Budgetmotion
BM
44
2018 rd
Thomas
Blomqvist
sv
m.fl.
Budgetmotion om att öka anslaget för statsunderstöd till Svenska Finlands Folkting (100 000 euro)
Till riksdagen
Svenska Finlands folkting är ett samarbetsorgan som fungerar över de politiska gränserna för den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Alla riksdagspartier med svenskspråkig verksamhet deltar i arbetet. Med tanke på de viktiga uppgifter som Folktinget utför, är det nödvändigt att statsanslaget höjs. Folktingets lagstadgade uppgift är att stödja och stärka det svenska språkets ställning och kulturen på svenska, att bevaka och främja den svenskspråkiga befolkningens rättigheter samt att ge information om det svenska i Finland. De aktuella reformerna med vård- och regionförvaltningsreformen i spetsen har märkbart ökat Folktingets arbetsbörda. 
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 29.01.50 med 100 000 euro för statsunderstöd till Svenska Finlands folkting. 
Helsingfors 28.9.2018 
Thomas
Blomqvist
sv
Anna-Maja
Henriksson
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 13:54