Budgetmotion
BM
41
2018 rd
Thomas
Blomqvist
sv
m.fl.
Budgetmotion om att öka anslaget för den frivilliga försvarsverksamheten (400 000 euro)
Till riksdagen
I Finland har en försvarsmaktsreform nyligen genomförts, i syfte att skapa en mindre och mer effektiv försvarsmakt. Eftersom den krigstida reserv som kallas in till försvarsmaktens reserv övningar nu har blivit avsevärt mindre, blir verksamhet som Försvarsutbildningsföreningen (MPK) och dess medlemmar bedriver allt viktigare. MPK:s verksamhet bygger på medborgarnas vilja att lägga sin fritid på att utbilda och utveckla försvarskunskaperna i Finland, något som ska uppmuntras, inte hämmas. Dessutom möjliggör den en större beredskap och en högre kunskapsnivå till ett förhållandevis lågt pris. Frivilligverksamhet som tjänar ett allmänbildande syfte och stöder den offentliga verksamheten bör stödas. Den frivilliga försvarsutbildningen sköts i Finland framför allt av MPK och dess medlemsorganisationer. År 2017 deltog frivilliga medborgare 52 000 gånger i MPK:s kurser. Det sammanlagda antalet utbildningsdygn var 88 000. Den frivilliga försvarsverksamhetens finansiering från statsmaktens sida har inte varit på en stabil nivå de senaste åren. Vi i Svenska riksdagsgruppen vill inte att den frivilliga försvarsverksamheten försvagas eller har svårt att kunna planera sin verksamhet på grund av att anslaget varierar. 
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 27.10.50 med 400 000 euro för att också i fortsättningen trygga den frivilliga försvarsverksamheten och det allmännyttiga arbete den gör. 
Helsingfors 28.9.2018 
Thomas
Blomqvist
sv
Anna-Maja
Henriksson
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 13:54