förebygga kvinnlig omskärelse. Det finns skäl till oro för att kunnandet i det förebyggande arbetet av kvinnlig omskärelse minskar. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarade för verksamhetsplanen Förebygga omskärelse av flickor och kvinnor 2012—2016 och ett nytt åtgärdsprogram bearbetas som bäst.  
Verksamhetsplanen är en nationell rekommendation för hur förebyggande av omskärelse av flickor ska ordnas i Finland. Syftet med verksamhetsplanen är att skapa bestående nationella och regionala strukturer för att förebygga omskärelse av flickor och kvinnor. Det är av yttersta vikt att det redan befintliga kunnandet inte försvinner och utvecklas på lång sikt. Institutet för hälsa och välfärd är i nyckelposition beträffande verkställandet av verksamhetsplanen. Genom att tidigare ha en heltidsanställd expert försäkrade man sig om att det funnits sakkunskap, bevakning och drivkraft för det förebyggande arbetet av kvinnlig omskärelse i Finland. Arbetet mot kvinnlig omskärelse kräver specialiserad yrkeskunnig personal samt fortgående koordinering av utbildningen av hälsovårdspersonalen. Även om problemet i Finland inte är av stor volym är våldets karaktär allvarligt, inte minst för att det riktar sig mot barn. Därför är det berättigat att arbetet för att förebygga och förhindra kvinnlig omskärelse även i fortsättningen kan ha en heltidsanställd sakkunnig på Institutet för hälsa och välfärd.  
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 33.03.04 med 80 000 euro för resursökning för arbete mot kvinnlig omskärelse. 
Helsingfors 28.9.2018 
Eva
Biaudet
sv
Mikaela
Nylander
sv
Anna-Maja
Henriksson
sv
Mats
Nylund
sv
Joakim
Strand
sv
Mats
Löfström
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 09-10-2018 13:21