Budgetmotion
BM
57
2018 rd
Thomas
Blomqvist
sv
m.fl.
Budgetmotion om att öka anslaget för basväghållningen i Nyland (5 000 000 euro)
Till riksdagen
Ett fungerande nätverk av vägar underlättar människornas vardag och är en grundläggande förutsättning för ett aktivt näringsliv. Vägnätets skick har även en stor betydelse för trafiksäkerheten. 
Finansieringen av bastrafikledshållningen har ändå varit otillräcklig under många år, och med tiden riskerar situationen att bli ohållbar. Samtidigt som trafikmängden har ökat, har budgetanslagets köpkraft minskat. Största delen av anslaget går till skötsel och underhåll, och utrymmet för investeringar är litet. 
En stor del av befolkningsökningen koncentreras till Nyland, vilket har lett till ett investeringsbehov på över 900 miljoner euro som borde finansieras med pengar ur anslaget för bastrafikledshållningen. I Nyland är trafikmängden på region- och förbindelsevägarna märkbart större än i landet i medeltal, vilket betyder att både behovet och nyttan av investeringarna är betydande. 
Eftersom anslaget konstant ligger under investeringsbehovet har man inte kunnat förverkliga projekt i den takt som utvecklandet av samhällsstrukturen skulle ha krävt. De knappa resurserna har också lett till att kommunerna i allt högre grad har fått finansiera investeringar som enligt landsvägslagen hör till staten. 
Speciellt små och medelstora investeringar har fallit bort då finansieringen varit otillräcklig. Exempel på denna typ av investeringar är omfartsvägar vid växande tätorter, bullerskydd och investeringar i trafiksäkerheten. Leder för lätt trafik är ett effektivt sätt att förbättra säkerheten för fotgängare och cyklister i trafiken. Samtidigt ökar lättrafiklederna möjligheterna till motion och rekreation. 
Till exempel i staden Raseborg förenas stadens två stadscentra, Ekenäs och Karis, av den livligt trafikerade riksväg 25. Med tanke på att Raseborg nu utgör en enda stad, skulle det vara ytterligare motiverat att förena de två stadscentra med en lättrafikled. Andra vägsträckor som skulle vara i behov av lättrafikleder är sträckan mellan Ekenäs och Tenala längs stamväg 52, liksom landsväg 176 mellan Gislom-Lurensvägen och landsväg 11891 mellan Backgärdavägen och Heikantbacken i Lovisa stad. 
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 30.10.20 med 5 000 000 euro för regionala investeringar för byggande av lättrafikleder i Raseborg och Lovisa.  
Helsingfors 28.9.2018 
Thomas
Blomqvist
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Senast publicerat 17-10-2018 14:03