Budgetmotion
BM
59
2018 rd
Thomas
Blomqvist
sv
m.fl.
Budgetmotion om ökat anslag för förbättrandet av säkerheten i plankorsningar (10 000 000 euro)
Till riksdagen
Det finns ca 2 800 plankorsningar i Finland och 2 060 av dem är obevakade. Trafikverket tar årligen ur bruk enskilda plankorsningar, t.ex. 2015 och 2016 tog man ur bruk 22 respektive 25 plankorsningar. I november 2017 beslöt kommunikationsministeriet att upprätta ett fyraårigt åtgärdsprogram 2018—2022 för att öka plankorsningssäkerheten. Trafikverket har gjort en lista över förbättringsprojekten. Programmet omfattar 65 åtgärder till ett sammanlagt värde av 28 miljoner euro. Trafikverket har i år budgeterat för förbättringar i 21 plankorsningar och för nästa år ungefär lika många. Enligt Trafikverket kostar en halvbomsanläggning 200 000—250 000 euro. Att ersätta en plankorsning med bro varierar mellan 0,6 och 3,5 miljoner euro, medan kostnaderna för nya vägarrangemang varierar från fall till fall.  
När kommunikationsministeriets åtgärdsprogram för att öka plankorsningssäkerheten avslutas 2022 kommer det fortfarande att finnas ca 2 000 obevakade plankorsningar i Finland. Åtgärdsprogrammets målsättning på 65 åtgärder på fyra år är otillräcklig. Åtgärdandet av obevakade plankorsningar måste ske snabbare.  
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 31.10.20 med 10 000 000 euro för förbättrandet av säkerheten i plankorsningar. 
Helsingfors 28.9.2018 
Thomas
Blomqvist
sv
Mikaela
Nylander
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Nylund
sv
Senast publicerat 17-10-2018 14:03