Budgetmotion
BM
54
2018 rd
Thomas
Blomqvist
sv
m.fl.
Budgetmotion om att öka anslaget för minskning av vattendragens näringsämneshalter genom reduceringsfiske (100 000 euro)
Till riksdagen
Det största hotet mot Östersjön är övergödningen, som påverkar vattenkvaliteten, ekosystemens funktion samt vattendragens friluftsanvändning. Vattendragens fiskbestånd har ändrats så att mörtfisk och braxen har märkbart ökat, vilket försvårar fiskandet av andra arter och minskar fritidsanvändningen av våra vattendrag.  
Reduceringsfiskets syfte är att på ett hållbart sätt fiska underutnyttjad fisk och med den ta bort fosfor och kväve från eutrofierade vattenområden. Finland har i och med HELCOM:s aktionsplan (BSAP) för Östersjön förbundit sig till att reducera fosforutsläppen i Östersjön. Genom reduceringsfisket skulle en del av detta mål kunna uppfyllas. I jämförelse med många andra vattendragsinvesteringar så är reduceringsfiske en mycket kostnadseffektiv åtgärd.  
Utvecklandet av reduceringsfisket och säkerställandet av en oavbruten finansiering är nödvändiga för att kunna genomföra systemet effektivt. Yrkesfiskarna måste garanteras en tillräcklig finansiering, så att de kan planera sitt fiske och utföra de nödvändiga investeringarna. Det långsiktiga målet är att stabilisera marknadspriset för mindre värdefull fisk så att fiskandet av dessa arter sker kontinuerligt. 
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 30.40.62 med 100 000 euro för minskning av vattendragens näringsämneshalter genom reduceringsfiske. 
Helsingfors 28.9.2018 
Thomas
Blomqvist
sv
Anna-Maja
Henriksson
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 14:00