Budgetmotion
BM
51
2018 rd
Thomas
Blomqvist
sv
m.fl.
Budgetmotion om ökat anslag för landsbygdsrådgivning (2 000 000 euro)
Till riksdagen
Avsikten med anslagen för landsbygdsfinansiering är att trygga rådgivning av hög kvalitet som är regionalt och innehållsmässigt täckande, vilket i sig skapar förutsättningar för jordbruksproduktion i hela landet. Genom landsbygdsrådgivningen vill man förbättra landsbygdsföretagares konkurrenskraft och kvaliteten på produkter och verksamhet, förbättra miljön bland annat genom uppgörande av odlingsplaner samt bredda mångsidigheten i landsbygdsnäringarna till att även om fatta t.ex. energiproduktion, landsbygdsturism och entreprenad. Landsbygdsföretagen blir allt större, vilket medför att jordbrukarens tid och kunskap blir en begränsande faktor för produktionen, och därmed ökar behovet av stöd och rådgivning. Landsbygdsrådgivningen har under de senaste åren satsat speciellt på företagsekonomi, företagsledning och att finna kostnadseffektiva metoder över hela produktionsprocessen. Det har varit nödvändigt med tanke på de nuvarande produktpriserna och den lönsamhetskris som jordbruket nu befinner sig i. Att låta rådgivningsorganisationernas statsbidrag ytterligare sjunka känns därför omotiverat.  
Enligt statsrådets förslag till statsbudget för år 2019 kommer anslaget till landsbygdens rådgivningsorganisationer att skäras rejält, med ca 35 procent. För föreningar och sammanslutningar som utför landsbygdsrådgivning innebär detta en ohållbar utveckling. I grund och botten är det fråga om att trygga den inhemska livsmedelsproduktionen. Det råder stor enighet om att man ska satsa på inhemsk livsmedelsproduktion, på ekologiskt producerade livsmedel och på närproducerad mat. Alla tänkbara åtgärder måste därför vidtas för att det målet ska uppnås. Till det hör också rådgivning. I en tid när landsbygdsföretagare är allt mer sysselsatta med pappersarbete i form av stödansökningar, tillstånd och rapportering är rådgivning för landsbygdsföretagare av allra största vikt för att klara av de allt ökande myndighetskraven. Då är det också skäligt att staten kommer emot genom att öka, istället för att minska, finansieringen för dylik rådgivning. 
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 30.10.50 med 2 000 000 euro för att utveckla och trygga landsbygdsrådgivningen.  
Helsingfors 28.9.2018 
Thomas
Blomqvist
sv
Anna-Maja
Henriksson
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 14:00