Budgetmotion
BM
35
2018 rd
Thomas
Blomqvist
sv
m.fl.
Budgetmotion om att sänka intäkterna för energiskatter (110 000 000 euro)
Till riksdagen
Regeringen räknar med att 2019 få en inkomst på 4 678 000 000 euro i form energiskatter. De olika energiformerna beskattas olika beroende på dels tradition och dels politiska prioriteringar. Rent allmänt anser vi det motiverat att vissa former av energi, exempelvis de som inte stöder Finlands klimatmål, beskattas hårdare än andra. 
Vi ser det även motiverat att energibeskattningen till viss del är olika beroende på till vad energin används. Vi ser det som en ändamålsenlig och tydlig linjeändring att minska på skatteåterbäringarna och i stället från början laborera med lägre skattesatser. 
En sänkt energiskatt med 110 000 000 euro för den lägre skattesatsen för el inom industri och växthus samt lägre skattesats för el i datorhallar är motiverad som kompensation till Svenska riksdagsgruppens budgetmotion om att slopa anslaget för skatteåterbäring till energiintensiva företag, moment 28.91.41. 
Genom att slopa skatteåterbäringen och i gengäld gå in för en riktad sänkning av energiskattesatsen försvinner också de skatteåterbäringar som nu ges för fossila bränslen. Detta främjar de miljö- och energipolitiska målen. 
Vi föreslår därför
att riksdagen sänker moment 11.08.07 med 110 000 000 euro för sänkta intäkter för energiskatter. 
Helsingfors 28.9.2018 
Thomas
Blomqvist
sv
Anna-Maja
Henriksson
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 13:48