Budgetmotion
BM
42
2018 rd
Thomas
Blomqvist
sv
m.fl.
Budgetmotion om att minska anslaget för statsandelar till kommunerna för ordnande av basservicen (-50 000 000 euro)
Till riksdagen
Vår vision är starka primärkommuner också i fortsättningen. På det sättet kan man trygga närservice och lokal demokrati. I vår modell ska kommunerna även i framtiden kunna ha ansvar för exempelvis äldreomsorgen. För att detta ska lyckas behöver vi nya, effektiva arbetssätt i kommunerna som komplement till en vårdreform.  
Finland har i dag drygt 300 kommuner. Antalet har minskat med ungefär en fjärdedel sedan 2007 till följd av medvetna åtgärder från statsmakten. Vi vill ha kommuner med tydliga och viktiga uppgifter. Via frivilliga kommunsammanslagningar och omorganiseringar kan kommunerna effektivera sin verksamhet och utveckla den kommunala servicen. Vi vill ha starka primärkommuner som har resurser att koncentrera sig på sin kärnverksamhet — en god närservice åt finländarna. 
Genom frivilliga kommunsammanslagningar och genom att samtidigt minska kommunernas uppgifter och effektivera administrationen anser vi att man kan göra inbesparingar i kommunernas statsandelar. 
Vi föreslår därför
att riksdagen minskar moment 28.90.30 för statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen med 50 000 000 euro. 
Helsingfors 28.9.2018 
Thomas
Blomqvist
sv
Anna-Maja
Henriksson
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 13:54